Прогноз бюджету на 2022-2024 роки
опубліковано 19 жовтня 2021 року о 14:06

Прогноз

бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2022 – 2024 роки

04537000000

І. Загальна частина

Прогноз бюджету Межівської селищної територіальної громади  на 2022-2024 роки  (далі – Прогноз)  розроблено на виконання статті 751 Бюджетного кодексу України.

Розрахунки Прогнозу здійснено з урахуванням показників Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки».

Цілі державної політики щодо державного та місцевих бюджетів на 2022-2024 роки визначено відповідно до пріоритетів державної політики, встановлених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України до 2025 року, Національної економічної стратегії на період до 2030 року.

Державна бюджетна політика щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин у 2022-2024 роках буде спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів.

З метою реалізації встановлених цілей бюджетної політики та у рамках подальшого розвитку реформи міжбюджетних відносин в Бюджетній декларації передбачається:

 • продовження процесу децентралізації бюджетних повноважень, а також упорядкування сфер відповідальності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в рамках нової територіальної основи для діяльності органів влади;
 • подальший розвиток організаційних, правових та фінансових передумов для зміцнення місцевого самоврядування;
 • забезпечення динаміки доходів, що зараховуються до місцевих бюджетів, збереження рівня їх надходжень не нижче 20% доходів зведеного бюджету України та зменшення частки трансфертів в доходах місцевих бюджетів;
 • удосконалення програмно-цільового методу, у тому числі шляхом інтеграції гендерно орієнтованого підходу у бюджетний процес.

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом в Межівській селищній територіальній громаді як складової системи управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

Основними завданнями Прогнозу є:

 • - забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ селищної ради;
 •  - підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;
 • - посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;
 •  - удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

   На території Межівської селищної територіальної громади проживає 15179 осіб. У структурі населення за гендерною ознакою (чоловіки-жінки) традиційно переважають жінки (6897 чоловіків та 8282 жінок). Середній вік населення складає 49,3 роки. У загальній чисельності населення 54,3 % складає міське населення та 45,7 % - сільське. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає близько 55% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – понад 26%.

Протягом останніх років простежується стійка тенденція перевищення рівня смертності над народжуваністю, що спричиняє від’ємний приріст населення. Крім того, у громаді спостерігається від’ємне сальдо механічної міграції. Демографічна ситуація у громаді погіршується, при цьому вікова структура населення змінюється у бік скорочення працездатного населення та його «старіння», що відповідно призводить до зростання навантаження на працездатне населення.

Із загальної чисельності населення Межівської територіальної громади кількість працюючих становить 8324 особи, у т.ч. чисельність працюючих у галузях економіки громади становить 3103 осіб, у т.ч. у сільському господарстві 690 осіб, у оптовій та роздрібній торгівлі – 239 осіб, у промисловості – 220 осіб, у бюджетній  сфері громади - 1175 чол. та  у інших сферах.

Необхідно зазначити, що у сільському господарстві зайнятість носить сезонний характер, і по закінченню комплексу польових робіт понад 20 % працюючих у сільському господарстві звертаються до Центру зайнятості.

Станом на 01.07.2021 на території громади здійснюють свою діяльність 478 суб’єктів господарювання, них 411 ФОП та  67 юридичних осіб (СФГ- 45, ТОВ та ПП – 22).

Підприємства громади, які відносяться до сільського господарства займаються вирощуванням зернових і олійних культур, та використовують найману працю. Найбільшими роботодавцями в сільському господарстві є ФГ "Лада- Агро" – 19 працівників, ТОВ "Нива ПГК" – 29, ТОВ "Вектор-Х" – 23, ТОВ "АФ Промінь" – 24, СФГ "Яна"-68, ТОВ "Межівське" – 56, ТОВ "Перемога" – 107 працівників.

Сільськогосподарські товариства та фермерські господарства виробляють більшу частину валової продукції сільського господарств 66,7 %, населенням у власних підсобних  господарствах виробляється 34,3 % валової продукції сільського господарства.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами  громади станом на 01.01.2021 є ТОВ «Перемога», ТОВ АФ «Обрій», ТОВ «Демуринський ГЗК», ТОВ «Нива ПГК» ,ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», СФГ «ЯНА», ТОВ «Межівське», ТОВ АФ «Промінь».

 Основним ресурсом громади є сільськогосподарські землі, на які припадає 95% всього наявного земельного фонду. 82% сільськогосподарських угідь займає рілля, тобто розораність земельного фонду громади є надзвичайно високою.

Земельний фонд Межівської селищної територіальної громади  складає 58497,5739 га, із них  сільськогосподарські угіддя – 55685,4316 га (із них ріллі – 45839,3137 га),  лісові землі – 2561,53 га,  землі житлової та громадської забудови – 1723,8459 га,  землі водного фонду – 251,69 га,  інші землі – 462,0851 га.

На території громади обліковується 677 осіб, які обробляють свої земельні ділянки (паї) одноосібно.

Показники Прогнозу на середньостроковий період визначено з урахуванням показників передбачених Бюджетною декларацією:

Найменування показника, одиниця виміру

2020 (звіт)

2021 (затверджено)

2022 (план)

2023 (план)

2024 (план)

Валовий внутрішній продукт: номінальний, млрд грн

4 194,1

4 808,5

5 368,7

5 993,9

6 651,0

у % до попереднього року

96,0

104,1

103,8

104,7

105,0

Індекс споживчих цін (ІСЦ): грудень до грудня попереднього року, %

105,0

108,9

106,2

105,3

105,0

Індекс цін виробників (ІЦВ): грудень до грудня попереднього року, %

114,5

117,0

107,8

106,2

105,7

Рівень безробіття населення, %

9,5


9,2


8,5


8,0


7,8


Обмінний курс гривні до долара

США, гривень за долар США в середньому за період

27,0

28,0

28,6

28,8

29,2


Державні соціальні стандарти передбачаються наступні:

розмір мінімальної заробітної плати:

з 01 січня 2022 року - 6 500 грн, з 01 жовтня 2022 року - 6 700 грн;

з 01 січня 2023 року - 7 176 грн;

з 01 січня 2024 року - 7 665 грн;

розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:

з 01 січня 2022 року - 2 893 грн, з 01 жовтня 2022 року - 2 982 грн;

з 01 січня 2023 року - 3 193 грн;

з 01 січня 2024 року - 3 411 грн.

ІІІ. Загальні показники бюджету

          Прогноз бюджету на 2022-2024 роки включає прогнозні показники бюджету громади за основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування. Зазначені показники є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності, місцевих програм та формування  показників проєкту бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік.

Обсяг доходів бюджету територіальної громади прогнозується на:

2022 рік – 131406,6 тис. грн (зменшення  до 2021 року – 3861,4 тис.  грн (97,1%)), у тому числі доходи загального фонду – 130261,0 тис. грн.;

2023 рік – 138545,7 тис. грн ( ріст до 2022 року 7139,1 тис.грн (105,4%)), у тому числі доходи загального фонду – 137398,8  тис. грн.;

2024 рік –  145029,9 тис. грн ( ріст до 2023 року 6484,2 тис.  грн (104,7%)), у тому числі доходи загального фонду –143881,8 тис. грн.

Обсяг видатків бюджету територіальної громади прогнозується на:

2022 рік – 131406,6 тис. грн (зменшення до 2021 року – 5477,4 грн (96,0%)), у тому числі видатки загального фонду –129082,8 тис. грн;

2023 рік – 138545,7 тис. грн ( ріст до 2022 року 7139,1 тис. грн (105,4%)), у тому числі видатки загального фонду – 135298,8 тис. грн.;

2024 рік – 145029,9 тис. грн ( ріст до 2023 року 6484,2 тис.   грн (104,7%)), у тому числі видатки загального фонду – 141861,8 тис.  грн. 

IV. Показники доходів бюджету 

Прогнозні  показники  доходів  бюджету  сформовані  на  основі  існуючої податкової бази та реалізації пріоритетних завдань із розширення її потенціалу.

При формуванні дохідної частини бюджету громади були враховані  фактичні надходження за 2020 рік, планові показники на 2021 рік та прогнозні показники на 2022-2024 роки.

Основними джерелами доходів загального фонду селищного бюджету на 2022-2024 роки залишаються  податок та збір на доходи фізичних осіб, єдиний податок та податок на майно (нерухомість, земля), що становлять у загальному обсязі власних доходів загального фонду відповідно 61,5%, 18,0% та 16,8% від прогнозного показника доходів.

Загальні показники власних доходів бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (тис. грн)

Найменування показника

2022 рік

2023 рік

2024 рік

прогноз

відхилення до попереднього

року

прогноз

відхилення до попереднього

року

прогноз

відхилення до попереднього

року

+/-

%

+/-

%


+/-

%

Всього

77319,0

197,6

100,2

78792,3

1473,3

101,9

80275,0

1482,7

101,9

Загальний фонд

76173,4

3073,4

104,2

77645,4

1472,0

101,9

79127,0

1481,6

101,9

спеціальний фонд

1145,6

-2875,8

28,5

1146,9

1,3

100,1

1148,0

1,1

100,1


 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій 

У 2020 – 2021 роках фінансування загального фонду бюджету здійснювалось за рахунок зміни залишків коштів (залишку коштів на початок року), фінансування спеціального фонду -  за рахунок зміни залишків коштів (залишку коштів на початок року) та коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

Планові показники фінансування бюджету на середньостроковий  бюджетний період передбачено за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі на 2022 рік – 1178,2 тис. грн, 2023 рік – 2100,0 тис. грн, 2024 рік – 2020,0 тис. грн.

При складанні прогнозу бюджету на 2022-2024 роки забезпечено його збалансованість, в тому числі з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд), забезпечення виконання боргових зобов’язань та здійснення місцевих запозичень. 

VI. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Прогнозні показники видатків бюджету селищної територіальної громади на 2022-2024 роки розроблено з урахуванням показників дохідної частини бюджету територіальної громади, ресурсних можливостей бюджету, спрямовуючи кошти на заходи відповідно до їх пріоритетності і актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання та можливої економії коштів за діючими бюджетними програмами або напрямами використання бюджетних коштів.  

При плануванні видатків враховані гендерні аспекти на кожній стадії бюджетного процесу з метою забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків (гендерної рівності).    

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

Державне управління

 • - забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав;
 • - надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними установами та організаціями  високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних  матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних та делегованих повноважень;
 • - забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки; 
 • - впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого самоврядування.

Освіта

 • - оптимізація мережі навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку громади, вимог сьогодення та потреб суспільства;
 • - побудова освітньої мережі у відповідності до наявних ресурсів;
 • - підвищення рівня забезпеченості загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами навчання та сучасними комп’ютерними комплексами;
 • - оновлення і модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти;
 • - надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального поєднання та ефективного використання бюджетних ресурсів;
 • - пошук та запровадження нових форм підтримки обдарованих дітей та талановитої молоді в системі позашкільної освіти;
 • - подальше створення умов для дітей з особливими освітніми потребами. 

Охорона здоровя

Обсяг видатків по галузі направлено на реалізацію наступних бюджетних програм:

 • КПКВ 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – реалізує Комунальне некомерційне підприємство «Центральна лікарня" Межівської селищної ради»;
 • КПКВ 2110 «Первинна медична допомога населенню» – реалізує   Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради».

Основні результати, яких планується досягти:

 • підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;
 • запровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;
 • ефективне використання обмежених фінансових ресурсів;
 • подальший розвиток системи медичного обслуговування населення та реформування системи охорони здоров’я;
 • зниження рівнів загальної захворюваності населення.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Пріоритетними завданнями у сфері соціального захисту та соціального забезпечення є:

 • створення умов для надання всебічної соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення;
 • забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних гарантій;
 • забезпечення соціальної підтримки дітей війни, осіб з інвалідністю та ветеранів війни; громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • забезпечення вирішення інших соціально-побутових проблем по заявах громадян;
 • забезпечення соціального захисту, шляхом надання психологічної, юридичної, матеріальної та іншої допомоги учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих воїнів АТО;
 • вирішення питань соціального захисту осіб з інвалідністю;
 • соціальна підтримка сімей з дітьми та осіб, які опинились в складних життєвих обставинах;
 • соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб.

Основні результати, яких планується досягти:

 • - створення доступного середовища, що сприятиме зростанню рівня та якості життя цих верств населення;
 •  - поліпшення соціальної ситуації.   

Культура

Закладами культури надаватимуться послуги із забезпечення задоволення творчих потреб громадян, їх естетичного виховання, розвитку та  духовного збагачення.

Головними пріоритетами галузі будуть:

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, бібліотечної та музейної політики;
 • розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку української культури;
 • забезпечення доступності до інформації, культурних надбань, ресурсів, нових технологій та сучасних форм культурного самовираження з метою соціального, духовного розвитку, творчої реалізації особистості заради дотримання миру, європейських цінностей;                       
 • створення умов для задоволення культурних потреб населення громади, творчого розвитку, естетичного виховання громадян;
 • формуванню гармонійного культурного середовища;
 • збільшення чисельності населення, охопленого культурно-дозвіллєвою діяльністю, бібліотечним обслуговуванням;
 • збереження, розвиток та вивчення національної культурної спадщини;
 • приведення матеріально-технічної бази закладів культури у відповідність до сучасних вимог;
 • поповнення та оновлення бібліотечних фондів, запровадження нових інформаційних послуг;
 • надання якісних культурно-мистецьких послуг.

Фізична культура і спорт

В рамках цієї галузі з бюджету громади  здійснюється фінансування селищного комунального закладу позашкільної освіти «Межівська дитячо-юнацька спортивна школа» Межівської селищної ради» та  заходи Селищної Програми з розвитку фізичної культури та спорту на території Межівської селищної територіальної громади  на 2021-2023 роки.

У 2022-2024 роках передбачається здійснення таких заходів:

 • -створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів та досягнення високих спортивних результатів;
 • -підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом;
 •  -удосконалення механізмів морального та матеріального заохочення високих спортивних результатів;
 • -розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності територіальної громади.

Житлово-комунальне господарство

У прогнозному періоді  основними  завданнями житлово-комунального господарства буде надання населенню якісних житлово-комунальних послуг,  забезпечення якісного зовнішнього освітлення вулиць, комплексний благоустрій території громади, покращення якості і забезпечення питною водою населення громади.

Основні результати, яких планується досягти, є:

 • -підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення;
 • -зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
 • -розвиток та модернізація зовнішнього освітлення;
 • -утримання та ремонт доріг, що належить до комунальної власності Межівської селищної територіальноїгромади;
 • -забезпечення безпеки пересування учасників дорожнього руху. 

VІI. Бюджет розвитку

Надходження бюджету розвитку за 2020 рік  склали  8154,3 тис. грн,  в тому числі:

 • -кошти,  що передаються із загального  фонду  бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  - 7429,5 тис. грн;
 • -кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності - 135,0 тис. грн;
 • -кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 72,9 тис. грн;
 • -надходження коштів  пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 39,7 тис. грн.
 • -міжбюджетні трансферти – 477,2 тис. грн.

Видатки бюджету розвитку у 2020 році склали 7867,2 тис. грн, в тому числі капітальні трансферти іншим бюджетам (обласному бюджету) – 200,0 тис. грн, внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання  - 233,9 тис. грн.

На 2021 рік видатки бюджету розвитку заплановано у сумі 2806,0 тис. грн за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 2420,4 тис. грн, за рахунок інших надходжень – 385,6 тис. грн.

На середньостроковий період видатки бюджету розвитку передбачено за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), в тому числі на 2022 рік – 1178,2 тис. грн, 2023 рік – 2100,00 тис. грн, 2024 рік – 2020,00 тис. грн.

VІІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Міжбюджетними трансфертами, які надходять з державного бюджету до  бюджету селищної територіальної громади є: базова дотація та освітня субвенція.       Обсяги базової дотації: 2022 рік – 7613,1 тис. грн; 2023 рік – 8983,1 тис. грн, 2024 рік- 10605,3 тис. грн. Темпи зростання обсягів базової дотації становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 98,8%, на 2023 рік до прогнозу  2022 року – 118,0 %, на 2024 рік до прогнозу  2023 року – 118,0 %.

Освітня субвенція з державного бюджету передбачена на 2022 рік у сумі 44687,1 тис. грн, 2023 – 48943,3 тис. грн, 2024 – 52283,2 тис. грн. Темпи зростання обсягів освітньої субвенції з державного бюджету становлять на 2022 рік до плану 2021 року – 109,1%, на 2023 рік до прогнозу  2022 року – 109,5 %, на 2024 рік до прогнозу 2023 року – 106,8 %.

Крім того, у 2022-2024 роках прогнозується надходження міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів, а саме  з бюджетів Новопавліської та Слов’янської сільських територіальної громад на спільне утримання закладів освіти, охорони здоров’я, культури, надання адміністративних послуг.

Загальний обсяг трансфертів бюджету з  інших бюджетів складає  у 2022 році – 1787,4 тис. грн., 2023 році – 1827,0 тис. грн., 2024 році – 1866,3 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти мають цільове спрямування і використовуються відповідно до порядків їх використання.        

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

У зв’язку з відсутністю показників у Прогнозі відсутні  додатки до Типової форми прогнозу місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання»:

додаток 4 «Показники місцевого боргу»;

додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;

додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету Межівської селищної територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету».

 

В.о. начальника

фінансового відділу                                                                                     Лариса РЕДЬКА


Рішення ради

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 6

Додаток 7

Додаток 9

Додаток 10

Додаток 11

Додаток 12

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux