Регламент виконавчого комітету
опубліковано 11 червня 2021 року о 12:04

РЕГЛАМЕНТ 

виконавчого комітету Межівської селищної ради


 1. Загальні положення


1.1. Виконавчий комітет Межівської селищної ради (далі виконавчий комітет) є виконавчим органом селищної ради, який утворюється нею на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради та селищного голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним селищній раді, що його утворила.

Не рідше одного разу на рік до порядку денного сесії селищної ради вноситься питання про заслуховування інформації:

1) про роботу виконавчого комітету.

1.2. Регламент виконавчого комітету Межівської селищної ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

1.3. Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням  виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету проводяться за потреби, але не рідше одного разу на місяць. З метою оперативного або невідкладного вирішення окремих питань скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету. Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

1.4. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє селищного голову або керуючого справами виконавчого комітету.

У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, селищний голова вносить пропозиції на розгляд селищної ради про внесення змін до персонального складу виконавчого комітету.

1.5. У засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради, народні депутати України, керівники структурних підрозділів виконавчого комітету, а також запрошені особи.

1.6. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, порядок денний засідання здійснює загальний відділ. Проєкти рішень відповідно до порядку денного засідання виконавчого комітету оприлюднюються загальним відділом на офіційному сайті селищної ради.

Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

1.7. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного. Порядок денний засідання виконавчого комітету із зазначенням доповідачів, співдоповідачів формується загальним відділом і надається керуючим справами виконавчого комітету для погодження селищному голові. Після погодження селищним головою порядок денний надається загальним відділом членам виконавчого комітету, безпосереднім виконавцям, іншим заінтересованим особам не пізніше як за 2 робочі дні до засідання виконавчого комітету.

1.8. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету сільський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадова особа, яка здійснює його повноваження.

1.9. Доповідачам із основних питань для виступу надається до 10 хвилин, співдоповідачам до 5 хвилин, виступаючим до 3 хвилин.

1.9. У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

1.10. На засіданні виконавчого комітету керуючий справами виконавчого комітету веде протокол, який підписується головуючим на засіданні та керуючим справами виконавчого комітету селищної ради. В разі відсутності керуючого справами виконавчого комітету з поважних причин за пропозицією головуючого на засіданні обирається, з числа членів виконавчого комітету, секретар засідання.

1.11. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення,  що  має  відповідні  реквізити:  віддруковане  на  бланку  встановленого  зразка,  має реєстраційний номер, дату і підпис селищного голови, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадової особи, яка здійснює його повноваження.

1.7. Гласність роботи виконавчого комітету забезпечується шляхом оприлюднення його рішень на офіційному сайті Мжівської селищної  ради.

 

2. Члени виконавчого комітету

 

2.1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається селищною радою за пропозицією селищного голови.

Персональний  склад  виконавчого  комітету  затверджується  радою  за  пропозицією селищного голови.

Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі селищного голови, заступників селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету, старост, начальників відділів виконавчого комітету та інших осіб. До складу виконавчого комітету входить за посадою секретар селищної ради. Очолює виконавчий комітет відповідно Межівський селищний голова. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря ради.

2.3. Заступники селищного голови, керуючий справами виконавчого комітету здійснюють свої повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу якого їх включено. Після закінчення строку повноважень виконавчого комітету вони звільняються з посад, крім випадку обрання їх знову на вказані посади.

2.4. Члени виконавчого комітету мають право:

2.4.1. Знайомитися з порядком денним, проєктами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.

2.4.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

- вносити пропозиції щодо порядку денного;

- отримувати від доповідачів роз’яснення;

- вносити зміни й доповнення до проєктів рішень виконавчого комітету.

2.5. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів бюджету.

 

3. Планування роботи виконавчого комітету

 

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та плану заходів, що проводяться селищною радою та її виконавчим комітетом.

3.2. Проєкт Плану роботи виконавчого комітету складається загальним відділом виконавчого комітету селищної ради за пропозиціями заступників селищного голови, керуючого справами виконавчого комітету, членів виконавчого комітету, начальників відділів виконавчого комітету та керівників інших структурних підрозділів на півріччя до 25 червня та 25 грудня поточного року, візується заступником селищного голови, керуючим справами виконавчого комітету, затверджується на засіданні виконавчого комітету й оприлюднюється на офіційному сайті Межівської селищної ради.

3.3. У плані роботи виконавчого комітету вказуються терміни проведення засідання виконавчого комітету, питання, які виносяться на розгляд виконавчого комітету, та відповідальні за підготовку питання.

3.4. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

3.5. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям, зазначеним у плані.

3.6. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється керуючим справами виконавчого комітету.

3.7.  При  розгляді  плану  роботи  на  наступне  півріччя  керуючий  справами  виконавчого комітету інформує виконком про виконання плану роботи за попереднє півріччя.

 

4. Підготовка проектів рішень

 

4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень селищної ради, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів селищної ради, постійних комісій селищної ради, підприємств, установ, організацій та звернень громадян.

Проєкти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) селищного голови або в ініціативному порядку заступниками селищного голови в межах своєї компетенції, секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету.

4.2. Відповідальність за підготовку проєктів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на працівника, який готував відповідний проєкт рішення.

4.3. Проєкти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднюються загальним відділом не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному сайті селещної ради  в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  надається  виконавчим  комітетом,  до  повноважень  якого  входить  здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування вказаного Закону, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проєктом регуляторного акта.

Строк, протягом якого виконавчий комітет, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розглядає проєкт регуляторного акта на відповідність дотримання вимог вказаного Закону, становить п’ять календарних днів.

У разі непогодження проєкту регуляторного акта виконавчим комітетом, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проєктом регуляторного акта виконавчим комітетом підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проєкт регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

У разі погодження проєкту регуляторного акта виконавчим комітетом, до повноважень  якого  входить  здійснення  контролю  за  реалізацією  органами  місцевого  самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», надається відповідний висновок у письмовій формі.

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету проєкту регуляторного  акта,

якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу;

проєкт  регуляторного  акта  не  був  оприлюднений  або  оприлюднений  з  порушеннями ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

відсутній позитивний висновок виконавчого органу ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4.5. Проєкти рішень виконавчого комітету та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються виконавцями до загального відділу виконавчого комітету селищної ради в друкованій та електронній формі не пізніше як за 10 робочих днів до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, а у випадках термінового розгляду питань, не пізніше, як за 2 дні до засідання виконавчого комітету.

4.9. Проєкт рішення виконавчого комітету обов’язково погоджують (візують):

- заступник  селищного голови (відповідно до розподілу обов’язків);

- керуючий справами  виконавчого комітету;

- начальник юридичного відділу;

- начальник загального відділу

- керівник відповідного структурного підрозділу в якому розроблявся документ

- посадова особа, що готувала документ.

Питання,  пов’язані  з  виконанням  бюджету  і  соціально-економічним  розвитком  в обов’язковому порядку погоджуються з фінансовим відділом.

4.10. Після погодження проєкту рішення загальний відділ редагує його відповідно до вимог діловодства та правопису.

4.11. Порядок підготовки та візування проєкту рішення здійснюється згідно з інструкцією з діловодства у виконавчому комітеті Межівської селищної ради.

4.12. До проєктів рішень виконавчого комітету, що надаються до загального відділу, додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в

повному обсязі.

Разом  з  паперовим  проєктом  рішення  виконавчого  комітету  надається  й  електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових та електронних носіях несуть виконавці.

Проєкти рішень, які подані не в строки, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу  селищного голови (у разі його відсутності з поважних причин – посадової особи, яка здійснює його повноваження) безпосередньо на засіданні виконавчого комітету.

 

5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

 

5.1. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції - посадової особи, яка здійснює його повноваження, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

5.2. Проєкт порядку денного засідання виконавчого комітету формується загальним відділом, до якого включаються проєкти рішень виконавчого комітету.

Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому визначені доповідачі та співдоповідачі, час на розгляд питань порядку денного затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому,

відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконавчого комітету.

 

5.1. Особливості організації та проведення засідань виконавчого комітету в умовах

надзвичайних ситуацій та/або надзвичайного стану»

 

5.1.1. В умовах запровадження надзвичайної ситуації або надзвичайного стану, спричинених спалахами епідемій та пандемій, що створюють загрозу життю і здоров’ю значних верств населення та введення такого стану відповідного до законодавства на всій території України або окремих територіях засідання виконавчого комітету можуть проводитися в режимі відеоконференції/аудіо конференцій або з використанням електронного цифрового підпису (дистанційне засідання).

5.1.2. До порядку денного дистанційних засідань можуть включатися виключно питання невідкладного внесення змін до місцевого бюджету, інші питання, щодо невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або якнайшвидшої ліквідації особливо тяжких наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених спалахами епідемій та пандемій чи реалізації повноважень, пов’язаних з такими обставинами, процедурні питання.

5.1.3. Рішення про дистанційне засідання доводиться до відома членів виконавчого комітету і населення не пізніш як за 24 години до його початку із зазначенням порядку денного та порядку відкритого доступу до трансляції дистанційного засідання. Рішення про дистанційне засідання розміщується на офіційному веб-сайті ради з одночасним направленням цієї інформації та проєктів актів з супровідними документами на офіційну електронну адресу членів виконавчого комітету. Запис дистанційного засідання є невід’ємною частиною протоколу засідання виконавчого комітету.

5.1.4. Технічне забезпечення та організація дистанційних засідань покладається на загальний відділ виконавчого комітету.

5.1.5. Порядок проведення дистанційних засідань повинен забезпечувати:  - можливість реалізації прав членів виконавчого комітету,  ідентифікацію особи, яка бере участь у засіданні виконавчого комітету; встановлення та фіксацію результатів голосування стосовно кожного питання.

5.1.6. Черговість голосування проходить в алфавітному порядку кожним окремим членом виконавчого комітету після оголошення початку голосування та прізвища. Голосування на засіданні, що проводиться у режимі відеоконференції, здійснюється членами  особисто і відкрито шляхом підняття рук та висловлення своєї позиції «за», «проти» чи «утримався».

5.1.7. Підрахунок голосів під час голосування на засіданні, що проводиться у режимі відеоконференції,  здійснюється  секретарем  виконавчого  комітету,  а  у  разі  неможливості  взяти участь у такому засіданні секретаря підрахунок голосів здійснюється головуючим на засіданні.

5.1.8. На засіданні виконавчого комітету, що проводиться у режимі відеоконференції, ведеться протокол засідання. Аудіо/відео запис засідання є невід’ємною частиною протоколу.

5.1.9. Протокол проведеного у режимі відеоконференції в електронному вигляді розміщується на офіційному веб-сайті ради. Протокол проведеного у режимі відеоконференції засідання ради оформлюється у паперовому вигляді відповідно до загальних правил, а у разі відсутності такої можливості - протягом 10 робочих днів з дня завершення періоду запровадженого надзвичайного стану чи надзвичайної ситуації.

 

6. Прийняття рішень

 

6.1. З усіх питань порядку денного, з урахуванням змін і доповнень до проєктів рішень, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проєкту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.3. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

6.4. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень і пропозицій наступного дня  після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями, візуються та передаються до загального відділу, який надає їх на підпис  селищному голові, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

Рішення виконавчого комітету підписуються  селищним головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження та засвідчуються печаткою, додатки до рішень – керівниками виконавчих органів ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

Якщо додатки до рішень виконавчого комітету об’єднують декілька напрямків діяльності виконавчих  органів  ради  або  стосуються  управлінської  діяльності,  їх  підписує  керуючий справами виконавчого комітету.

6.5. Підписані рішення впродовж 3 днів реєструються шляхом присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

6.6. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету забезпечується загальним відділом в 5-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою загального відділу.

Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи прицьому  підпис  на  зворотному  боці  витягу,  крім  витягів,  що  виготовляються  загальним  відділом на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів.

Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець.

Засвідчення  копій та витягів здійснює загальний відділ шляхом  проставляння  штампа  «Згідно  з оригіналом», найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, витяг, її влвсного імені та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа «Підпис», а також скріплюється печаткою загального відділу.

6.7. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується загальним відділом.

6.8. Доручення  виконавчого комітету оформлюються протокольно, доведення та збирання інформації, контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів, здійснюється загальним відділом.

6.9. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюється загальним відділом та керуючим справами виконавчого комітету.

 

7. Скасування рішень виконавчого комітету

 

7.1. Рішення виконавчого комітету з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані виконавчим комітетом або селищною радою.

___________________Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux