ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я


15 березня 2021 року                                 смт Межова                                                       № 71

 

Про затвердження плану заходів щодо наповнення бюджету Межівської селищної територіальної громади, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної  дисципліни на 2021 рік


Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (із змінами), від 14 січня 2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (із змінами), від 04 грудня 2019 року № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» (із змінами), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни» (із змінами), на виконання розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 11 лютого 2021 року № Р-134/0/3-21 «Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни», з метою забезпечення належного виконання бюджету Межівської селищної  територіальної громади та створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, соціальних виплат, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, виконавчий комітет Межівської селищної ради


В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити план заходів щодо наповнення бюджету Межівської селищної  територіальної громади, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2021 рік (далі – План заходів) (додаток 1).

2. Фінансовому відділу Межівської селищної ради:

1) розмістити на сайті Межівської селищної ради заходи щодо наповнення бюджету Межівської селищної  територіальної громади, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, у тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни;

2) інформувати про виконання Плану заходів у частині виконання бюджету Межівської селищної  територіальної громади за доходами департамент фінансів облдержадміністрації щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним.

3. Рекомендувати Головному управлінню ДПС у Дніпропетровській області  інформувати фінансовий відділ Межівської селищної ради про виконання Плану заходів у частині наповнення дохідної частини бюджету Межівської селищної територіальної громади щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним.

4. Визначити, що протягом бюджетного року пропозиції щодо внесення змін до постійного розпису бюджету Межівської селищної  територіальної громади  на 2021 рік (разом з необхідними обґрунтуваннями) надаються головними розпорядниками коштів бюджету Межівської селищної територіальної громади до фінансового відділу Межівської селищної ради за особистим підписом їх керівників та погодженням із селищним головою.

5. Фінансовому відділу Межівської селищної ради:

1) з метою забезпечення своєчасного, ефективного та у повному обсязі використання коштів  бюджету  Межівської селищної  територіальної громади   проводити фінансування видатків:

за рахунок власних доходів загального фонду бюджету відповідно до затвердженого помісячного розпису асигнувань, зокрема:

видатки на заробітну плату з нарахуваннями – з урахуванням термінів її виплати;

решта соціально захищених видатків – щодекадно, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань та залишків невикористаних коштів на рахунках розпорядників;

інші видатки – щодекадно, з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань і залишків невикористаних коштів на рахунках розпорядників та на підставі пропозицій головних розпорядників коштів  бюджету Межівської селищної  територіальної громади, відповідно до додатку 2;

зі спеціального фонду бюджету  Межівської селищної  територіальної громади   (у тому числі за рахунок коштів, переданих із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду) – у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань згідно з пропозиціями головних розпорядників коштів бюджету за видатками на придбання обладнання - відповідно до додатка 2 до рішення, а за іншими видатками спеціального фонду – відповідно до додатків 2, 3 до рішення.

У графі «Обґрунтування» додатка 3 до рішення наводиться інформація у розрізі об’єктів та заходів щодо:

проєктувальника, підрядної організації, дати проведення тендеру та укладення договору;

у разі проведення попередньої оплати за капітальними видатками – реквізити небюджетних рахунків, відкритих на ім’я виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг в органах Державної казначейської служби України у встановленому законодавством порядку та договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг (після зняття карантинних обмежень, встановлених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 02 грудня 2020 року № 1198 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2019 року № 1070 і від 22 липня 2020 року № 641»)
(із змінами);

у разі здійснення оплати виконаних робіт (наданих товарів і послуг) – реквізити договору підряду (контракту) на виконання робіт (здійснення технічного, авторського нагляду); договору про закупівлю товарів і послуг; актів приймання виконаних робіт, проведеного технічного, авторського нагляду, поставки товарів і послуг; рахунку про внесення плати за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта, тощо;

за рахунок коштів дотації та субвенцій з державного, обласного та інших місцевих бюджетів протягом двох робочих днів з дня надходження коштів;

за рахунок залишків коштів, що обліковуються станом на 01 січня 2021 року, додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я, субвенцій з державного бюджету – після внесення змін до рішення Межівської селищної  ради від 22 грудня 2020 року № 37-02/VІІІ «Про бюджет Межівської селищної територіальної громади на 2021 рік код бюджету 04537000000» (із змінами) в частині їх розподілу та відповідно до визначеного помісячного розподілу;

2) відповідно до пункту 7.1 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 (із змінами), забезпечити підготовку розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету  Межівської селищної  територіальної громади    та їх затвердження селищним головою.

6. Головним розпорядникам коштів бюджету Межівської селищної територіальної громади   пропозиції щодо перерозподілу коштів  бюджету  надавати виключно за формами відповідно до додатків 2, 3 до рішення з обов’язковим наведенням у графі «Обгрунтування»  причин проведення такого перерозподілу в розрізі об’єктів та заходів.

7. Зобов’язати  керівників  головних розпорядників коштів бюджету Межівської селищної  територіальної громади забезпечити:

1) відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу  бюджетних призначень  на відповідний бюджетний період;

2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

3) безумовне дотримання вимог частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення у повному обсязі у першочерговому порядку плановими призначеннями потреби бюджету Межівської селищної  територіальної громади  у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

4) своєчасність затвердження, внесення змін до паспортів бюджетних програм, достовірність, повноту інформації та досягнення результативних показників при їх виконанні відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880 (із змінами);

5) здійснення постійного моніторингу виконання бюджетних програм з метою оцінки їх ефективності, результативності та економічної доцільності відповідних витрат бюджету;

6) проведення під час виконання бюджету своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат;

7) укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

8) здійснення у разі виникнення заборгованості із заробітної плати,  інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг комплексу конкретних заходів щодо погашення заборгованості із зазначених виплат;

9) першочергове спрямування коштів на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на початок бюджетного року, завершення розпочатих об’єктів та об’єктів з високою будівельною готовністю.

8. Зобов’язати головних розпорядників коштів  бюджету Межівської селищної територіальної громади інформувати про хід виконання заходів, визначених цим рішенням   фінансовий відділ Межівської селищної ради  щоквартально, до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

9. Фінансовому відділу Межівської селищної ради  проінформувати селищного голову про виконання цього рішення до 01 березня 2022 року.

10. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ Межівської селищної ради, контроль залишаю за собою.


Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux