Програма розвитку 2018-2020
опубліковано 18 січня 2021 року о 16:02
Додаток 1
до рішення селищної ради
від 06.03.2018 № 254-05/VII

ПЛАН 

соціально-економічного розвитку 

Межівської селищної територіальної громади 

на 2018 – 2020 роки 

смт. Межова

2017 рік


ВСТУП.................................................................................................................................... 3

1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.............................................................................................. 6

1.1 Географічне розташування, опис суміжних територій................ 6

1.2 Демографічна ситуація, ринок праці........................................................ 7

1.3 Транспортна інфраструктура....................................................................... 10

1.4 Енергопостачання та комунальні послуги....................................... 11

1.5 Зв’язки з громадськістю, засоби масової інформації та громадські організації.................................................................................................................................. 12

1.6 Соціально-культурна сфера.......................................................................... 13

1.7 Екологія..................................................................................................................... 20

1.8 Соціальний захист населення................................................................... 23

1.9 Сучасний стан соціально-економічного розвитку територій, що увійшли до МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ........................................... 24

1.10 Фінансово-бюджетна складова.............................................................. 31

1.11 АНАЛІЗ СИЛЬНИХ СТОРІН, МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ, СЛАБКИХ СТОРІН ТА ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (SWOT-АНАЛІЗ) 32

2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ............................................................................................................................................................ 35

3.1 Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань....................................... 47

3.2 Заходи з реалізації Плану соціально-економічного розвитку громади на 2018-2020 роки.............................................................................................................................. 47

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ............................ 48

5. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ   48

додатки............................................................................................................................ 51


ВСТУП

Межівська селищна територіальна громада (далі – громада) утворена у 2017 році, відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» шляхом добровільного об’єднання територіальних громад 2 селищних та 5 сільських рад: Межівської, Демуринської селищних рад та Веселівської, Новогригорівської, Преображенської, Іванівської, Райпільської сільських рад. Адміністративним центром територіальної громади є смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області.

Відповідно до Методики формування спроможних територіальних громад, територіальна громада повинна забезпечити виконання політичної, економічної, соціально-культурної та екологічної функцій. Для закріплення позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань економічного і соціального розвитку територіальної громади, координації роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємств необхідно розробити чіткий план дій – План економічного і соціального розвитку Межівської селищної  територіальної громади на 2018-2020 роки (далі – План).

Необхідність розроблення Плану соціально-економічного розвитку Межівської селищної  територіальної громади (далі – План) обумовлена:

зміною соціально-економічної ситуації як в Україні, так і в області та  нагальною необхідністю упорядкування перспективних напрямків розвитку селищної громади як новоутвореного суб’єкта;

об’єднанням в складі територіальної громади тридцяти населених пунктів, що належали до двох селищних та п’яти сільських рад, соціально-економічний розвиток яких планувався автономно в межах колишніх сільських та селищних рад;

 нагальною потребою розбудови і модернізації інфраструктури селищної громади;

потребою забезпечити збалансований соціальний, економічний і культурний розвиток  селищної громади як єдиного цілісного адміністративно-територіального організму;

необхідністю визначити пріоритети, цілі, завдання і заходи, а також проекти, реалізація яких стане практичними кроками у досягненні запланованих цілей розвитку селищної громади.

План економічного і соціального розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2020 рік розроблений спеціалістами виконавчого комітету разом з іншими виконавчими органами селищної ради відповідно до Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 №1602-ІІІ зі змінами та доповненнями (редакція від 02.12.2012), «Про добровільне об’єднання громад» від 05.02.2015 № 157-17 зі змінами та доповненнями (редакція від 16.04.2017), постанов Кабінету Мiнiстрiв України «Про розроблення прогнозних i програмних документів економічного i  соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» від 26.04.2003 №621, «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2019 і 2020 роки» від 31.05.2017 №411, Методології стратегічного планування розвитку об’єднаних громад в Україні, вимог до реалізації Плану дій «Україна – ЄС», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.03.2016 № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозованих та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної громади» Програма відповідає стратегічним та операційним цілям, напрямкам Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року (постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385), Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року (Рішення Дніпропетровської обласної ради від 26.09.2014 № 561-27/VI» Про Стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року»).

Планом окреслені пріоритетні цілі, основні завдання та заходи економічного і соціального-культурного розвитку громади з урахуванням сучасних реформ децентралізації.

План передбачає наявність критеріїв оцінки ефективності виконання запланованих заходів з метою оцінки ефективності використання коштів місцевого та державного бюджетів, міжнародної технічної допомоги, інших джерел не заборонених законодавством, а також інформування громадськості про стан виконання Плану.

План соціально – економічного розвитку розроблявся на основі чинного українського законодавства із урахуванням позиції всіх семи суб’єктів об’єднання, громадських організацій та інших представників інститутів громадянського суспільства.

План соціально – економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади розроблений за умови адресності, містить конкретні завдання та має детально відпрацьовану систему управління.

План соціально – економічного розвитку розглядається як плановий документ найвищого ієрархічного рівня планування в громаді, його реалізація вимагає зосередження фінансових, фізичних та людських ресурсів. Усі зусилля виконавчого комітету, громадянського суспільства, громадян будуть націлені  на успішну реалізацію проектів та заходів, передбачених Планом. Таким чином, зосередження та належна координація наявних фінансових ресурсів, залучених із надходжень місцевого рівня, державного бюджету, із коштів донорів та з приватних джерел, дає змогу забезпечити досягнення цілей, визначених у  цьому Плані.

Фінансування проектів та заходів, що передбачаються цим Планом планується здійснювати як із селищного бюджету, так і коштів цільової субвенції з державного бюджету на розвиток інфраструктури селищної територіальної громади, Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), коштів обласного бюджету, а також донорських та  приватних коштів. План має забезпечити радикальне реагування виконавчих органів та суспільства на виклики, що постають перед громадою, спрямоване на досягнення нових цілей у новій концепції розвитку громади та припинення застою  у сфері розвитку, головним чином, за економічними, соціальними  та екологічними вимірами. Окреме місце серед напрямків розвитку відведене заходам, що спрямовані на зміцнення житлово-комунальної сфери, благоустрою та інфраструктури, економічної та соціальної доступності слаборозвинутої периферії та усунення загального соціально-економічного дисбалансу громади. Сприятлива матеріальна інфраструктура й відповідний потенціал є необхідною передумовою досягнення широкого кола узгоджених цілей розвитку громади.

Соціально-економічний аналіз, виявлені на його основі порівняльні переваги, виклики та ризики, що враховують специфіку Межівської селищної територіальної громади, покладені в основу планування, поєднуючи в собі потреби всіх Старостатів, окремих секторів економіки та галузей соціальної сфери і шляхи розв’язання проблем.

Головною метою Плану є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитком громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування транспортної та комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів, та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектру соціальних послуг та зростання добробуту населення.

План ґрунтується на аналізі розвитку економіки Межівського району, поточної економічної ситуації, актуальних проблем соціально – економічного розвитку, пріоритетів, а також припущеннях, що враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників і ризиків, та визначає оперативні цілі і заходи економічної та соціальної політики місцевої влади, критерії ефективності її реалізації на основі прогнозних показників економічного і соціального розвитку на 2018-2020 роки.

Відповідальні за виконання заходів Плану – виконавчий комітет Межівської селищної ради, постійні комісії, відділи та структурні підрозділи селищної громади в межах компетенції та повноважень.

За кожним напрямом сформульовані проблемні питання, ризики та критерії ефективності. Прогнозні, кількісні та якісні критерії ефективності будуть досягнуті лише при виконанні намічених завдань та заходів.

Реалізацію заходів Плану буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та районного бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до Плану  затверджуватимуться рішеннями сесій селищної ради.


1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Географічне розташування, опис суміжних територій

Територія Межівської селищної територіальної громади згідно з адміністративно – територіальним устроєм України входить до складу Межівського району Дніпропетровської області. Громаду створено у листопаді 2017 року.

Адміністративний центр громади, розташований у південно-східній частині області, в трикутнику великих промислових центрів – Донецьк (95 км), Дніпро  (168 км), Запоріжжя (100 км) – межує з Васильківським, Покровським, Петропавлівським районами Дніпропетровської області та  Харківською,  Донецькою областями.

Загальна площа Межівської селищної територіальної громади складає 630,03 кв. км., що становить  50,4% від території Межівського району.

Межівська селищна територіальна громада розташована у степовій чорноземній зоні України, ґрунти – чорноземні, ландшафт – безлісний степ, який подекуди перетинають яри та балки.

Клімат району є помірно – континентальний, напівзасушливий з середньорічною кількістю опадів від 450 до 490 мм. Середня температура січня від – 5,20С, вища температура зареєстрована в липні – серпні і становить + 39С  та +41С .

Територія Межівської селищної територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися.

Суміжними територіями громади є:

1) з північного сходу – Зорянська, Слов’янська сільські ради Межівського району Дніпропетровської області;

2) з північного заходу – Петропавлівський район Дніпропетровської області;

4) з заходу – Петропавлівський, Васильківський, Покровський райони Дніпропетровської області;

5) з південного заходу – Новопавлівська об’єднана громада Межівського району  та Покровський район Дніпропетровської області;

6)  з півдня – Покровський район Дніпропетровської області;

7) з південного сходу – Покровський район Донецької області та Покровський район Дніпропетровської області;

8) з сходу – Покровський район  Донецької області.

До складу Межівської селищної територіальної громади входить 30 (тридцять) населених пунктів: смт. Межова, с. Веселе, с. Вознесенське, с. Жукове, с. Запорізьке, с. Ленінське, с. Новолозуватівка, с. Славне, с. Українка, с. Веселе, с. Олександрівка, с. Попутне, с. Преображенка, с. Всесвятське, с. Новотроїцьке, с. Райполе, с. Колона-Межова, с. Краснознам’яна, с. Мар’ївка, с. Новоолександрівка, с. Новопідгородне, с. Сухарева Балка, с. Новогригрівка, с. Водолазьке, с. Красногорівка, с. Юр’ївка, смт. Демурине, с. Василівка, с. Володимирівка, с. Іванівка з наступною віддаленістю:

Таблиця 1

Назва населеного пункту

Відстань до адміністративного центру громади (кілометри доріг)

1.

Адміністративний центр – МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МЕЖІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬОЇ ОБЛАСТІ

Х

2.

с. Веселе

8

3.

с. Вознесенське

13

4.

с. Жукове

16

5.

с. Запорізьке

3

6.

с. Ленінське

10

7.

с. Новолозуватівка

5

8.

с. Славне

7

9.

с. Українка

9

10.

с. Веселе

10

11.

с. Олександрівка

6

12.

с. Попутне

7

13.

с. Преображенка

19

14.

с. Всесвятське

22

15.

с. Новотроїцьке

21

16.

с. Райполе

11

17.

с. Колона-Межова

10

18.

с. Краснознам’янка

19

19.

с. Мар’ївка

17

20.

с. Новоолександрівка

22

21.

с. Новопідгородне

15

22.

с. Сухарева Балка

11

23.

с. Новогригорівка

27

24.

с. Водолазьке

24

25.

с. Красногорівка

27

26.

с. Юр’ївка

26

27.

смт. Демурине

25

28.

с. Василівка

23

29.

с. Володимирівка

23

30.

с. Іванівка

26

1.2 Демографічна ситуація, ринок праці

Сучасна демографічна ситуація в Межівській селищній територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Загальна чисельність населення Межівської селищної територіальної громади станом на 01.01.2017 становить 15780 осіб.

В загальній структурі населення громади перше місце посідає селище міського типу Межова з чисельністю міського населення в 7,482 тис., друге місце посідає селище міського типу Демурине з чисельністю міського населення в 0,858 тис. решта населення громади відноситься до сільського і складає 7,440 тис. 

Таблиця 1.2.1

Чисельність населення Межівської селищної територіальної громади по населеним пунктам

Назва населеного пункту

Назва селищної/сільської рад, якій підпорядковувався населений пункт до об‘єднання

Кількість населення станом на 01.01.2017 

1

2

3

4


Адміністративний центр – МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МЕЖІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬОЇ ОБЛАСТІ
Межівська селищна рада
7482

с. Веселе
Межівська селищна рада
35

с. Вознесенське
Межівська селищна рада
145

с. Жукове
Межівська селищна рада
0

с. Запорізьке
Межівська селищна рада
68

с. Ленінське
Межівська селищна рада
110

с. Новолозуватівка
Межівська селищна рада
168

с. Славне
Межівська селищна рада
235

с. Українка
Межівська селищна рада
145

ВСЬОГО
 
8388

с. Веселе
Веселівська сільська рада
870

с. Олександрівка
Веселівська сільська рада
177

с. Попутне
Веселівська сільська рада
1

ВСЬОГО
 
1048

с. Преображенка
Преображенська сільська рада
480

с. Всесвятське
Преображенська сільська рада
182

с. Новотроїцьке
Преображенська сільська рада
165

ВСЬОГО

827

с. Райполе
Райпільська сільська рада
760

с. Колона-Межова
Райпільська сільська рада
268

с. Краснознам’янка
Райпільська сільська рада
1

с. Мар’ївка
Райпільська сільська рада
6

с. Новоолександрівка
Райпільська сільська рада
2

с. Новопідгородне
Райпільська сільська рада
915

с. Сухарева Балка
Райпільська сільська рада
34

ВСЬОГО

1986

с. Новогригорівка
Новогригорівська сільська рада
280

с. Водолазьке
Новогригорівська сільська рада
315

с. Красногорівка
Новогригорівська сільська рада
110

с. Юр’ївка
Новогригорівська сільська рада
35

ВСЬОГО

740

смт. Демурине
Демуринська селищна рада
858

с. Василівка
Демуринська селищна рада
151

с. Володимирівка
Демуринська селищна рада
745

ВСЬОГО

1754

с. Іванівка
Іванівська сільська рада
1037

РАЗОМ

15780

Загальна кількість дітей дошкільного віку складає 812 осіб, дітей шкільного віку – 1390 особи.

У селищній територіальній громаді зберігається тенденція щорічного зменшення чисельності населення в результаті стабільного перевищення рівня смертності над народжуваністю, загальним процесом старіння населення і негативним сальдо міграції.

Як і загалом в Україні, в громаді смертність перевищує народжуваність, так в 2016 році народилось 110 дітей, померло 279 особи.

Для поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя заплановано створити умови для забезпечення доступу, в тому числі і примусового, всіх жителів села до обов’язкового якісного, медичного обслуговування, диспансеризації, розширення доступу населення, особливо дітей і підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих закладів.

Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2018-2020 роках  передбачається:

стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення на 3,5 % перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає близько 55% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – понад 26%.

Щільність населення на 1 кв. км. складає 24 особи.

На території громади, як і в цілому в області на сьогодні гостро стоїть проблема раціонального використання робочої сили, її правильний розподіл між галузями господарства, ліквідація безробіття, тощо. На сьогодні дуже актуальною є необхідність постійного підвищення якості робочої сили. Високий освітній рівень та загальна культура, глибока професійна підготовка, творче ставлення до праці стає обов’язковою умовою високопродуктивної праці.

В селах робочі місця створені, в основному, одноосібниками, фермерськими господарствами, та працівниками установ та закладів соціально-культурної сфери.

За даними Межівського районного центру зайнятості станом на 01.01.2017 року на обліку перебуває 428 безробітних. Протягом 9 місяців 2017 року за оперативним обліком у Межівському РЦЗ перебувало 775 безробітних, у т.ч. жінок – 279 осіб, молоді – 246 осіб, безробітні які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню – 220 осіб.

За аналогічний період 2016 року і Межівському РЦЗ перебувало на обліку 708 осіб, що на 8,6% менше ніж у 2017 році. Провівши аналіз якісного складу шукачів роботи та незначне збільшення осіб, що зареєструвалися у 2017 році виявлено, що за послугами до служби зайнятості звернулися не тільки сезонні працівники агрофірм, а й фізичні особи-підприємці, які припинили свою діяльність у 2017 році та їх наймані працівники. За аналогічний період 2016 ріку така категорія громадян до служби зайнятості не зверталась.

Оскільки, Межівський район є суто сільськогосподарським з сезонною зайнятістю, майже 100% осіб, які зареєструвалися після закінчення осінньо-польових робіт в службі зайнятості, з початком весняних робіт, та в період жнив знову працевлаштовувались до аграрних підприємств. Як наслідок, в січні-вересні 2017 року кількість працевлаштованих безробітних значно збільшується в порівнянні з зимовим періодом.

Таблиця 1.2.2

 

Працевлаштування незайнятих громадян у Межівському районі 

 

Показники

2015 рік

2016 рік

2017 рік

% 2017/2016

Працевлаштування незайнятих громадян з них:
особи, які підпадають під 5% квоту
особи з інвалідністю
отримали одноразову допомогу
302
73
6
10
309
104
5
4
353
130
6
1
114,2
130
120
25
направлено на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації
167
184
191
104
Надано профорієнтаційні послуги
2172
2317
2556
110,3
Громадські та інші роботи тимчасового характеру

142
143
100,7

Всього за 9 місяців 2017 року було зареєстровано 347 безробітних. За аналогічний період 2016 року – 270 безробітних, що на 22,2% менше в порівнянні з 2017 роком.

Протягом січня – вересня 2017 року залучено до громадських робіт 143 безробітних проти 142 осіб у відповідному періоді 2016 року.

Серед демобілізованих учасників АТО протягом 9 місяців 2017 року скористалася послугами Межівського районного центру зайнятості 41 особа, з них 6 осіб працевлаштовані, 3 особи брали участь у громадських роботах.

Щодо проблемних питань у сфері ефективності ринку праці, то слід зазначити такі проблеми, як: приховане безробіття, тіньова зайнятість, заробітна плата у конвертах (особливо це стосується малого бізнесу та селянсько – фермерських господарств, де заробітна плата у кращому випадку нараховується на рівні законодавчого мінімального розміру).

Також, проблемним питанням залишається проблеми сільського безробіття:

відсутність в агротовариствах громади створених нових робочих місць пов’язаних з видами діяльності, такими як: тваринництво, переробка сільськогосподарської продукції, птахівництво, садівництво, овочівництво і т.д.;

вакантні посади агроформувань громади як привило мають «іменний характер» тому, що роботодавці на заміщення даних вакансій основному приймають осіб, які є пайовиками даних господарств та мають можливість здати їм свій земельний пай в оренду на тривалий час;

використання сучасної техніки для обробітку землі призвело до зменшення кількості найманих працівників в агропромисловому секторі;

члени особистих селянських господарств та одноосібних господарств, які в обробітку мають земельні паї (які в свій час були у використанні великих агроформувань) офіційно не використовують найману працю та не створюють нових робочих місць;

невідповідність професійно-кваліфікаційного рівня осіб, що перебувають на обліку в службі зайнятості, до потреб ринку праці. Особливо гостра криза стосується молодих фахівців – у зв’язку з вимогами керівників підприємств щодо наявності досвіду роботи;

відсутність інвестицій та Програми підтримки у розвитку малого та середнього бізнесу не дозволяли створювати нові робочі місця. Фінансова неспроможність сільських бюджетів  впливала на динаміку поліпшення якості умов життя людей, розробку соціально необхідних проектів.

 

1.3 Транспортна інфраструктура

 

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх, так і в зовнішніх зв’язках громади. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного, так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. На території громади розміщена автостанція. В громаді налагоджені забезпечення і перевезення між населеними пунктами громади та іншими селами, що входять в склад Межівського району. Також дану функцію виконує комерційне таксі.

У цілому по громаді мережа доріг загального користування забезпечує транспортне сполучення між населеними пунктами. Транспортне сполучення забезпечує доступність до районних та обласних центрів.

Територію району, та й саму Межівську селищну територіальну громаду з заходу на схід перетинають двоколійна залізниця Чаплино – Ясинувата Донецької залізниці, одноколійна залізниця Павлоград – Червоноармійськ Придніпровської залізниці та дорога з твердим покриттям Київ – Дніпропетровськ – Донецьк (E50 (М04)).

За даними Межівського райавтодору через територію Межівської селищної територіальної громади проходять автомобільні дороги місцевого значення (територіальні) Т 0406 (Григорівка – Межова - Покровськ), Т 0428 (Слов’янка – Межова - Бердянськ) та Т 0431 (Першотравенськ – Василівське – Володимирівка – Солоне) протяжністю 104,1 км, дороги обласного значення (Межова – Вознесенське – Новогригорівка - Юр’ївка, Райполе до Т-04-06, підїзд до смт. Межова, від а/д Дмитрівка – Зелений Гай – Гаврилівка – Демурине, Гаврилівка – Іванівка – Новопавлівка) протяжністю 45,15 км. Автомобільні дороги районного значення протяжністю 60,2 км. Стан доріг – задовільний.

Автомобільні дороги комунальної власності в населених пунктах Межівської селищної територіальної громади мають протяжність 161,772 км., загальною площею 858 527 кв. м., з яких найбільшу частку займають дороги з:

асфальтобетонним покриттям протяжністю 50,849 км., загальною площею 289 859 кв.м.;

ґрунтові дороги – 28,240 км., загальною площею 160850 кв. м.;

дороги з покриттям (Гравій) – 25,150 км., загальною площею 105450 кв. м.;

дороги з покриттям щебінь – 17,342 км., загальною площею 100332 кв. м.;

асфальтобетоні з щебенем – 9,661 км., загальною площею 48 806 кв. м.

інше покриття – 29,530 км. загальною площею 153 230 кв. м.

Дороги, що знаходяться в комунальній власності протяжністю 54,535 км. мають задовільний стан, а в незадовільному стані – 107,237 км.

Тому, основними проблемами, які потребують вирішення в транспортній інфраструктурі на території Межівської селищної територіальної громади є:

більшість доріг знаходяться в незадовільному стані;

недостатнє транспортне сполучення між населеними пунктами.

Основними завданнями на 2018 – 2020 роки є:

поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття на проблемних ділянках автомобільних доріг;

покращення транспортного сполучення, розвиток маршрутної мережі громадського транспорту;

посилення безпеки пасажирських перевезень та підвищення їх якості;

вдосконалення маршрутної мережі, постійний моніторинг її стану, визначення й уточнення пасажиропотоків;

забезпечення своєчасного та безпечного перевезення до місць навчання та проживання учнів, які мешкають у віддалених від навчальних закладів районах;

збереження здоров’я учнів;

економія часу на переїзд дітей до місць навчання.

1.4 Енергопостачання та комунальні послуги

Фактор енергозбереження є одним із визначальних для забезпечення стабільного розвитку громади. Політика у цій сфері буде спрямована на зниження витрат на оплату за енергоносії та утримання бюджетної сфери громади.

Систему енергопостачання в Межівській селищній територіальній громаді  представляє Публічне акціонерне товариство «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» – компанія, що здійснює передачу та постачання електроенергії електромережами споживачам Дніпропетровської області в т. ч. і Межівській селищній територіальній громаді .

Систему газопостачання представляє ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» – компанія, що здійснює передачу та постачання природного газу споживачам Дніпропетровської області в т.ч. і Межівській селищній територіальній громаді .

Систему водопостачання та водовідведення в Межівській селищній територіальній громаді представляє ДОКП «Межівський комунсервіс», який постачає воду в населені пункти смт. Межова та с. Веселе.

Підприємство обслуговує 1318 абонентів. Загальна протяжність водопроводу, який пролягає територією громади становить 27 км. Стан – незадовільний потребує, реконструкції. Довжина каналізаційних мереж становить 8,2 км. Стан – незадовільний. Централізовані системи каналізації, каналізаційні мережі водовідведення обслуговують 51 одиницю бюджетних та комерційних установ смт. Межова.

Нагальною для Межівського району та Межівської селищної територіальної громади проблемою, яка потребує вирішення на загальнодержавному рівні на протязі останніх років, залишається водопостачання населених пунктів. Рівень забезпечення населення питною водою залишається на сьогодні дуже низьким. Забір води населенням здійснюється з колодязів, але вміст хімічних елементів в ній далеко не відповідає державному стандарту «Питна вода».

Територія Межівської селищної територіальної громади частково забезпечена якісною питною водою. Питну воду забезпечують ДОКП «Межівський комунсервіс», КП Межівської селищної ради «Комфорт» та роздрібна торгівля. Потреби населення на території сільських та селищних рад забезпечуються громадськими колодязями та скважинами.

Комплекс доочистки питної води встановлено у 2016 році на території СКЗО «Межівський дошкільний навчальний заклад №1 «Сонечко», який знаходиться на балансі КП Межівської селищної ради «Комфорт». Стан – задовільний. Система очистки питної води встановлена і в ДОКП «Межівський  комунсервіс». Стан – задовільний.

Питання енергозбереження та енергоефективності має сьогодні надзвичайно важливе значення у закладах та установах Межівської селищної територіальної громади. Зростання цін на газ, електроенергію, вугілля та інші види палива надзвичайна зношеність та застарілість котельного, теплообмінного, електричного, газового обладнання, інженерних мереж у закладах та установах комунальної власності громади зумовлюють шукати нові підходи до розв’язання проблеми.

Тому, основними завданнями на 2018 – 2020 роки є:

- скорочення бюджетних видатків на оплату паливно-енергетичних ресурсів за рахунок впровадження заходів і технологій ефективного використання енергоресурсів;

- повної заміни застарілого котельного обладнання на сучасне енергоефективне;

- впровадження сучасних технологій при споживанні енергетичних ресурсів, генераційних технологій, забезпечення обладнання, систем електричного забезпечення обігріву та гарячого водопостачання;

- утеплення фасадів, зовнішніх огороджувальних конструкцій приміщень і споруд, заміну вхідних дверей та вікон на металопластикові;

- заміна звичайних ламп розжарювання на енергоощадні лампи;

- стимулювання споживачів енергоресурсів за досягнуті результати в енергозбереженні та зменшення витрат коштів на енергоносії.

Межівська селищна територіальна громада продовжуватиме реалізовувати заходи спрямовані на здійснення оперативного контролю стану споживання енергетичних ресурсів, а саме:

- зведення оперативного енергетичного балансу комунальних закладів;

- вибору першочергових об’єктів впровадження заходів з енергозбереження;

- контролю перевитрат енергоресурсів у порівнянні з нормативними показниками;

- оперативного інформаційного забезпечення з питань енергозбереження;. 

1.5 Зв’язки з громадськістю, засоби масової інформації та громадські організації.

Основним друкованим представником засобів масової інформації на території Межівського району Дніпропетровської області є Редакція районної газети «Межівський меридіан».

Інші засоби через які може здійснюватися донесення інформації в громаді - це регіональні провідні ЗМІ: Газета «Вісті Придніпров’я», Газета «Зоря», Інтернет – спільноти.

Сайти: офіційний сайт Межівської селищної ради, Межівської районної ради та Межівської районної державної адміністрації.

Послуги Інтернету надають:

- ПАТ «Укртелеком» (сполучення ADSL). Охоплення території – за наявності підключення до телефонної лінії.

- «Інтертелеком» (сполучення CDMA).

- «ПростоНет» (сполучення FTTH).

На території Межівської селищної територіальної громади розміщено Комунальне підприємство «Межівська друкарня» Межівської районної ради, яка здійснює поліграфічну діяльність на території Межівського району Дніпропетровської області.

На території Межівського району Дніпропетровської області діють 52 зареєстровані, легалізовані, відокремлені підрозділи громадських організацій, з яких лише на території Межівської селищної територіальної громади близько 30. 

Тому, основними завданнями зв’язків з громадськістю, ЗМІ та громадськими організаціями Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки є:

- взаємодія на території селищної ради з усіма засобами масової інформації незалежно від їх форм власності з метою сприяння підвищенню ролі та авторитету органів місцевого самоврядування у процесі розбудови України, реформування її економіки та відродження духовності, формування позитивної громадської думки щодо роботи органів державної влади та місцевого самоврядування;

- забезпечення зворотного зв’язку через засоби масової інформації та мережу Інтернет з населенням. Залучення населення селищної ради до участі у громадських слуханнях, громадських обговореннях, референдумах, виборах тощо;

- моніторинг громадської думки з конкретних проблем державної політики та самоврядування, своєчасне інформування органів місцевого самоврядування про нагальні проблеми, виявлені під час моніторингу, внесення пропозицій щодо своєчасного коригування соціально-економічної політики на території Межівської селищної територіальної громади;

- формування банку інформації з економічних, соціальних, культурних та інших проблем розвитку Межівської селищної територіальної громади;

- формування банку даних фото- та відеотеки з питань діяльності виконавчих органів селищної ради;

- здійснення інших повноважень, передбачених законодавством України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови, шляхом взаємодії із засобами масової інформації, організаціями політичних партій, громадськими об’єднаннями, релігійними громадами, що провадять свою діяльність на території Межівської селищної територіальної громади.

1.6 Соціально-культурна сфера

Соціально-культурна сфера охоплює галузі господарства, що обслуговують населення, задовольняють різноманітні матеріальні та духовні потреби. Саме від цієї сфери залежить матеріальне становище людини, освіта, відпочинок, здоров’я, а також підвищення продуктивності праці та кваліфікації працівників, збільшення кількості вільного часу. На території Межівської селищної територіальної громади соціально-культурна сфера представлена закладами освіти, охорони здоров’я, закладами культури та спорту. 

Освіта

Найважливішим компонентом духовного життя виступає система освіти, яка пов’язана з реалізацією процесу поширення знань. Вона охоплює діяльність реально сформованих суспільних інститутів, які здійснюють підготовку молоді до життя на основі отриманих знань в дошкільних дитячих установах, в середніх спеціальних, професійно-технічних і вищих навчальних закладах. Значення освіти в житті людини зростає, і тому вона не може обмежуватися лише періодом навчання. Нагальна потреба в постійному підвищенні рівня знань привела до появи такого цікавого феномену в суспільному житті, як безперервна освіта. Цей процес супроводжується пошуком нових форм і методів навчання, що сприяють правильному формуванню наукового світогляду, більш глибшому розумінню економічних, соціальних змін, що відбуваються.

Серед соціальних інститутів суспільства сучасної цивілізації освіта займає одну з провідних позицій. Адже благо людини, становище культури та духовності в суспільстві, темпи економічного, науково-технічного, політичного і соціального прогресу саме і залежать від якості і рівня освіти.

Основи вихованості людини, її працелюбність та багато інших духовних якостей закладаються ще з раннього віку. Велика в цьому роль дошкільних установ. Однак їх значимість недооцінюється. Досить часто з поля зору випадає те, що це надзвичайно важлива ступінь освіти, на якій закладається першооснова особистісних якостей людини. І суть не в кількісних показниках «охоплення» дітей і задоволення батьківських заявок. Дитячі садки, ясла, комбінати – не просто засіб «нагляду» за дітьми, тут проходить їх фізичний, розумовий і духовний розвиток.

Доступність до якісної освіти починається саме з дошкільної, оскільки вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісно нового освітнього процесу. На сьогодні в Межівській селищній територіальній громаді функціонує 10 дошкільних навчальних закладів, що розташовані в населених пунктах громади, з яких в смт. Межова - 3 дошкільні навчальні заклади, де виховуються і навчаються діти різного віку та створені сприятливі умови для спілкування молодших дітей зі старшими. Дошкільною освітою охоплено близько 466 дітей різного віку.

Мережа дошкільної освіти у Межівській селищній територіальній громаді  представлена в таблиці:

                                                                                                                             Таблиця 1.6.1

Мережа дошкільних навчальних закладів Межівської селищної територіальної громади

№ за

п/п

Назва закладу

Юридична адреса

Кількість дітей

Штатні одиниці

1.

Комунальний заклад дошкільної освіти «Межівський ясла-садок № 1 «Сонечко» Межівської селищної ради»
52900 Дніпропетровська область Межівський район смт. Межова
пр-т. Незалежності, 23

131

40,8

2.

Комунальний заклад дошкільної освіти «Межівський ясла-садок № 2 «Малятко» Межівської селищної ради»
52900 Дніпропетровська область Межівський район смт. Межова,
вул. Зоряна, 38

47

18,1

3.

Комунальний заклад дошкільної освіти «Межівський ясла-садок № 3 «Барвінок» Межівської селищної ради»
52900 Дніпропетровська область Межівський район смт Межова,
вул. Московська, 19

110

34,0

4.

Комунальний заклад дошкільної освіти «Демуринський ясла-садок «Сонечко» Межівської селищної ради»
52921 Дніпропетровська область Межівський район смт. Демурине,
вул.Привокзальна,75

53

19,44

5.

Комунальний заклад дошкільної освіти «Володимирівський ясла-садок «Капітошка» Межівської селищної ради»
52924 Дніпропетровська область Межівський район село Володимирівка,
вул. Центральна, 18

6.

Комунальний заклад дошкільної освіти «Райпільський ясла-садок «Пролісок» Межівської селищної ради»
52940 Дніпропетровська область Межівський район село Райполе,
вул. Пушкіна, 19

42

12,22

7.

Комунальний заклад дошкільної освіти «Новопідгороднянський  ясла-садок «Сонечко» Межівської селищної ради»
52941 Дніпропетровська область Межівський район село Новопідгородне, вулиця Т. Шевченка, 24а

26

11,25

8.

Комунальний заклад дошкільної освіти «Преображенський ясла-садок «Квіточка» Межівської селищної ради»
52920 Дніпропетровська область Межівський район с.Преображенка,
вул. Центральна, 12

19

9,42

9.

Комунальний заклад дошкільної освіти «Водолазський ясла-садок «Журавлик» Межівської селищної ради»
52912 Дніпропетровська область Межівський район село Водолазьке,
вул. Західна, 4

14

8,17

10.

Комунальний заклад дошкільної освіти «Веселівський ясла-садок «Вишенька» Межівської селищної ради»
52930 Дніпропетровська область Межівський район село Веселе, вул. Капустіна,3

24

8,5

ВСЬОГО

466

161,9

Загальна середня освіта в Межівській селищній територіальній громаді представлена 12 загальноосвітніми закладами. В школах навчається 1390 дітей. Загалом охоплення шкільною освітою в громаді складає 100%. Діти, що проживають у віддалених населених пунктах, забезпечені автобусним підвезенням.

Мережа закладів отримання середньої освіти у Межівській селищній територіальній громаді представлена в таблиці:

Таблиця 1.6.2

Мережа закладів отримання середньої освіти Межівської селищної територіальної громади


Назва закладу
Юридична адреса 
Кількість дітей
Штатні одиниці
1
Комунальний заклад освіти «Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Межівської селищної ради»
52900, Дніпропетровська область Межівський район, смт. Межова, вул. Учительська, 7

341

63,89

2
Комунальний заклад освіти «Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2» Межівської селищної ради»
52900, Дніпропетровська область Межівський район, смт. Межова, вул. Спортивна, 33

244

48,19

3
Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс «Межівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – аграрний ліцей-інтернат» Межівської селищної ради»
52900, Дніпропетровська область Межівський район, смт. Межова, вул. Сонячна, 8

153

47,61

4
Комунальний заклад освіти «Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради»
52924, Дніпропетровська область Межівський район, с. Володимирівка, вул. Центральна, 22

93

38,56

5
Комунальний заклад освіти
«Райпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради»
52940, Дніпропетровська область Межівський район, с. Райполе, вул. Центральна, 1

110

35,42

6
Комунальний заклад освіти
«Новопідгороднянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради»
52941, Дніпропетровська область Межівський район, с. Новопідгородне, вул. Центральна, 23

67

32,03

7
Комунальний заклад освіти
«Новогригорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради»
52912, Дніпропетровська область Межівський район, с. Новогригорівка, вул. Центральна, 109

83

33,69

8
Комунальний заклад освіти
«Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради»
52930, Дніпропетровська область Межівський район, с. Веселе, вул. Капустіна, 6

117

36,86

9
Комунальний заклад освіти «Іванівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради»
52952, Дніпропетровська область Межівський район, с. Іванівка, вул. Шкільна, 1

89

29,08

10
Комунальний заклад освіти «Демуринська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Межівської селищної ради»
52921, Дніпропетровська область Межівський район, смт. Демурине, вул. Травнева, 2

63

26,89

11
Комунальний заклад освіти «Преображенський загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Межівської селищної ради»
52920, Дніпропетровська область Межівський район, с. Преображенка, вул. Центральна, 14

10

10,86

12
Українська філія І ступеня комунального закладу освіти «Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Межівської селищної ради»
52905, Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Межова, с. Українка, вул. Осіння, 35

20

9,22

ВСЬОГО

1390

412,30

Соціологічний аналіз підготовки молоді до життя пов’язаний з вивченням позашкільних та міжшкільних дитячих закладів – СКЗПО «Межівська дитячо-юнацька спортивна школа», КЗО «Межівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат трудового навчання та профорієнтації учнів» та СКЗПО «Межівський будинок дитячої та юнацької творчості». В даних закладах задіяно близько 919 дітей.

Професійна освіта – важливий етап в духовному становленні особистості, в її гармонійному розвитку. Професія, спеціальність – не антипод, а сутнісна характеристика особистості.

На території Межівської селищної територіальної громади розташований Державний професійно-технічний навчальний заклад «Межівське професійно-технічне училище», основним завданням якого є безумовне забезпечення місцевого та регіонального ринків праці конкурентоспроможними висококваліфікованими працівниками робітничих професій, у т.ч. трактористів, ветлікарів і т.д..

Таким чином одним з пріоритетів Межівської селищної територіальної громади є забезпечення конституційних гарантій доступності та рівності прав громадян на отримання якісної освіти, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, оновлення та удосконалення змісту, форми і методів організації навчально – виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, розвиток професійної освіти сприяння інноваційному розвитку освітнього середовища, збереження та вдосконалення мережі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреб територіальної громади, забезпечення належного рівня їх поточного утримання та функціонування, сприяння збереженню здоров’я дітей, забезпечення всіх раціональним, якісним та безпечним харчуванням, впровадження нових технологій з розвитку освіти.

В освітній галузі багато проблемних питань, а саме:

- низька заробітна плата та соціальна захищеність педагогічного та виховательського складу, що негативно відображається на якості освіти та не дозволяє підтримувати в належному рівні їх кваліфікацію;

- забезпеченість вчителів і учнів новими підручниками;

- наповнюваність шкільних бібліотек книгами та підручниками, які б відповідали навчальним планам.

- технічне оснащення комп’ютерних класів та доступність мешканців до мережі «Іnternet» в цілому.

Дуже гостро стоїть проблема стану приміщень навчальних закладів та їх енергоефективність. Серед навчальних закладів є такі, які потребують термінового ремонту. Енергоефективність є загальною проблемою навчальних закладів громади. Заміна вікон на енергозберігаючі, загальне утеплення фасаду будівель є одним із пріоритетних завдань в освітній галузі.

Тому, основними завданнями на 2018-2020 роки є:

- забезпечення доступності і досягнення європейського рівня якості освіти;

- визначення духовних орієнтирів в освіті;

- підвищення соціального статусу педагогів;

- підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення розвитку галузі;

- покращення матеріально-технічної бази установ освіти;

- проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень та систем опалення закладів освіти;

- проведення заходів із енергозбереження та скорочення витрат на оплату енергоносіїв.

Культура 

Культурно-освітню роботу в Межівській селищній територіальній громаді  здійснюють 10 будинків культури, 11 бібліотечних закладів, СКЗК «Межівський історико-краєзнавчий музей» та СКПСМНЗ «Межівська школа мистецтв».

Мережа закладів культури у Межівській селищній територіальній громаді  представлена в таблиці:

Таблиця 1.6.3

Мережа закладів культури Межівської селищної територіальної громади  

№ з/п

Найменування  закладу культури

Місце знаходження

1
Комунальний заклад «Будинок культури» Межівської селищної ради»
52900  Межівський район, Дніпропетровська область  смт. Межова
пр. Незалежності, буд. 8,
2
Комунальний заклад «Історико-краєзнавчий музей» Межівської селищної ради»
52900  Межівський район, Дніпропетровська область  смт. Межова, просп. Незалежності, буд. 8
3
СКЗПО «Межівська мистецька школа»
52900  Межівський район, Дніпропетровська область  смт. Межова, вул. Центральна, буд. 28
4
Комунальний заклад культури «Демуринський клуб» Межівської селищної ради»
52921 Межівський район, Дніпропетровська область смт. Демурине, вул. Привокзальна, буд. 58
5
Комунальний заклад культури «Володимирівський будинок культури» Межівської селищної ради»
52924 Межівський район, Дніпропетровська область с. Володимирівка, вул. Шевченка, буд.. 37
6
Комунальний заклад культури «Василівський клуб» Межівської селищної ради»
52923 Межівський район, Дніпропетровська область с. Василівка, вул. Центральна, буд. 18
7
Комунальний заклад культури «Новогригорівський будинок культури » Межівської селищної ради»
52912 Межівський район, Дніпропетровська область с. Новогригорівка, вул. Центральна, буд. 75а
8
Комунальний заклад культури «Райпільський будинок культури» Межівської селищної ради»
52940 Межівський район, Дніпропетровська область с. Райполе, вул. Приозерна, буд. 36
9
Комунальний заклад культури «Новопідгороднянський клуб» Межівської селищної ради»
52941 Межівський район, Дніпропетровська область с. Новопідгородне, вул. Центральна, буд. 28а
10
Комунальний заклад культури «Іванівський будинок культури» Межівської селищної ради»
52952 Межівський район, Дніпропетровська область с. Іванівка, вул. Центральна, буд. 49а
11
Комунальний заклад культури «Веселівський будинок культури» Межівської селищної ради»
52930 Межівський район, Дніпропетровська область с. Веселе, вул. Капустіна, буд. 8
12
Комунальний заклад культури «Преображенський будинок культури» Межівської селищної ради»
52920 Межівський район, Дніпропетровська область с. Преображенка, вул. Центральна, буд. 8
13
Селищний комунальний заклад культури «Межівська центральна публічна бібліотека»
52900 Межівський район, Дніпропетровська область смт. Межова, просп. Незалежності, буд. 22
14
Комунальний заклад культури «Веселівська бібліотека» Межівської селищної ради»
52930 Межівський район, Дніпропетровська область с. Веселе, вул.  Центральна, буд. 73
15
Комунальний заклад культури  «Вознесенська бібліотека»  Межівської селищної ради»
52906 Межівський район, Дніпропетровська область с. Вознесенське, вул. Садова, буд. 19
16
Комунальний заклад культури «Володимирівська бібліотека» Межівської селищної ради»
52924 Межівський район, Дніпропетровська область с. Володимирівка, вул. Шевченка, буд. 37
17
Комунальний заклад культури «Іванівська бібліотека» Межівської селищної ради»
52952 Межівський район, Дніпропетровська область с. Іванівка, вул.  Центральна, буд. 49а
18
Комунальний заклад культури «Новогригорівська бібліотека» Межівської селищної ради»
52912 Межівський район, Дніпропетровська область с. Новогригорівка, вул. Центральна,
буд.. 75а
19
Комунальний заклад культури «Новопідгороднянська бібліотека» Межівської селищної ради»
52941 Межівський район, Дніпропетровська область с. Новопідгородне, вул. Центральна, буд. 20
20
Комунальний заклад культури «Преображенська бібліотека» Межівської селищної ради»
52920 Межівський район, Дніпропетровська область с. Преображенка, вул. Центральна, буд. 8
21
Комунальний заклад культури «Райпільська бібліотека» Межівської селищної ради»
52940 Межівський район, Дніпропетровська область с. Райполе, вул. Приозерна, буд. 34
22
Комунальний заклад культури  «Українська бібліотека»  Межівської селищної ради»
52905 Межівський район, Дніпропетровська область с. Українка, вул. Осіння, буд. 29
23
Комунальний заклад культури «Демуринська бібліотека» Межівської селищної ради»
52921 Межівський район, Дніпропетровська область смт. Демурине, вул. Привокзальна, буд. 58

 

Робота закладів культури спрямована:

- на збереження і розвиток української національної культури;

- активізації діяльності закладів культури, шляхів збереження існуючої мережі і посилення їх ролі в розгортанні процесів національно – культурного відродження, поліпшення матеріально-технічної бази;

- проведення свят, фестивалів, конкурсів, інших культурно-мистецьких заходів, пов’язаних з відзначенням календарних та пам’ятних дат в Україні, а також обласних культурно – мистецьких свят, що є історичним надбанням не лише Межівської селищної територіальної громади, а й України в цілому.

До надбань, які перебувають під особливим захистом територіальної громади, належать такі об’єкти культурної спадщини:

- 52 одиничних кургани та 50 курганних могильників (в яких 154 кургани);

- пам’ятка архітектури Будинок земської школи початок ХХ ст., що знаходиться в с. Іванівка;

- меморіальні комплекси, пам’ятні знаки, братські могили згідно додатку 1.

Але забезпечення культурного розвитку в громаді потребує вирішення ряду гострих проблем:

- опалення закладів культури (у більшості закладах культури відсутня система опалення, що практично робить неможливим їх використання у зимовий період);

- наповнюваність бібліотечних установ новими зразками художньої, спеціалізованої та іншої літератури, яка б була цікава для молоді і могла відродити у неї культуру читання;

- матеріальне оснащення закладів культури громади (заміна музичних інструментів, сценічних костюмів та ін.) 

- ремонт та утеплення закладів культури.

Тому, основними завданнями на 2018-2020 роки є:

- вдосконалення реалізації державної політики в сфері культури, збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури, недопущення перепрофілювання, реорганізації та ліквідації, поліпшення стану матеріально-технічної бази, підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті;

- створення умов для функціонування мережі закладів культури, надання якісних культурних послуг для всіх верств населення, особливо дітей та юнацтва;

- відродження української та інших національних культур, мов, збереження культурних традицій району;

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань району, проведення різноманітних культурних проектів, фестивалів і конкурсів, розвиток народної творчості та популяризація національних звичаїв і обрядів;

- естетичне та духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;

- збільшення обсягів видатків на розвиток культури;

- покращення матеріально-технічної бази закладів культури та проведення поточних та капітальних ремонтів

- оснащення бібліотек комп’ютерною технікою та доступом до мережі «Іnternet»;

- оснащення закладів культури громади (музичними інструментами, сценічними костюми та ін.);

- проведення заходів щодо енергозбереження та скорочення видатків на енергоносії. 

Охорона здоров’я

Здоров’я є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожної людини, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку. Тому завданням реалізації плану є підвищення ефективності та якості роботи в галузі охорони здоров’я, формування системи надання населенню доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини. Забезпечення прав громадян на охорону здоров’я.

В рамках секторальної децентралізації формується нова система охорони здоров’я, яка передбачає: зміну системи управління; надання якісних та доступних медичних послуг; удосконалення системи кадрового забезпечення; інформатизацію галузі; забезпечення ефективної фармацевтичної політики; належний науковий супровід та випереджувальне інформаційно-комунікаційне забезпечення.

Мережа закладів охорони здоров’я на території Межівської селищної територіальної громади формується із:

1. Амбулаторіїв загальної практики-сімейної медицини, у т. ч.:

- Межівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, в т.ч. :

а) параклінічний підрозділ: клініко-діагностична лабораторія, реєстратура;

б) кабінети: лікарського прийому, завідувача, старшої медсестри, флюорографії, функціональної діагностики, фізіотерапевтичний, маніпуляційний, щеплень, видачі лікарняних листів, профілактичний, оглядовий;

г) палата денного стаціонару з надання невідкладної медичної допомоги;

д) пересувна амбулаторія на базі пересувного флюорографа "Богдан".

- Іванівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини;

- Демуринської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини;

- Новопідгороднянської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини;

2. Фельдшерських пунктів:

- Веселівського фельдшерського пункту;

- Преображенського фельдшерського пункту;

- Райпільського фельдшерського пункту;

- Українського фельдшерського пункту;

- Володимирівського фельдшерського пункту;

- Новогригорівського фельдшерського пункту;

- Славного фельдшерського пункту;

- Водолазького фельдшерського пункту.

Отже, охорона здоров’я на території Межівської селищної територіальної громади представлена вісьмома фельдшерсько-акушерськими пунктами, чотирма амбулаторно-поліклінічними закладами, Межівською центральною районною лікарнею «Дніпропетровської обласної ради» та станцією швидкої допомоги.

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення на території Межівської селищної територіальної громади є:

- незадовільний стан здоров’я населення;

- нераціональна організація системи надання медичної допомоги;

- брак сучасних медичних технологій, недостатнє володіння ними;

- низький рівень інформованості про сучасні медичні технології, засоби збереження здоров’я та активного дозвілля;

- не достатня забезпеченість автомобілями для надання екстреної допомоги;

- недостатність фінансових і насамперед бюджетних, ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я;

- відсутність ринку медичних послуг;

- недосконалість нормативно-правових актів, які впливають на створення умов для поліпшення стану здоров’я населення та підвищення ефективності використання в системі охорони здоров’я людських, матеріально-технічних та фінансових ресурсів в умовах ринкової економіки.

Для вирішення вищезазначених проблем, основними пріоритетними напрямками на 2018-2020 рр. є:

- оптимізації організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги, спрямованої на розв’язання реальних потреб населення;

- підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування;

- забезпечення надання населенню громади якісної, доступної та ефективної первинної медичної допомоги за місцем проживання;

- забезпечення максимально сприятливих умов для збереження основних демографічних показників (зниження смертності, у тому числі малюкової, підвищення народжуваності та природного приросту населення);

- підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя з широким використанням сучасних технологій та засобів масової інформації;

- спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань у ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін;

- активізувати профілактичний напрям дій щодо боротьби з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, захворюванням населення на цукровий діабет, туберкульоз та СНІД;

- залишити пріоритетними напрямками надання медичної допомоги дітям, матерям та населенню похилого віку;

- збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

- соціальних захист працівників закладів охорони здоров’я.

Основний пріоритет системи охорони здоров’я в Межівській селищній територіальній громаді – є забезпеченість мешканців вчасною і професійною медичною допомогою.

1.7 Екологія

Екологічна безпека є важливою складовою національної безпеки, і роль цього чинника зростатиме. Забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення – невід’ємна умова сталого розвитку району та країни в цілому.

На території Межівської селищної територіальної громади знаходяться поклади каміння піщаного, глини червоної, піску, титану. Є сировина для виробництва червоної цегли.

Стан довкілля обумовлюється впливом на нього усіх суб’єктів природокористування. Інтегрований еколого-економічний ефект природоохоронних заходів на території Межівської селищної територіальної громади залежить від послідовності і результативності дій усіх суб’єктів діяльності, а також від ефективності системи управління в цій сфері.

На екологічну якість території впливають такі складові: атмосферне, електромагнітне забруднення, забруднення води та ґрунту. Якість атмосферного повітря на території громади в значній мірі залежить від об’ємів викидів забруднюючих речовин від двох основних джерел забруднення – стаціонарних (підприємства) та пересувних (автотранспорт).

Атмосферне повітря

Атмосферне повітря – найважливіший для усього живого природний ресурс, від якісного стану якого в значній мірі залежить здоров’я людини. Забруднення повітряного басейну промисловими та автотранспортними джерелами є ключовим фактором негативного впливу на стан природного середовища.

Інтенсивність забруднення атмосфери автомобільним транспортом безперервно збільшувалась через зростання загальної кількості автотранспорту.

Однією з екологічних проблем є забруднення атмосферного повітря шкідливими видами автотранспортних засобів. З метою відродження зелених насаджень на території парків, скверів за кошти місцевого бюджету здійснюватимуться роботи по висадці саджанців.

Стан навколишнього природного середовища громади має значний вплив на здоров’я, тому забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – обов’язкова умова розвитку господарської діяльності підприємств та організації. Виконавчий комітет та виконавчі органи постійно тримають на контролі питання екобезпеки.

Водні ресурси

Поверхневі водні об’єкти громади представлені річками Вовча, Солона та Бик та штучними ставками.

Головним джерелом центрального водопостачання смт. Межова є свердловини підземних вод, які розташовані за 27 км від селища. Доступні обсяги підземної води, які придатні для питного водопостачання, досить незначні.

Більшість населених пунктів мають проблеми щодо забезпечення питною водою. Жителі населених пунктів громади отримують воду із колодязів та користуються свердловинами індивідуально по господарствах.

Раціональне та екологічне використання природних ресурсів, господарське ставлення до них, застосування новітніх технологій та інші заходи позитивно впливають на зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та підвищують екологічну безпеку життєдіяльності людини.

Основним напрямком діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища є забезпечення безпечних умов проживання населення та створення необхідних передумов до самого розвитку територіальної громади. Забезпечення виконання заходів екологічної безпеки в громаді здійснюється виконавчим комітетом Межівської селищної ради, КП Межівської селищної ради «Комфорт» та ДОКП «Межівський комунсервіс».

Негайного вирішення потребують проблеми зберігання та переробки побутових відходів, охорона та раціональне використання водних, земельних ресурсів та зелених насаджень.

Стан навколишнього природного середовища громади можна охарактеризувати, як задовільний, оскільки на його території відсутні підприємства важкої промисловості.

Забруднення ґрунту у межах норми відбувається при використанні засобів хімізації в аграрному секторі громади.

Крім того, має місце недотримання принципів сівозміни для збереження родючості ґрунтів.

На території громади відсутні підприємства, які скидають забруднюючі речовини у поверхневі води.

Здійснення діяльності господарюючими суб’єктами веде до утворення відходів різного класу токсичності. Окрім цього спостерігається створення стихійних сміттєзвалищ, накопичення відходів на території Межівської селищної територіальної громади.

Організованим вивозом сміття забезпечується частина населення та суб’єкти господарювання громади. Вивіз сміття здійснює ДОКП «Межівський комунсервіс».

Здійснюється вивіз сміття до місця видалення відходів суб’єктами господарювання і населенням, що призводить до виникнення в деяких місцях стихійних звалищ, на земельну ділянку відведену для полігону твердих побутових відходів. Відсутність по-фракційного сортування відходів, методи переробки для яких вже існують, веде до нераціонального використання площ полігону. Селищний полігон являється одним з основних об’єктів – забруднювачів навколишнього середовища. Початкове влаштування полігону здійснено без ізолюючого шару для захисту від забруднення ґрунту та підземного водоносного горизонту. Не організовано відомчий лабораторний контроль за станом ґрунтових вод. Полігон не огороджений по периметру та не обладнаний ровом для відводу дренажних вод, не обладнаний дезінфекційний бар’єр. Не вирішені питання озеленення санітарно-захисної зони полігону та обладнання площадки для миття і знезараження сміттєвозів, що задіяні в санітарній очистці селищної ради.

Ведеться планомірна робота по організації полігону твердих побутових відходів.

Тому, основними завданнями Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки є:

доочищення та знезараження питної води локальними водоочисними установками;

розширення мережі водоочисного обладнання дошкільних навчальних закладів;

впровадження прогресивних методів та засобів фізико-хімічного та біологічного очищення води;

проведення ремонту, реконструкція та будівництво систем водопостачання та водовідведення;

проведення ремонту колодязів загального користування, планову очистку та дезінфекцію;

заходи щодо зменшення негативного впливу стічних вод на екологічний стан підземних вод;

заходи щодо поліпшення техногенно-екологічного стану територій, захисту земель від підтоплення, затоплення, зсувів;

спостереження за станом навколишнього природного середовища;

створення зелених зон відпочинку;

проведення будівництва полігону ТПВ на території громади: забезпечити захоронення відходів на полігоні ТПВ у відповідності до існуючих правил, обладнати площадку для миття сміттєвозів та їх знезараження, огородити полігон по периметру, провести заходи з озеленення санітарно-захисної зони полігону

проведення аналізу стану використання та охорони земель з урахуванням використання ресурсів біосфери, які забезпечують її відтворення, функціональну рівновагу та еволюцію як бази соціально-економічного розвитку суспільства;

виявлення резервів земельних ресурсів, придатних для використання за цільовим призначенням у різних галузях економіки;

проведення порівняльного аналізу намірів та потреб використання земель, визначених у загальнодержавних та регіональних програмах економічного, науково – технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, інших програмах, схемах, розвитку галузей економіки, з визначенням можливих шляхів та оптимального варіанту розв’язання проблемних питань;

перерозподіл земель між галузями економіки, виходячи з придатності земель для використання за цільовим призначенням, обґрунтування та врахування всіх складових деградаційних процесів і явищ на землях усіх категорій та форм власності;

призупинення процесів деградації земель і падіння родючості ґрунтів;

впровадження заходів щодо відтворення родючості ґрунтів на техногенно-забруднених землям сільськогосподарського призначення;

забезпечення пріоритету вимог екобезпеки у процесі використання земель, раціональне розміщення та оптимальне забезпечення земельними ресурсами виробничих сил, гармонійне поєднання господарської діяльності з охороною довкілля, захист ґрунтів від ерозії та створення на цій основі умов зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції для забезпечення продовольчої безпеки області шляхом:

запобігання процесам ґрунтового покриву та мінімізації їх наслідків, зокрема на землях сільськогосподарського призначення шляхом впровадження ґрунтозахисних технологій та інших заходів щодо охорони родючості ґрунтів;

здійснення консервації деградованих, малопродуктивних та техногенно-забруднених земель;

резервування земель для природно-заповідного та іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного використання;

обмеження вилучення (викупу) особливо цінних земель, зокрема сільськогосподарського призначення, для несільськогосподарських потреб. 

1.8 Соціальний захист населення 

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Турбота про людей, які перебувають у складних  життєвих обставинах – один з основних  напрямів  державної політики у сфері соціального захисту населення.

Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми.

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому.

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з її стану і не опинитись на узбіччі суспільства.

Найбільшу увагу суспільства привернено до проблем старшого покоління, інвалідів, чорнобильців, дітей війни, учасників бойових дій, воїнів Афганістану, учасників АТО та членам їхніх сімей, багатодітним сім’ям, одиноким громадянам, дітям-сиротам, онкохворим, одиноко проживаючим громадянам та іншим категоріям населення.

Основним шляхом поліпшення соціальної ситуації на території  Межівської селищної територіальної громади є відповідне формування соціальної підтримки.

В сучасних економічних умовах вона набуває особливого значення.

Головне спрямування соціальної політики – це створення комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя осіб, які потребують соціальних допомог і послуг.

На обліку в Межівській селищній територіальній громаді зареєстровані та проживають громадяни слідуючих пільгових категорій:

Воїни інтернаціоналісти (афганці) – 33 осіб;

Учасники бойових дій на території інших держав (крім Афганістану) – 20 осіб;

Учасники АТО – 144 особи;

Діти учасників АТО – 90 осіб;

Інваліди дитинства до 18 років – 67 дітей, в яких 21 дитина з багатодітних сімей, 1 дитина виховується в прийомній сім’ї, 1 дитина перебуває під опікою;

Ліквідатори ЧАЕС – 62 особи та дружини померлих ліквідаторів ЧАЕС – 9 осіб;

Багатодітні сім’ї – 116 сімей, в яких виховується 419 дітей;

Діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування - 36 дітей;

Дитячий будинок сімейного типу – 1 на вихованні 8 дітей.

На території Межівської селищної територіальної громади функціонує селищний комунальний заклад «Межівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» послугами якого користуються близько 650 осіб.

З огляду на умови сьогодення, основними пріоритетними напрямками на 2018-2020 роки є :

- забезпечення державних гарантій з питань праці та соціального захисту населення;

- формування комплексної системи соціального захисту громадян, які потребують соціальної підтримки;

- удосконалення системи надання соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, посилення адресної спрямованості;

- підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- підтримка статутної діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування;

- створення умов для максимально раціонального та економного використання коштів місцевого бюджету, спрямованих на сферу соціальної допомоги, залучення додаткових, у тому числі благодійних ресурсів, розвиток ділової та творчої активності громадян;

- надання матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, лікування онкохворих ;

- надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення  пожежі, стихійного лиха та підтоплень;

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки;

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, пораненим та травмованим (або одному з членів їх сімей) у поточному році;

- невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей, вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання в них належного морально-психологічного стану ;

- надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилося 90 і більше років.

1.9 Сучасний стан соціально-економічного розвитку територій, що увійшли до МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Основним напрямком роботи сільських та селищних рад, а також їх виконавчих комітетів, які об’єдналися в Межівську селищну територіальну громаду, – був соціально-економічний розвиток, в якому основним завданням було і залишається, підвищення якості життя населення.

Одним із головних досягнень 2017 року стало об’єднання в одну територіальну громаду Межівської селищної ради (5 сільських рад та 2 селищних рад).

Оскільки вибори відбулись у жовтні 2017 року свою повноправну діяльність Межівська селищна територіальна громада розпочне у 2018 році, тому проаналізуємо стан та тенденції економічного та соціального розвитку за 2017 рік по сільських та селищних радах окремо, які об’єдналися в Межівську селищну територіальну громаду.

Протягом 2017 року виконавчий комітет Межівської селищної ради спільно з профільними постійними комісіями селищної ради працювали у напрямку запровадження принципів прозорості та відкритості в управлінні, посилення позитивних тенденцій в усіх сферах економіки, здійснення модернізації інфраструктури та запровадження заходів з енергозбереження, а також вирішення нагальних економічних і соціальних проблем. Завдяки спільним зусиллям вдалося досягти низки позитивних результатів.

Економічну діяльність Межівської селищної територіальної громади забезпечує аграрний сектор, сфера послуг та невелика частина промисловості. Питома вага сільгоспвиробництва в економіці становить понад 98 %.

Сільське господарство є домінуючою сферою розвитку Межівської селищної територіальної громади та й Межівщини в цілому, але не є достатньо ефективним і за наявної структури виробництва не створює достатньої кількості робочих місць.

Тому одними з ключових напрямків розвитку Межівської селищної територіальної громади повинні стати розвиток переробної промисловості та добувної промисловості, подальший розвиток підприємництва.

Виробництво валової сільськогосподарської продукції громади за 9 місяців 2017 року по всіх категоріях господарств становить 419 млн. грн.

Валовий збір зернових та зернобобових культур у 2017 році за попередніми даними становить 123,7 тис. тонн. Урожайність зернових по району склала 35,3 ц/га. До речі, цей показник займає шосте місце серед районів області.

Зокрема урожайність озимої пшениці складає 39,3 ц/га, озимого ячменю – 25,3 ц/га, ярового ячменю – 28,0 ц/га.

Слід зазначити, що найбільшу урожайність зернових культур отримали господарства: ТОВ «Промінь» - 45,66 ц/га, ТОВ «Богданівське – М» – 48,9 ц/га.

Щодо врожайності пізніх культур, необхідно зазначити, що у зв’язку з спекотними погодними умовами та відсутністю опадів, врожайність пізніх культур складає:

- кукурудзи на зерно – 24 ц/га, при площі збирання – 6,0 тис. га;

- соняшнику – 16 ц/га при площі збирання – 31,0 тис. га.

Щодо тваринницької галузі, необхідно зазначити, що станом на 01 жовтня 2017 року у всіх категоріях господарств утримується 7652 голів свиней, у т.ч. сільгосппідприємствах – 3905 голів, крім того зросло поголів’я ВРХ і це є позитивним фактором розвитку тваринництва.

Виробництво м’яса сільськогосподарськими підприємствами становить 1730 тонни, що відповідає рівню минулого року.

Виробництво молока у господарствах населення склало 8570 тонн, яєць – 7300 тис. шт. Господарствами всіх форм власності району та й громади, з метою підвищення ефективності виконання сільськогосподарських робіт, постійно оновлюється машино – тракторний парк.

Питання підвищення розміру заробітної плати є одним з першочергових, від якого залежить матеріальний стан кожної сім’ї, кожної людини.

Від рівня заробітної плати залежить соціальне становище працівників – розмір пенсійного забезпечення, утримання дитячих садків, амбулаторій, ФАПів, закладів культури, ремонт доріг та інше.

Питання своєчасної та у повному обсязі оплати праці  працівників на підвідомчих установах, державних установах, у сфері бізнесу знаходяться на постійному контролі у органах виконавчої влади.

Виплата грошового забезпечення і заробітної плати здійснюється в першочерговому порядку. Заборгованість із заробітної плати на території Межівської селищної територіальної громади відсутня.

Щодо рівня заробітної плати треба відзначити, що продовжується поступове збільшення середньомісячної заробітної плати за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати та підвищення заробітної плати у сільському господарстві, як головної галузі розвитку громади та Межівського району.

Чисельність працюючих згідно статистичної інформації проведено відповідно до сукупності звітуючих підприємств. Необхідно зазначити, що до сукупності з звітності з заробітної плати звітує ТОВ «Перемога», де відбулося збільшення чисельності працюючих, але збільшення відбулося за рахунок об’єднання трьох господарств в одне, внаслідок зміни власника. Нових робочих місць підприємство не створило.

Щодо рівня заробітної плати, то у 2017 році вона складає 5408 грн. Так, високий рівень заробітної плати спостерігається  у господарствах: СФГ «Яна», СТОВ «Росток», де рівень заробітної плати складає понад 7,0 тис. грн.

Так, у розрізі галузей економіки середньомісячна заробітна плата за 9 місяців 2017 року становить:

- у сільському господарстві – 5351 грн.;

- у галузі освіти – 3650 грн., у т.ч. педагогічні працівники – 5288 грн.;

- у галузі охорони здоров’я – 3975 грн.;

- у галузі культури – 5835 грн.;

- у державному управлінні – 6189 грн.;

- в органах місцевого самоврядування – 6511 грн.;

- у малому бізнесі – 3413 грн.

Низький рівень заробітних плат, які пропонують роботодавці, та нестача відповідних вакансій ускладнює процес працевлаштування.

Станом на 01.01.2018 на території Межівської селищної територіальної громади підприємства по виробництву промислової продукції не працюють.

ТОВ «Ренклод», яке базується на переробці сільськогосподарської продукції, а саме на продукції рослинництва виробничої діяльності не здійснює. Хоча підприємство, як юридична особа, не закрите.

На території району здійснює виробничу діяльність ТОВ «Демуринська збагачувальна фабрика», основними видами діяльності якого є :

- видобування та збагачення титанової руди

- видобування  та збагачення руд кольорових металів.

Вищезазначене підприємство працювало протягом жовтня 2010 року та 2011 року на  території Межівського району та сплачувало податки.

Однак на сьогодні, реєстрація ТОВ «Демуринська збагачувальна фабрика» на території Межівського району скасована. Тому потребує негайного вирішення питання щодо перереєстрації на території селищної територіальної громади.

Щодо ринку праці треба зазначити, що на підприємствах, в установах і організаціях району зайнятість без найманої праці у суб’єктів підприємницької діяльності (фізичних осіб) становить 3672 осіб. Крім того чисельність СПД (фізичних) осіб станом на 01 січня 2017 року становить близько 558 осіб.

Взагалі протягом 9 місяців 2017 року відкрили підприємницьку діяльність 76 осіб, скасували підприємницьку діяльність 136 осіб.

Основні проблеми, що негативно впливають сьогодні на ситуацію, яка складається на ринку праці:

працевлаштування у сільському господарстві носить яскраво виражений сезонний характер.

по друге створення нових робочих місць, рівень заробітної плати залежить від платоспроможності підприємств.

Загальна кількість магазинів продовольчих та змішаного характеру складає 115 магазинів, непродовольчих – 87 магазинів.

Чисельність працюючих у роздрібній торгівлі (враховуючи СПД – фізичні особи) на кінець 2017 року становитиме 570 чоловік, що на 0,9 % більше ніж минулий рік, за рахунок галузі торгівлі очікується створення 5 нових робочих місць.

Питома вага непродовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообороту складає понад 46,7 %.

Серед непродовольчих магазинів переважну частину займають магазини по продажу будматеріалів, одягу, взуття, побутової техніки, парфумерно-косметичних товарів, господарчі магазини.

На території Межівської селищної територіальної громади спостерігається тенденція відкриття невеликих магазинів по продажу окремих груп непродовольчих товарів (одяг, взуття, будівельні матеріали, засоби мобільного зв’язку, дитячі товари, подарунки)

На території Межівської селищної територіальної громади в смт. Межова діють магазини по типу універмагів, де у відділах окремо один від одного реалізовуються різні групи непродовольчих товарів – це Торговельно – розважальний комплекс «Свято», Універмаг «У.Ю.Т.», супер-маркет «АТБ», магазин  «АВС» .

Практично всі нові магазини на території Межівської селищної територіальної громади відкриваються фізичними особами-підприємцями, які сплачують єдиний податок в місцевий бюджет.

Завдяки наполегливій праці фізичних осіб-підприємців на території Межівської селищної територіальної громади збережені та реконструйовані магазини, побудовані нові сучасні торгові споруди: супермаркет «АТБ», м-н «Ромашка» по вул. Українській (ПП Костенко В.М.), м-н «Люкс» (ПП Редька), м-н «Каменський» (ПП Дорош), м-н «Світанок» (ПП Моргун), магазини «УЮ.Т.» (ПП Юхименко, ПП Тараненко), м-н «Проммаркет» (ПП Хвостик, ПП Гошко), магазин «Рембуд» (ПП Філіп’єв), «Свято» (ПП Юхименко).

Магазинів з торговою площею понад 400 м., на території громади дуже мало: магазин «У.Ю.Т.», Торгівельно – розважальний комплекс «Свято», супермаркет «АТБ», магазин «АВС».

У сфері споживчого ринку  та розвитку малого підприємництва є проблемні питання, які потребують негайного вирішення:

легалізація торгових точок та несанкціонована торгівлі алкогольними та тютюновими виробами;

необхідність розробки перспективних планів розвитку та розміщення торгових об’єктів і закладів ресторанного господарства;

укладання прямих договорів між виробниками та підприємствами роздрібної торгівлі на постачання основних продовольчих товарів;

співпраця з постачальниками;

відродження системи торгівельного обслуговування соціально незахищених верств населення та інші.

Сфера послуг оперативно та гнучко реагує на попит населення і запроваджує саме ті види, які на даний час є актуальними, формує ринок послуг в залежності від платоспроможності населення.

Так, якщо розглянути структуру побутових послуг у розрізі видів їх надання, то найбільша питома вага по Межівській селищній територіальній громаді припадає на:

перукарські послуги;

салони краси;

послуги з ремонту та шиттю одягу;

фото послуги;

послуги з перевезення вантажів.

Дещо менший відсоток маємо по послугах з ремонту взуття, ремонту побутових електротоварів.

Поряд з традиційними побутовими послугами отримали розвиток і другі послуги – виготовлення меблів, ремонт житла за індивідуальним замовленням, комп’ютерні послуги та інші.

Стан надання побутових послуг населенню на території Межівської селищної територіальної громади залишається недостатнім.

В основному підприємства, які здійснюють реалізацію побутових послуг населенню, сконцентровані у смт. Межова. Тому мешканці сіл не мають можливості отримувати необхідні послуги за місцем проживання.

На території Межівської селищної ради у торгівельно-побутовому комплексі «Свято» працює салон – перукарня «Свято» (3 поверх), який обладнаний сучасним обладнанням. Крім того у торговому комплексі «Свято» надаються фото послуги, послуги перукарні «Ніка» та салону – перукарні «Свято», комп’ютерні послуги, комерційні послуги.

У торговому комплексі «У.Ю.Т.» працює перукарня «Фея», у цьому ж приміщенні надаються юридичні послуги та послуги нігтьового сервісу. В приміщені «АТБ» - маркет у смт. Межова пр. Незалежності на 2 поверсі надаються послуги по ремонту та шиттю одягу.

Щодо загального обсягу інвестицій, необхідно зазначити, що за рахунок коштів обласного бюджету завершені або виконуються роботи по об’єктах:

- «Школа № 2 смт. Межова Дніпропетровської області» – реконструкція за рахунок коштів обласного бюджету, освоєно 5,6 млн. грн.

- «Реконструкція спортивного комплексу по вул. Спортивна у смт Межова Дніпропетровської області»: з обласного бюджету виділено та освоєно 476,427 тис. грн.;

- продовжуються роботи по об’єкту «Реконструкція Межівської СЗШ І-ІІІ ступенів № 1 Межівського району Дніпропетровської області, смт Межова, вул. Учительська, 7» з обласного бюджету виділено субвенцію у сумі 15,232 млн. грн. на проведення І черги робіт; у вересні поточного року вже розпочато роботи ІІ черги;

- на капітальний ремонт РКЗО «Райпільська СЗШ І-ІІІ ступенів» з обласного бюджету у 2017 році виділено 500,0 тис. грн.; замовником робіт визначено управління капітального будівництва облдержадміністрації;

- виготовлено ПКД та проводиться експертиза документації по добудові дитячих дошкільних навчальних закладів у с. Іванівка (90 місць) та с. Райполе (115 місць); Дані питання було винесено на розгляд сесії Дніпропетровської обласної ради 24 березня 2017 року, на якій було прийнято рішення та виділено  з обласного бюджету на кожен об’єкт по 200,0 тис. грн. (в т.ч. на розробку проектно-кошторисної документації). Замовником виконання робіт визначено управління капітального будівництва облдержадміністрації; початок будівельних робіт планується у 2018 році.

Загальна сума коштів обласного бюджету на розвиток району за 9 місяців 2017 року складає 29 428 тис. грн. Крім того за рахунок коштів районного бюджету, а це понад 2,0 млн. грн., ведуться роботи по об’єктах:

- «Капітальний ремонт частини приміщень районного будинку культури (облаштування внутрішніх туалетних кімнат)»;

- «РКЗО «Веселівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня» - нове будівництво котельні на твердому паливі (модернізація)»;

- «Реконструкція теплових мереж та котельні з влаштуванням твердопаливних котлів КЗ «Межівська ЦРЛ» ДОР»;

- «Капітальний ремонт покриття майданчиків та тротуарів РКЗО «Межівська СЗШ І-ІІІ ступенів №1 вул. Учительська,7, смт. Межова, Межівського району Дніпропетровської області»;

- «Капітальний ремонт водопровідної мережі смт. Межова по пр. Незалежності (К. Маркса) – вул. Московська»;

- виготовлено ПКД по об’єктах «Реконструкція очисних споруд та добудова напірного каналізаційного колектора у смт. Межова» та «Будівництво водонапірної башти у смт. Межова Межівського району,Дніпропетровської області».

Крім того необхідно зазначити, що сьогодні сільські, селищні ради, які входять в Межівську селищну територіальну громаду направляють власні кошти на покращення житлово-комунального господарства та соціальної сфери Межівського району:

- «Капітальний ремонт покрівлі будівлі, стелі приміщень залу та фойє СКЗК «Новогригорівський будинок культури» за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, с. Новогригорівка вул. Центральна, 75-А»;

- виконано роботи по об’єкту: «Реконструкція дошкільного навчального закладу № 3 «Барвінок» в смт. Межова Межівського району, Дніпропетровської області» вартістю 355,31125 тис. грн.;

- виконані роботи протягом січня-вересня 2017 року по об’єкту: «Капітального ремонт системи опалення дошкільного навчального закладу № 1 «Сонечко» по проспекту Карла Маркса 23 смт. Межова Дніпропетровської області» вартістю 669,07908 тис. грн.;

- виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту: «Реконструкція внутрішніх мереж гарячого водопостачання селищного комунального закладу  освіти «Межівський дошкільний навчальний заклад №1 «Сонечко», пр. Незалежності, 23, смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області з влаштуванням бойлерної на базі сонячних колекторів та електрокотла» вартістю 39,989 тис. грн. та проведена експертиза даного проекту – 1,354 тис. грн.;

відшкодовані транспортні послуги на здешевлення вартості питної води (в частині вартості транспортних послуг по доставці води споживачам) за рахунок коштів селищного бюджету шляхом відшкодування витрат комунальному підприємству «Комфорт» Межівської селищної ради по підвозу питної води мешканцям населених пунктів Межівської селищної ради на суму 38,64935 тис. грн.;

розпочато роботи по капітальному ремонту мереж водопостачання по вул. Шевченко смт. Межова по об’єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Чкалова, Шевченко смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області». Загальна вартість об’єкта складає 3 759,745 тис. грн. з ПДВ. Виконання робіт планується протягом 2017-2019 рр. У 2017 році заплановані планові асигнування в розмірі 1 020,00 тис. грн. Станом на 29.09.2017 року перераховано аванс у сумі 111,450 тис. грн. на проведення робіт по даному об’єкту;

придбано і встановлено 4 комплекти автономної системи освітлення пішохідного переходу зі світлофором т.7 на перехресті вулиць: вул. Сонячна – вул. Соборна, вул. Соборна – пр. Незалежності, вул. Центральна – пр. Незалежності та на вул. Спортивна біля РКЗО «Межівська СЗШ 1-111 ст. №2 на суму 99,984 тис. грн.;

виготовлено проектно-кошторисну документацію по об’єкту: «Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Дніпровська в смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області» вартістю 29,8662 тис. грн. та проведена експертиза даного проекту вартістю 2,838 тис. грн.;

проведено роботи по розширенню мережі вуличного освітлення в селі Українка вартістю  129,4217 тис. грн. (встановлено 39 шт. світлодіодних світильників);

проведено роботи по освітленню вулиці Центральна смт. Межова вартістю 177,825 тис. грн. (встановлено 42 шт. світлодіодних світильників);

проведено поточний ремонт доріг вул. Софіївська, вул. Крилова, вул. Левадна, вул. Московська, вул. Елеваторна, вул. Чкалова, вул. ім. Грушевського та по вул. Московська (улаштування кишені для тимчасового паркування транспорту біля магазину «Люкс») вартістю 941,52788 тис. грн.;

проведено благоустрій кладовищ смт. Межова та с. Вознесенське, а саме: придбано бетонний забор (510 шт. плит) та стовпчики (270шт.) та здійснена робота по його встановленню на суму 145,15791 тис. грн.;

проведено обслуговування мережі вуличного освітлення смт. Межова, с. Українка, с. Новолозуватівка та с. Степове на суму 177,06867 тис. грн. та придбано енергозберігаюче обладнання для його обслуговування на суму 132,96063 тис. грн.;

проведена процедура відкритих торгів на виконання робіт по об’єкту: «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Сонячній, буд. 10-А у смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області» на суму 15 700,0 тис. грн., роботи по даному об’єкту будуть виконуватись протягом 2018-2020рр.;

виконано роботи по об’єкту: «Нове будівництво окремо стоячих водорозбірних колонок з встановленням лічильника на перехресті вулиць Спортивна – Надточого і Мостова – Малиновського в смт. Межова, Межівського району, Дніпропетровської області» (будівництво водозабірної колонки з встановленням лічильника на перехресті вулиць Мостова-Малиновського) вартістю 20,92632 тис. грн.;

Сільськими, селищними радами які входять в Межівську селищну територіальну громаду направлено кошти на вуличне освітлення населених пунктів, загальна сума складає понад 650,0 тис. грн.

Іванівською сільською радою, що в складі Межівської селищної територіальної громади виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт по об’єкту «Будівництво мережі водопостачання по вул. Центральній (Леніна), Поповича, Медовій (Терешкової), Миру (Островського), Папаніна, Зарічній (Воровського) с. Іванівки Межівського району Дніпропетровської області» - 43,5 тис. грн. Вартість робіт по проекту складає 1 345,01 тис. грн. Проектну документацію подано до департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації, виділено кошти у сумі 300 тис. грн. з обласного бюджету. По вищезазначеному об’єкту розпочаті роботи: прокладено водопровідну мережу, підготовлено місця для монтування водозабірних колонок, зроблено бетонну основу під водонапірну башту та розпочато буріння свердловини. Фінансування проводиться за рахунок коштів обласного бюджету.

Щодо виробничої інфраструктури Межівської селищної територіальної громади, до якої відносяться дороги, то слід зазначити, що протягом 2017 року завершені або продовжуються роботи по ремонту доріг по об’єктах:

- капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Калиновій у с. Володимирівці (відремонтовано майже 2,0 км дорожнього покриття – 5156,49 тис. грн.);

- триває капітальний ремонт дороги по вул. Широкій у смт Демурине протяжністю 1,5 км – 2182,33 тис. грн.;

- незабаром розпочнуться роботи по капітального ремонту вул. Пушкіна у с. Райполе, протяжністю 1,2 км – 5254,941 тис. грн. Вищезаначені об’єкти виконуються за рахунок коштів обласного бюджету.

- в смт. Демурине за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 30,2 тис. грн. проведено роботи по відновленню раніше не працюючих мереж зовнішнього освітлення протяжністю 3 км та відновлено 175 од. раніше не працюючих світлоточок. З метою виконання заходів з енергозбереження та економії електроенергії, закуплено та встановлено LED лампи.

- Райпільською сільською радою, що в складі Межівської селищної територіальної громади за кошти місцевого бюджету змонтовано та встановлено 2 спортивні майданчики (с. Райполе, с. Новопідгородне) і 3 дитячі майданчики (с. Райполе, с. Новопідгородне, с. Колона-Межова),

- проведено благоустрій території Межівська зона відпочинку.

Потреба у житлі є однією з найважливіших потреб людини. Основними джерелами фінансування житлового будівництва залишаються кошти населення та кошти підприємств, установ і організацій. Житлове будівництво в основному проводиться індивідуальними забудовниками (населенням). Аналізуючи стан будівництва на території Межівської селищної територіальної громади можна сказати, що за 2017 рік житло в експлуатацію не вводилось.

На даний період житлове будівництво знаходиться в незадовільному стані, основними причинами якого є: нестабільна політична та економічна ситуація в країні, низька платоспроможність, відсутність підприємств-виробників будівельних матеріалів та відсутність будівельно-монтажних компаній, подорожчання енергоносіїв, зростання собівартості будівництва, високі ставки по іпотечним та банківським кредитам.

Протягом 2017 року зроблено низку важливих кроків у справі формування системи організації культурного життя населення, визначено основні напрямки та заходи роботи, адже заклади культури є осередками розвитку народної творчості та збереження народних традицій.

У рамках заходів програми розвитку культури профінансовано заходів на суму 143,4 тис. грн. Проведено відзначення різноманітних свят.

Протягом 2017 року закладами культури проведено 1479 заходів, у т.ч.:

культурно-освітніх та розважальних – 415;

концертів художньої самодіяльності – 183;

виступів професійних колективів – 7;

виставок – 81;

інших – 793

Сучасний стан соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади можна охарактеризувати як суперечливий та нестабільний з певними тенденціями до покращення. 

1.10 Фінансово-бюджетна складова 

Бюджет Межівської селищної територіальної громади формується у відповідності з Бюджетним Кодексом України і входить до зведеного державного бюджету України.

Обсяг доходів загального та спеціального фондів бюджету Межівської селищної територіальної громади на 2018 р. становить 105 090,677 тис. грн.

Доходи загального фонду селищного бюджету передбачено в сумі 104 471,677 тис. грн., в тому числі:

            - міжбюджетні трансферти - 48 171,677 тис. грн.;

- власні доходи – 56 300,0 тис. грн.

            Склад  міжбюджетних трансфертів за загальним фондом наступний:

1) Базова дотація – 3 626,6 тис. грн.

2) Субвенції –  44 545,077 тис. грн., в тому числі:

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 25 208,2  тис. грн.;

- медична  субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам - 12 070,3 тис. грн.;

- субвенції з місцевих бюджетів - 7 266,6 тис. грн., в тому числі:

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 5 947,9 тис. грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету  - 1 318,677 тис. грн., в тому числі:

- субвенція з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради у 2018 році – 170,0 тис. грн.;

- субвенція з районного бюджету на утримання позашкільних навчальних закладів освіти – 364,274 тис. грн.;

- субвенція з районного бюджету на утримання закладів охорони здоров’я – 232,7 тис. грн.;

- субвенція з районного бюджету на утримання закладів соціального захисту та соціального забезпечення – 191,703 тис. грн.;

- субвенція з сільського бюджету Новопавлівської сільської ради - 360,0 тис. грн. в т.ч. на утримання позашкільних навчальних закладів освіти 112,8 тис. грн., на утримання закладів охорони здоров’я -247,2 тис. грн.

Власні доходи загального фонду селищного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) на 2018 рік визначено згідно статті 64 Бюджетного кодексу України у сумі 56300,0 тис. грн.

            Основним джерелом наповнення загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, що становить 55,0% від загального обсягу  доходів загального фонду селищного бюджету на 2018 рік, та передбачено у сумі 30968,3 тис. грн.

Обсяг надходжень податку на доходи фізичних осіб розраховано з урахуванням наступних чинників:

застосування базової єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб (крім доходів у вигляді дивідендів , які оподатковуються за ставкою 5%);

підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;

легалізації виплати заробітної плати.

Прогнозний обсяг надходжень плати за землю на 2018 рік сформовано згідно положень Податкового кодексу України, з врахуванням фактичних надходжень до селищного бюджету за 2017 рік, площі земель, що оподатковується і заплановано у сумі 9 980,8 тис. грн.

Надання пільг селищною радою з платежів, які зараховуються до селищного  бюджету, на 2018 рік не передбачається.

Даним рішенням також затверджено розподіл видатків на 2018 рік в розмірі 105 090,677 тис. грн. в тому числі:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад - 14 380,2 тис. грн. грн.

Утримання закладів освіти -55 573,4 тис. грн.

Утримання закладів охорони здоров’я – 20 801,100 тис. грн.

Утримання закладів культури – 4 401,600 тис. грн.

Утримання закладів, що забезпечують соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю -2 051,8 тис. грн.

Інші видатки – 7 882,677 тис. грн.

При формуванні бюджету на 2018 роки буде забезпечено в першочерговому порядку потребу в коштах на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

В межах фонду оплати на енергоносії будуть затверджено ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи (виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань).

Бюджет Межівської селищної територіальної громади на 2018 рік передбачає кошти на виконання селищних програм, які реалізовуватимуться на території територіальної громади.

Відповідно до ст.43 та 73 Бюджетного кодексу України надано право селищному голові отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Відповідно прогнозні показники бюджету на 2018 рік будуть уточнюватись та змінюватись відповідно до поточної економічної ситуації та діючого законодавства на відповідний бюджетний період.

1.11 АНАЛІЗ СИЛЬНИХ СТОРІН, МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ, СЛАБКИХ СТОРІН ТА ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (SWOT-АНАЛІЗ)

План соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2020 рік базується на врахуванні конкурентних переваг та обмежень, які представлені у вигляді SWOT-аналізу.

SWOT-аналіз є  найбільш популярним аналітичним методом. Він використовується у всіх областях стратегічного планування в якості основного інструменту стратегічного аналізу. Даний аналіз є основою для виявлення і формування основних проблем та стратегічних питань.

Цей аналіз заснований на поділі інформації про дану проблему на чотири групи, так звані, категорії факторів розвитку. Це сильні і слабкі сторони, можливості і загрози. SWOT – є абревіатурою похідним від перших букв англійських слів:

сильні сторони (S – strengths ) – аналіз внутрішніх можливостей, які є притаманні громаді та належного від їх використання сприятимуть розвитку ( потрібно тримати їх в якості сильних, на основі яких відбуватиметься подальший розвиток);

слабкі сторони (W – weaknesses ) – аналіз внутрішніх чинників, які є слабкою ланкою громади, якщо їх не усунули, вони будуть перешкоджати її розвитку ( потрібно мінімізувати їх вплив );

можливості (О – opportunities ) – аналіз зовнішніх факторів, які безпосередньо не залежать від поведінки спільноти громади, але які можна розглядати як можливість та після вжиття відповідних заходів, можуть використовуватися в якості факторів, що сприяють розвитку суспільства;

загрози (Т – threats ) – аналіз зовнішніх умов, які також безпосередньо не залежить від поведінки спільноти громади, але які можуть становити загрозу для її розвитку. 

З метою систематизації проблем і перспектив розвитку сільських територій Межівської селищної територіальної громади виконавчим комітетом селищної ради здійснено SWOT-аналіз, який дозволяє об’єктивно оцінити можливості всебічного розвитку території. Виділення слабких сторін дозволить розробити ефективні заходи щодо попередження проблем, які можуть виникнути при процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу визначити потенційні можливості розвитку території.

Результати SWOT-аналізу

Сильні сторони

Слабкі сторони

Вигідне географічне розташування
Близькість до залізничного транспорту та наявність залізно-дорожньої станції.
Багаті природні ресурси, природні надра (родючі ґрунти, пісок, глина, родовища титано-цирконових руд (Демуринський ГЗК)).
Значні запаси земель в першу чергу сільськогосподарського призначення.
Стабільний розвиток та висока продуктивність сільськогосподарської галузі.
Наявність інженерних, сучасних комунікацій систем і мереж (електрика, газопостачання та зв’язок, в тому числі Інтернет).
Наявність агропромислового розвитку щодо вирощування екологічно чистої продукції
Трудові людські ресурси: працелюбні, освічені люди.
Наявна діюча інфраструктура основних адміністративних, освітніх, медичних послуг.
Достатній рівень розвитку соціально-освітньої мережі закладів.
Наявність мережі закладів культури.
Збереження історичних і культурних традицій в громаді.
Відсутні великі індустріальні підприємства, що могли б забруднювати довкілля.
Значний туристичний історико-культурний потенціал.
Інвестиційна привабливість
Наявність колективів народної самодіяльності.
Готовність органів місцевого самоврядування до розвитку напрямку з підтримки малого і середнього бізнесу, заявлений курс на залучення інвестицій і створення для цього необхідних умов.
Наявність вільних земельних ділянок для ведення бізнесу та інвестування.
Наявність сировинної бази для подальшої переробки сільськогосподарської продукції.
Відсутність працевлаштування молоді за місцем проживання.
Міграція, виїзд в першу чергу молоді в пошуках роботи.
Незадовільний стан доріг.
Неналежне внутрішнє транспортне сполучення громади.
Неякісне _н._ забезпечення та неналежний стан системи водовідведення.
Ризиковані природні умови ведення сільського господарства.
Недостатнє фінансування і підтримка інфраструктури села із сторони держави.
Недостатнє впровадження інвестиційних технологій.
Спілки фермерів працюють не ефективно, робота фермерів не скоординована.
Відсутність ринків збуту с/г продукції.
Відсутність промислових підприємств.
Не затверджений новий Генеральний план територіальної громади, відсутня інвентаризація земель сіл.
Відсутність будівництва доступного жита для соціальних груп та працівників бюджетної сфери.
Недостатній рівень благоустрою та освітлення населених пунктів.
Стихійні сміттєзвалища
Відсутність сучасної системи управління твердими побутовими відходами (збір, транспортування та утилізація ТПВ, впровадження новітніх технологій).
Поступове погіршення стану житлово-комунального господарства.
Низький рівень технічного забезпечення комунальних підприємств.
Низький рівень впровадження проектів енергоефективності в житлово-комунальній сфері.
Сучасний стан фінансування не дозволяє кардинально покращити інженерні мережі.
Незадовільна демографічна ситуація.
Низький рівень відповідальності громадян щодо вирішення екологічних проблем (до чистоти).
Проблеми змістовного дозвілля молоді, в т.ч. незабезпеченість належної спортивної бази.
Відсутність ефективної інфраструктури підтримки бізнесу.
Мережа лікувальних, шкільних, дошкільних закладів, закладів культури потребує подальшого розвитку.
Недостатня кількість дитячих майданчиків та спортивної інфраструктури.
Відсутність індустрії відпочинку, розваг.
Недостатній рівень і якість надання соціальних і медичних послуг, недостатня забезпеченість медичних закладів сучасною лікувально-діагностичною технікою і устаткуванням та якісними медикаментами, відсутність висококваліфікованих кадрів.
Недостатнє озеленення території громади.
Низький рівень доходу мешканців.
Не забезпечений туристичний потенціал, низький рівень інфраструктурних комунікацій у рекреаційних зонах.
Низький рівень залучення інвестицій в економіку громади.
Необхідність розбудови якісної інфраструктури.

Можливості

Загрози

Передача повноважень та додаткових фінансів об’єднаним громадам.
Розвиток сільського господарства з використанням нових технологій, добрив та техніки.
Попит на сільгосппродукцію. Стимулювання розвитку аграрної галузі та фермерства.
Активна підтримка та сприяння роботі малого та середнього бізнесу з боку місцевої влади.
Покращення стану доріг.
Покращення транспортного сполучення.
Сучасне енергозберігаюче освітлення.
Покращення стану екології (очищення русла річок, ставків, нові лісові насадження).
Облаштування зон відпочинку та розвиток сільського туризму.
Залучення інвесторів в економіку громади та ефективне вкладення інвестицій. Зацікавленість інвесторів.
Державна підтримка комунальної інфраструктури. Фінансування з ДФРР, міжнародна технічна допомога.
Зростання бюджетної самостійності громади.
Впровадження системи поводження з твердими побутовими відходами.
Якісна освіта, медицина та культура.
Покращення медичного обслуговування.
Створення культурно-мистецьких, спортивних та інших центрів розвитку громадян, зокрема дітей та молоді.
Підвищення рівня життя населення.
Створення робочих місць.
Використання незадіяних об’єктів комунальної власності.
Політична та економічна нестабільність в країні.
Часті зміни та недосконалість законодавства, зокрема податкового.
Нестабільність курсу національної валюти.
Застаріла комунальна інфраструктура.
Високий рівень безробіття.
Відтік кваліфікованих кадрів громади до міста, інших регіонів та за кордон.
Зменшення внутрішнього товарообороту через низьку купівельну спроможність населення.
Продовження воєнного конфлікту на сході України.
Низький рівень життя населення.
Зростання цін на енергоресурси.
Відсутність інвестицій.
Високі процентні ставки при отриманні кредитів для бізнесу та фінансової підтримки підприємництва.
Зникнення джерел питної води.

На даний час існує три можливі сценарії розвитку громади:

1) реалістичний – громада розвиватиметься в запланованих рамках, за умови стабільності зовнішніх факторів;

2) оптимістичний – громада розвиватиметься в прискорених темпах, за умови реалізації всіх заходів в рамках реформи децентралізації влади та політичної стабільності;

3) песимістичний – значне зниження темпів розвитку громади, з огляду на загострення економічної та політичної нестабільності в країні.

Для економічного та соціального зростання Межівської селищної територіальної громади необхідно докласти всі зусилля на ефективне використання сильних сторін громади – розвиток сільського господарства і т.д., та зменшення впливу слабких сторін – ремонт доріг, створення сприятливого інвестиційного клімату, підвищення рівня свідомості населення.

Можливості та загрози відносяться до зовнішніх чинників, вплив на які на мікроекономічному рівні є майже неможливим. Але ці чинники мають значний вплив на розвиток громади, тому важливо вчасно відслідковувати їх змінити та вносити необхідні коригування в план розвитку громади для мінімізації їх наслідків.

2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Для забезпечення сталого економічного і соціального розвитку територіальної громади, на основі аналізу результатів розвитку за попередній період, нагальних потреб територіальної громади і можливостей селищного бюджету, визначено цілі, пріоритети та завдання Межівської селищної територіальної громади.

Дані цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку селищної громади та є орієнтирами розвитку не тільки на короткостроковий період, а й на середньо чи довгострокову перспективу.

Досягнення намічених цілей дозволить створити умови для економічного та соціального розвитку громади в цілому та всіх її складових. Нестабільність економічної системи є актуальною проблемою для всієї України. Але для сільських територій дане питання стоїть особливо гостро через відсутність механізмів диверсифікації можливих ризиків. Сільські мешканці мають менший вибір з працевлаштування, менший рівень доходів, значно нижчий рівень доступності фінансово-кредитних ресурсів та ряд інших недоліків.

Для стійкого економічного зростання громади необхідно:

- створити умови для розвитку малого та середнього підприємництва у всіх сферах економіки;

- забезпечити енергетичну безпеку підприємств, установ та організацій, домогосподарств;

- створити умови для розвитку туристичної галузі, зокрема зеленого та екотуризму;

- вжити заходи для підвищення рівня зайнятості населення.

Якість життя на селі за останні десятиліття значно знизилася в порівняння з якістю життя міського населення. Сюди можна віднести і занепад медичної галузі, через відсутність кваліфікованих кадрів, що не бажають працювати в селі, відсутність умов для розвитку фізичної культури, недоступність цілого ряду соціальних послуг (кінотеатри, прокати техніки, заклади для сімейного дозвілля, мережі супермаркетів з нижчим рівнем цін, т.д., низький рівень доступності до мережі Інтернет).

Для забезпечення високого рівня життя населення мешканців громади потрібно виконати наступні пункти:

- підвищити екологічну безпеку та створити умови для збереження навколишнього середовища;

- сприяти популяризації здорового способу життя мешканців громади;

- забезпечити розвиток культурного та духовного середовища для гармонійного розвитку людини;

- заохочувати населення до підвищення соціальної активності та свідомості.

Сільські території є прихованим потенціалом розвитку України. Це можна спостерігати на прикладі цілого ряду країн, що обрали шлях децентралізації. Для нашої країни це є рішучим кроком на шляху до розвинутого європейського суспільства. Збереження та розвиток сільських територій може стати необхідним поштовхом. Для забезпечення даної цілі розвитку громади необхідно створити умови для комплексного розвитку територій в інтересах громади та забезпечити населення якісними житлово-комунальними послугами.

ПРІОРИТЕТ 1:  економічний розвиток громади

ЦІЛІ: 

1.1. Створення позитивного іміджу Межівської селищної територіальної громади для залучення інвестицій в економіку громади, впровадження інвестиційних проектів та програм.

1.2. Розвиток малого та середнього підприємництва, насамперед в аграрному секторі економіки.

1.3. Впровадження заходів для підвищення рівня зайнятості населення.

1.4. Розвиток туристичного бізнесу, а саме зеленого туризму.

ПРІОРИТЕТ 2: створення комфортних  умов на території громади

ЦІЛІ: 

2.1. Модернізація інфраструктури та благоустрій території громади.

2.2. Ремонт доріг та придорожньої інфраструктури.

2.3. Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади.

2.4. Безпечне та сприятливе довкілля для життя та здоров’я населення громади.

2.5. Створення системи збору та утилізації відходів.

ПРІОРИТЕТ 3: створення свідомої та активної громади з високою якістЮ життя ЦІЛІ: 

3.1. Удосконалення системи комунікації з громадою.

3.2. Забезпечення високої якості життя громадян.

3.3. Розвиток безпечної громади

3.4. Збереження національних традицій.

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ПРІОРИТЕТ 1: економічний розвиток громади 

Ціль 1.1. Створення позитивного іміджу Межівської селищної територіальної громади для залучення інвестицій в економіку громади, впровадження інвестиційних проектів та програм 

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

1.1.1. Розробка інвестиційного паспорта Межівської селищної територіальної громади

2018

Розробка інвестиційного паспорту Межівської селищної територіальної громади
Наявність інвестиційного паспорту громади
Визначення найбільш ефективних та соціально значимих для громади бізнес-пропозицій, направлених на розвиток економіки
1.1.2. Проведення інвентаризації об’єктів комунальної власності громади

2018-2020

Проведення інвентаризації об’єктів комунальної власності громади
Наявність інформації про об’єкти комунальної власності
Визначення об’єктів комунальної власності для надання в оренду або продажу
1.1.3. Проведення інвентаризації земель

2018-2020

Проведення інвентаризації земель
Наявність інформації про вільні земельні ділянки
Створення  реєстру вільних земельних ділянок для надання в оренду або продаж
1.1.4. Створення привабливого інвестиційного клімату

2018

Залучення міжнародної технічної допомоги, грантів на реалізацію проектів соціально-економічного розвитку, коштів ДФРР
Кількість розроблених проектів, обсяги додатково залученого фінансування програм та проектів розвитку
Створено інституцію для забезпечення заходів з економічного розвитку громади та залучення інвестицій


Ціль 1.2. Розвиток малого та середнього підприємництва, насамперед в аграрному секторі економіки 

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

1.2.1. Співпраця з місцевими  сільгоспвиробниками щодо залучення ними інвестицій в аграрну сферу економіки громади

2018-2020

Семінари, круглі столи з сільгоспвиробниками щодо залучення інвестицій, в тому числі у всеукраїнських, обласних заходах в аграрному секторі
Проведення семінарів, навчань, круглих столів з сільгоспвиробниками щодо залучення інвестицій
Розширення ринків збуту та налагодження зв’язків щодо подальшої переробки сільськогосподарської продукції місцевих сільгоспвиробників
1.2.2. Посилення конструктивної взаємодії органу місцевого самоврядування та суб’єктів малого та середнього підприємництва
2018-2020
Відкриті діалоги, круглі столи, громадські слухання, проведення спільних проектів, в тому числі інвестиційних
Проведення круглих столів, діалогу, громадських слухань, реалізації спільних проектів
Взаємодія та порозуміння між органом місцевого самоврядування та суб’єктами підприємницької діяльності
1.2.3. Маркетингові дослідження для підприємців щодо потреб громади у товарах та послугах
2018-2020
Організаційні заходи з проведення досліджень попиту споживачів шляхом
опитування мешканців громади щодо виявлення переліку товарів та послуг, яких їм вистачає.
Результати дослідження попиту споживачів.
Створено умови для покращення якості та кількості послуг для населення громади.
2018
Розробка бази даних обліку фізичних та юридичних осіб, що сплачують податки на території громади
База даних платників податків.

 

Ціль 1.3. Впровадження заходів для підвищення рівня зайнятості населення

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

1.3.1. Сприяння збереженню існуючих робочих місць, напрямків діяльності на підприємствах та в організаціях громади, зі створенням нових робочих місць

2018-2020

Відкриті діалоги, круглі столи, громадські слухання, проведення спільних проектів, в тому числі інвестиційних
Зниження рівня безробіття
Сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття
1.3.2. Організація та проведення оплачуваних громадських робіт

2018-2020

Програма зайнятості населення Межівської селищної ради на 2018-2020 роки Фінансування заходів по виконанню громадських та інших робіт тимчасового характеру на добровільних засадах особами.
Працевлаштування населення.
Кількісні показники зайнятості населення.
Забезпечення тимчасової зайнятості населення
1.3.3 Забезпечення попиту на трудові ресурси

2018-2020

Проведення системної профорієнтаційної роботи з незайнятим населенням. Легалізація (оформлення) власників земельних часток (паїв), які обробляють їх одноосібно, шляхом створення ПП.
Зниження рівня безробіття
Поліпшення кадрового забезпечення

Ціль 1.4. Розвиток туристичного бізнесу, а саме зеленого туризму

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

1.4.1. Популяризація сільського зеленого туризму, розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок на території заказників
2018-2020
Програма створення на території громади культурно-пізнавальних місць
Проведення інвентаризації рекреаційно-туристичних та екологічних зон на території заказників громади
Створення на території громади культурно-пізнавальних місць та збільшення зайнятості населення та стабільного фінансового стану


ПРІОРИТЕТ 2: створення комфортних  умов на території громади

Ціль 2.1. Модернізація інфраструктури та благоустрій громади

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

2.1.1. Покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств
2018-2020
Покращення матеріально-технічної бази (придбання спеціалізованої техніки (автогідропідіймача, трактора, прицепа для трактора, сушильного обладнання, екскаватора та іншого спеціалізованого обладнання)), інше додаткове обладнання.
Придбання спеціалізованої техніки та додаткового обладнання для комунальних підприємств
Забезпечення громади спеціалізованою технікою та додаткового обладнання до неї
2.1.2. Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Сонячна, 10А в смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області
2018-2020
Проект «Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Сонячна, 10А у смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області»
Будівництво багатоквартирного житлового будинку
Забезпечення житлом  спеціалістів бюджетних установ соціальної сфери (28 квартир)
2.1.3. Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Спортивній,33-Б, смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області - будівництво
2018
Спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям по вул. Спортивній,33-Б, смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області - будівництво
Будівництво спортивного майданчика
Покращення умов для занять спортом мешканців громади
2.1.4. Поточний / капітальний ремонт будинків культури по Межівській територіальній громаді
2018-2020
Поточний/капітальний ремонт будинків культури по Межівській територіальній громаді
Здійснення поточного/ капітального ремонту будинку культури
Покращення умов для культурно-дозвільного відпочинку мешканців громади
2.1.5. Будівництво водогону протяжністю 730 м. Україна, 52930, Дніпропетровська область, с. Веселе, вул. Капустіна,4
2018-2020
Проект: Будівництво водогону протяжністю 730 м. Україна,52930, Дніпропетровська область, с. Веселе, вул. Капустіна,4
Збудовано водогін протяжністю 730 м. с. Веселе
Покращення умов проживання мешканців громади
2.1.6. Будівництво водонапірної башти в смт. Межова Межівського району  Дніпропетровської області
2018-2020
Проект: Будівництво водонапірної башти в смт. Межова Межівського району Дніпропетровської області (висота ствола -24 м., об’єм – 300м3)
Збудовано водонапірна башта (висота ствола - 24 м., об’єм – 300м3)
Покращення умов водо забезпечення населення громади
2.1.7. Поточний/ Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл на території громади
2018-2020
Поточний/капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл на території громади
Здійснено поточний/капітальний ремонт шкіл
Покращення умов перебування дітей в навчальному
закладі
2.1.8.Реконструкція/ капітальний/поточний ремонт приміщень фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій Межівської селищної ради
2018-2020
Реконструкція/капітальний ремонт приміщень фельдшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій
Здійснено реконструкцію/ капітальний ремонт приміщення ФАП
Покращення умов медичного обслуговування для мешканців громади
2.1.9. Поточний/ капітальний ремонт приміщень будівлі дошкільного закладу освіти
2018-2020
Поточний/ капітальний ремонт приміщень будівлі дошкільного закладу освіти
Здійснено поточний/капітальний ремонт приміщень будівлі дошкільного закладу
Покращення умов перебування дітей в навчальному
закладі
2.1.10. Будівництво амбулаторії с. Іванівка Межівський район Дніпропетровська область
2018-2020
Будівництво амбулаторії с. Іванівка
Здійснено будівництво амбулаторії
Покращення медичного обслуговування мешканців сіл громади
2.1.11. Збільшення кількості спортивних об’єктів та спортивних майданчиків, дитячих майданчиків
2018-2020
Встановлення дитячих  та спортивних майданчиків (Street workout) на території громади
Кількість спортивних об’єктів, кількість громадян охоплених фізкультурою та спортом, кількість проведено змагань
Створено безпечні умови для занять дітей, молоді та дорослих фізичною культурою та спортом, вирішено проблему зайнятості молоді та запроваджено здоровий спосіб життя.
2018-2020
Будівництво та встановлення міні футбольних площадок
2018-2020
Ремонти вуличних спортивних та дитячих майданчиків
2018-2020
Організація та проведення спортивних змагань серед різних верств населення
2018-2020
Розбудова в громаді спортивної інфраструктури, у тому числі будівництво та модернізація спортивних споруд
2.1.12. Озеленення та благоустрій
2018-2020
Селищна Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Межівської селищної ради на 2018 -  2020 роки
Придбано саджанці, проведено озеленення населених пунктів громади, площа озелененої території
Створення комфортних умов для мешканців громади

Селищна Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Межівської селищної ради на 2018 -  2020 роки.
Видалення аварійних, сухостійних дерев, санітарна обрізка та омолодження, покіс бур’янів та карантинної рослинності
Викошено газони (траву, бур’яни, спиляно аварійні та сухостійні дерева, сформовано та обрізано крони дерев на території громади)
Створення комфортних умов для мешканців громади
2.1.13.Поліпшення благоустрою та естетичного вигляду території громади (Будівництво, реконструкції, капітальні ремонти інших об’єктів)
2018-2020
Селищна Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Межівської селищної ради на 2018 -  2020 роки.
Селищна Програма соціально - економічного та культурного
розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки.
Роботи з комплексного благоустрою території громади
Кількість об’єктів інфраструктури
Покращено якість проживання мешканців громади, створено інвестиційну привабливість населених пунктів громади.
2.1.14. Будівництво розвідної водопровідної мережі
2018-2020
Селищна Програма реформування, розвитку житлово-комунального господарства та будівництва Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки
Забезпечення водою населення, розвиток та модернізація  централізованої системи питного водопостачання.
Покращення умов водо забезпечення населення громади
2.1.15. Капітальний ремонт водогону на території Межівської селищної територіальної громади
2018-2020
Селищна Програма реформування, розвитку житлово-комунального господарства та будівництва Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки
Забезпечення водою населення, розвиток та модернізація  централізованої системи питного водопостачання.
Покращення умов водо забезпечення населення громади


Інші  невідкладні заходи


 

Ціль 2.2. Ремонт доріг та придорожньої інфраструктури

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

2.2.1. Ремонт доріг та тротуарів на території громади
2018-2020
Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Межівської селищної ради на 2018 -  2020 роки
Площа доріг з твердим покриттям; частка доріг з належним покриттям до загальної довжини доріг громад; кількість придбано спецтехніки та комплектуючих до неї.
Створення безпечних та комфортних умов для мешканців громади та учасників дорожнього руху;. покращено рух транспортних засобів, придбано спецтехніку з необхідними комплектуючими; покращено стан території громади.
2018-2020
Нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць, доріг комунальної власності
2018-2020
Поточний ремонт доріг (суцільне/картами, толока) та тротуарів комунальної власності
2018-2020
Закупівля спец техніки для прибирання доріг
2018-2020
Розмітка доріг на території населених пунктів
2018-2020
Упорядкування бордюр


Інші невідкладні заходи


2.2.2. Встановлення дорожніх знаків на території населених пунктів та облаштування транспортних зупинок
2018-2020
Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки.
Кількість встановлених знаків дорожнього руху на території населених пунктів та облаштованих транспортними зупинками
Створення безпечних та комфортних умов для мешканців громади та учасників дорожнього руху


Інші невідкладні заходи


 

Ціль 2.3. Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

2.3.1. Капітальний/поточний ремонт та технічне  обслуговування вуличного освітлення населених пунктів громади
2018-2020
Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Межівської селищної ради на 2018 -  2020 роки. Капітальний та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення вулиць
Виготовлення ПКД на проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення на території громади
Здійснено капітальний/ поточний ремонт вуличного освітлення на території громади
Забезпечення освітлення території громади, створення комфортних умов для переміщення мешканців в темний період, зменшення злочинності та правопорушень на території громади
2.3.2. Придбання комплектів обладнання для вуличного освітлення селищ та сіл Межівської селищної територіальної громади
2018-2020
Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Межівської селищної ради на 2018 -  2020 роки Придбання енергозберігаючого обладнання та супутніх матеріалів
Придбано комплекти обладнання для вуличного освітлення сіл
Забезпечення освітлення території громади
2.3.3. Капітальний ремонт системи опалення будинків культури. Придбання та встановлення теплогенераторів та довгохвильових інфрачервоних обігрівачів для закладів культури
2018-2020
Капітальний ремонт системи опалення  будинків культури. Встановлення теплогенераторів та довгохвильових інфрачервоних обігрівачів для закладів культури
Здійснено капітальний ремонт системи опалення будинків культури.
Придбано та встановлено теплогенератори та інфрачервоних обігрівачів в закладах культури
Можливість економити кошти для опалення і забезпечення  комфортних умов проведення культурно-масових заходів
2.3.4. Капітальний ремонт (утеплення фасадів) Водолазького сільського комунального дошкільного навчального закладу освіти ясла-садок «Журавлик» за адресою: Дніпропетровська область, Межівський район, с. Водолазьке, вул. Західна,4
2018-2020
Проект  Капітальний ремонт (утеплення фасадів) Водолазького сільського комунального дошкільного навчального закладу освіти ясла-садок «Журавлик» за адресою:Дніпропетровська область, Межівський район, с. Водолазьке, вул. Західна,4
Здійснено капітальний ремонт (утеплення фасадів) дошкільного навчального закладу освіти ясла-садок «Журавлик»
Забезпечення комфортних умов для дітей в дошкільному навчальному закладі
2.3.5. Капітальний ремонт (утеплення фасадів) дошкільних навчальних закладів освіти
2018-2020
Капітальний ремонт (утеплення фасадів) дошкільних навчальних закладів освіти
Здійснено капітальний ремонт (утеплення фасадів) дошкільних навчальних закладів освіти
Забезпечення комфортних умов для дітей в дошкільному навчальному закладі
2.3.5. Капітальний ремонт системи опалення (котелень) та реконструкція котелень загальноосвітніх шкіл із застосуванням енергозберігаючих технологій
2018-2020
Капітальний ремонт системи опалення  із застосуванням енергозберігаючих технологій
Кількість здійснених капітальний ремонтів системи опалення  шкіл
Можливість економити кошти для опалення і забезпечення  комфортних умов навчання та виховання дітей
2.3.6. Енергомодернізація та тепломодернізація будівель комунальної власності
2018-2020
Термомодернізація будівель
Кількість термомодернізова-них будівель, рівень енергоспоживання, кількість ремонтів
Проведено енергомодерні-зацію будівель бюджетної сфери; знижено енергоспоживання за рахунок економії енергоресурсів: зменшено видатки за електроенергію, газ та тепло.
2018-2020
Ремонт та утеплення фасадів
2018-2020
Капітальний ремонт покрівлі закладів
2018-2020
Поточний ремонт (заміна дверей та вікон, інше)
2.3.7 Будівництво електростанції на сонячних батареях
2018-2020
Будівництво електростанції на сонячних батареях
Кількість збудованих електростанцій
Зменшення витрат на електроенергію
2.3.8 Реконструкція внутрішніх мереж гарячого водопостачання селищних комунальних закладів  освіти та культури
2018-2020
Реконструкція внутрішніх мереж гарячого водопостачання селищних комунальних закладів  освіти та культури
Кількість проведених реконструкцій
Зменшення витрат на оплату електроенергії, на підігрів води і забезпечення  комфортних умов навчання та виховання дітей


Інші невідкладні заходи


Ціль 2.4. Безпечне та сприятливе довкілля для життя та здоров’я населення громади

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

2.4.1. Розробка цільової програми по охороні навколишнього середовища
2018-2020
Програма по охороні навколишнього середовища Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки
Наявність цільової програми охорони навколишнього середовища
Системне виконання заходів з дотримання екологічних, санітарних вимог щодо охорони довкілля
2.4.2.Забезпечення належного водопостачання та водовідведення
2018-2020
Будівництво та ремонт громадських шахтних колодязів та розробка (облаштування) свердловин.
Зменшення непродуктивних втрат води; якість питної води; кількість шахтних колодязів; кількість свердловин з якісною питною водою
Створення якісного надання послуг з водопостачання в необхідному обсязі та належної якості.
2018-2020
Поточний ремонт водопровідних мереж
2018-2020
Будівництво мережі водопостачання
2.4.3. Реконструкція очисних споруд та добудова напірного каналізаційного колектору
2018-2020
Селищна Програма реформування, розвитку житлово-комунального господарства та будівництва Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки
Покращення роботи водопровідно-каналізаційного господарства
Очищення господарсько-побутових каналізаційних стоків в необхідній кількості та якості


Інші невідкладні заходи


 

Ціль 2.5. Створення системи збору та утилізації відходів 

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

2.5.1. Створення сучасного полігону для складування твердих побутових відходів/Створення сучасного полігону для утилізації відходів
2018-2020
Будівництво полігону твердих відходів для мешканців громади
Перерахунок ПКД  по об’єкту та будівництво першої черги полігону твердих побутових відходів
Вивезення, розміщення та утилізація твердих побутових відходів
2.5.2. Організація місць збору сміття та його вивезення
2017-2020
Придбання контейнерів для збирання твердих побутових відходів; придбання спеціальної техніки для збирання та вивезенням твердих побутових відходів
Придбано контейнери та спеціальну техніку для збирання та вивезення твердих побутових відходів
Організація збирання твердих побутових відходів, забезпечення чистоти населених пунктів, підвищення рівня культури населення громади у поводженні з твердими побутовими відходами


Інші невідкладні заходи


 

ПРІОРИТЕТ 3: Створення свідомої та активної громади високою якістю життя

Ціль 3.1. Удосконалення системи комунікації з громадою

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

3.1.1. Залучення мешканців громади, колективів навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, громадських організацій, трудових колективів підприємств, установ, організацій до обговорення нагальних потреб
2018-2020
Громадські слухання, збори за місцем проживання, зустрічі, звіти
Проведено обговорення з нагальних питань, з отриманням пропозицій від мешканців громади
Співпраця з мешканцями громади та громадськістю, широке інформування населення щодо напрямків роботи та розвитку громади, в тому числі з залученням мережі бібліотек
3.1.2. Підвищення освітнього, духовного, спортивного та культурного рівня населення громади
2018-2020
Розробка місцевої  цільової  програми щодо проведення культурно - мистецьких масових заходів, пов’язаних з відзначенням свят та урочистостей різного рівня
Організаційне  культурно забезпечення підготовки та проведення мистецьких заходів  в населених пунктах громади
Відродження народних свят, обрядів, підтримка та розвиток народних традицій.

 

Ціль 3.2. Забезпечення високої якості життя громадян

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

3.2.1. Створення системи якісної медичної допомоги
2018-2020
Оснащення медичного закладу сучасним медичним обладнанням та кваліфікованими медичними кадрами
кількість медичного обладнання;
кваліфіковані медичні кадри;
кількість скарг
на неякісні
медичні послуги
Створено умови для надання
якісних медичних послуг.
2018-2020
Організаційні заходи з розширення приміщень амбулаторії загальної практики-сімейної медицини
2018-2020
Капітальні ремонти амбулаторій (ФАПів) та благоустрій прилеглих територій
3.2.2. Забезпечення системи освіти.
Комфортний заклад освіти.
2018-2020
Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах громади, що забезпечують удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти

Придбання сучасної комп’ютерної техніки та інше.
Створення умов для ефективного функціонування навчального закладу, надання якісних освітніх послуг дітям шкільного віку
2018-2020
Поповнення автобусного автопарку та матеріально-технічної бази НВК
Придбано шкільний автобус
Створення умов для безпечного та своєчасного підвозу школярів
2018-2020
Капітальний ремонт приміщень ЗОШ.
Капітальний ремонт благоустрою території ЗОШ.
Технічна та комунікаційна достатність навчальних закладів громади; кількість сучасно обладнаних місць для навчання;
Створено комфортне та безпечне навчальне середовище в закладах освіти громади для всіх суб’єктів педагогічного процесу; створено безпечну територію для заклад освіти для проведення змістовного відпочинку.
3.2.3. Забезпечення якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців громади
2018-2020
Оздоровлення та відпочинок дітей дошкільного та шкільного віку
Проведено оздоровлення та організовано відпочинок дітей
Створення умов для покращення здоров’я дітей
2018-2020
Селищна Програма з розвитку фізичної культури та спорту на території Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки
Проведення Кубків, змагань, спартакіад з різних видів спорту
Придбано спортивний інвентар для спортивних залів та майданчиків, кількість проведених заходів та спортивних змагань
Створення умов для занять спортом, покращено якість дозвілля дітей та підлітків.
3.2.4. Забезпечення транспортного сполучення між населеними пунктами громади
2018-2020
Придбання  автобуса для забезпечення транспортного сполучення міх населеними пунктами громади
Придбано автобус для забезпечення транспортного сполучення міх населеними пунктами громади
Покращено умови пересування  та транспортуван-ня мешканців на території громади
3.2.5. Створення Центру надання адміністративних послуг
2018-2020
Заходи з реконструкції приміщення для облаштування Центру надання адміністративних послуг
Проведено реконструкцію приміщення для розміщення ЦНАП
Створення умов для відвідувань та отримання адміністратив-них послуг мешканцями громади
Інші невідкладні заходи
 

Ціль 3.3. Розвиток безпечної громади

Завдання

Строки виконання

Програми, проекти, заходи

Показники виконання

Очікуваний результат

3.3.1. Охорона прав жителів громади
2018-2020
Селищна Програма з профілактики злочинності на території Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки
Рівень злочинності, кількість громадян, які довіряють владі свою безпеку
Забезпечено охорону законних прав та інтересів жителів громади; зменшено рівень злочинності
2018-2020
Створення цілодобової системи відеоспостереження в громадських місцях громади.
2018-2020
Проведення публічних зустрічей з правоохоронними органами тощо.
2018-2020
Матеріально-технічне забезпечення місцевої пожежної команди громади та правоохоронних органів

Інші невідкладні заходи


3.1 Шляхи розв'язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань

Сучасні умови економічного і соціального розвитку громади потребують практичного застосування широкого спектру різнопланових інструментів державного управління.

Одним із найдієвіших інструментів є програмно-цільовий підхід у плануванні та управлінні соціально-економічними процесами, інфраструктурними об’єктами. Адже стимулювання економічного розвитку досягається шляхом установлення тісного взаємозв’язку бюджетних витрат із пріоритетами, поставленими громадою.

Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці, паспорти бюджетних програм та результативні показники.

В умовах обмеженості ресурсів першочерговим завданням стає визначення пріоритетних цілей при розподілі бюджетних ресурсів, можливих джерел фінансування та безумовно контроль за їх цільовим та ефективним використанням. І досягнення цих завдань можливе в умовах програмно-цільового методу бюджетного планування.

Оцінка та експертиза бюджетних програм є обов’язковим компонентом програмно-цільового методу, а результативні показники засвідчують ефективність та рівень досягнення запланованих заходів. Крім того, в сучасних умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування реалізація інвестиційних проектів стала дієвим інструментом місцевого розвитку. І проектна діяльність, як спосіб розвитку творчих умінь та професійних знань, набирає все більше обертів.

Межівська селищна територіальна громада включилася в процес опрацювання інвестиційних проектів, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції, міжнародної технічної допомоги та інших джерел фінансування.

Таким чином, у наступному бюджетному році основні зусилля громади за активної участі депутатського корпусу та громадськості зосереджуються на вирішенні соціально-економічних проблем, поліпшенні місцевої інфраструктури шляхом фінансування цільових галузевих програм; акумулювання коштів державного фонду регіонального розвитку, державної субвенції на соціально-економічний розвиток територій, залучення міжнародної технічної допомоги, спонсорської допомоги та інших незаборонених законодавством фінансових ресурсів.

3.2 Заходи з реалізації Плану соціально-економічного розвитку громади на 2018-2020 роки

Завдяки проведенню реформи децентралізації об’єднані громади вперше отримали реальну можливість використати наявні фінансові ресурси для вирішення нагальних проблем громади. До цього часу проекти розвитку мали ситуативний характер і виникали лише при появі конкретного заходу, конкурсу чи ініціативи.

З огляду на таку ситуацію, в Межівській селищній територіальній громаді накопичилась ціла низка ініціатив участі у проектах соціально-економічного розвитку, реалізація яких є не лише бажаною, а подекуди і життєво необхідною.

В даному Плані соціально-економічного розвитку висвітлено лише частину проектів, що можуть бути реалізовані в термін від 1 до 3 років. Перелік проектів може переглядатися і бути доповненим з огляду на економічну ситуацію, потреби громади та інших умов.

Перелік перспективних проектів, реалізація яких передбачається у 2018-2020 роках наведені в додатку до Плану.

 

4. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Реалізація проектів розвитку Межівської селищної територіальної громади здійснюватиметься за рахунок фінансування з наступних джерел:

1. Кошти державного бюджету, у тому числі за рахунок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад.

2. Кошти Державного фонду регіонального розвитку.

3. Кошти обласного бюджету.

4. Кошти селищного бюджету.

5. Інші джерела не заборонені законодавством.

 

5. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МЕЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

План соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки складається з низки конкретних заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому рахунку – визначеного бачення розвитку територіальної громади.

Заходи надалі повинні бути перетворені у програми й проекти, однак це лише передумова реалізації Плану соціально – економічного розвитку громади.

Успіх на цьому шляху багато в чому залежить від управління проектами і в цілому – управління реалізацією Плану соціально - економічного розвитку громади. 

Постійний моніторинг й адаптація Плану до умов, що змінюються

Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості реалізації Плану в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані мають бути включені у щорічний звіт про реалізацію Плану. Звіт повинен бути підготовлений як базовий планувальний документ до визначення програм і бюджету на наступний рік. 

Оновлення Плану

План - це «живий» документ, що потребує постійного оновлення у зв’язку зі зміною обставин та відповідно до висновків і рекомендацій звіту про оцінку Плану соціально-економічного розвитку громади. Внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку громади буде відбуватись згідно з існуючим регламентом роботи селищної ради.

Звітування перед селищною радою

Звітування перед селищною радою щодо реалізації Плану соціально-економічного розвитку громади має відбуватись щорічно.

Моніторинг та оцінка результативності Плану здійснюється відповідно до переліку визначених основних індикаторів:

Ціль 1.1 Створення позитивного іміджу Межівської селищної територіальної громади

Індикатори:

кількість інформації про Межівську громаду в ЗМІ;

сума коштів вкладених у розвиток інфраструктури, будівництво і реконструкцію, покращення матеріально-технічної бази комунальних підприємств та бюджетних установ громади.

Ціль 1.2. Розвиток малого та середнього підприємництва

Індикатори:

створення нових малих підприємств, які надають якісні житлово-комунальні послуги громаді;

рівень зарплати на новостворених підприємствах;

надходження до бюджету громади від суб’єктів підприємницької діяльності.

Ціль 1.3. Впровадження заходів для підвищення рівня зайнятості населення

Індикатори:

кількість створених нових робочих місць;

рівень безробіття.

Ціль 1.4. Розвиток туристичного бізнесу, а саме зеленого туризму 

Індикатори:

створення на території громади культурно-пізнавальних місць, рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок.

Ціль 2.1 Модернізація та розвиток інфраструктури та благоустрій громади 

Індикатори:

кількість здійснених будівництв, реконструкцій, капітальних та поточних ремонтів;

кількість реконструйованих спортивних об’єктів;

площа або кількість висаджених саджанців;

площа озеленення території громади;

охоплення населення всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

Ціль 2.2 Ремонт доріг та придорожньої інфраструктури

Індикатори:

площа поточного та капітального ремонту доріг;

площа відремонтованих тротуарів;

кількість встановлених дорожніх знаків, транспортних зупинок;

відсоток доріг, які мають належний стан до загальної довжини доріг громади.

Ціль 2.3. Створення енергоощадливої системи енергопостачання громади

Індикатори:

кількість вулиць на яких встановлено нічне освітлення;

кількість бюджетних установ, в яких проведено термомодернізацію;

сума зекономлених бюджетних коштів в зв’язку з впровадженням новітніх енергозберігаючих технологій.

Ціль 2.4. Безпечне та сприятливе довкілля для життя та здоров’я населення громади

Індикатори: 

наявність цільової програми з охорони навколишнього середовища;

кількість побудовано шахтних колодязів та свердловин.

Ціль 2.5.Створення системи збору та утилізації відходів 

Індикатори:

санітарний стан території громади;

кількість ліквідованих стихійних сміттєзвалищ твердих побутових відходів, джерел забруднення повітря;

показники забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, поверхневих та підземних вод;

відсоток охоплення населення послугами зі збирання твердих побутових відходів.

Ціль 3.1 Удосконалення системи комунікації з громадою 

Індикатори:

кількість реалізованих проектів та кількість залученої молоді;

кількість проведених культурно-масових заходів.

Ціль 3.2 Забезпечення високої якості життя громадян 

Індикатори:

кількість сімейних лікарів, які обслуговують мешканців громади;

кількість придбаного медичного обладнання;

освітній округ в межах громади;

кількість оздоровлених дітей;

зростання кількості фінансових ресурсів, які будуть формуватися у сільських населених пунктах;

кількість наданих адміністративних послуг населенню.

Ціль 3.3 Розвиток безпечної громади

Індикатори:

рівень безпеки;

рівень злочинності.

Відстеження динаміки відповідних індикаторів та показників соціально - економічного розвитку дозволять чітко відслідковувати ефективність реалізації плану.

Моніторинг проводиться за підсумками року. Результати моніторингу оприлюднюються на офіційному сайті Межівської селищної територіальної громади та в засобах масової інформації.

Звіт про реалізацію плану заслуховується на сесії Межівської селищної ради.

Контроль за реалізацію плану покладається на Межівську селищну раду, виконавчий комітет Межівської селищної ради, депутатів.

Секретар ради                                                                                             Л.В.МАКСІМКІН

додатки

1. Меморіальні комплекси, пам’ятні знаки, братські могили які знаходяться на території  Межівської селищної громади (Додаток 1.)

2. Перелік місцевих цільових соціальних програм, які передбачається реалізувати в рамках  виконання завдань Плану соціально - економічного розвитку Межівської селищної територіальної громадина 2018 – 2020 роки (Додаток 2)

3. Перелік перспективних проектів, реалізація яких передбачається у 2018-2020 роках (Додаток 3).

Зміни від 28 березня 2019 р. № 912-18/7

Зміни від 28 березня 2019 р. № 913-18/7


 

 

МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я


Про внесення змін до рішення  селищної ради від 19 грудня 2017 року № 114 - 03/VІІ «Про затвердження селищної Програми соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки»


Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи подання виконавчого комітету Межівської селищної ради і висновки постійних комісій селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, селищна рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни до рішення селищної ради від 19 грудня 2017 року № 114-03/VІІ «Про затвердження селищної Програми соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки» (зі змінами від 06.03.2018 № 255 – 05/VII, від 07.05.2018 № 335 - 07/VII, від 26.06.2018 № 375 - 09/VІІ, від 18.07.2018 № 406 - 10/VІІ, від 24.10.2018 № 558 - 13/VІІ, від 12.12.2018 № 694 - 15/VІІ, від 21.02.2019 № 820 - 17/VІІ, від 28.03.2019 № 912 - 18/VІІ, від 31.07.2019 № 1218 - 21/VІІ) (далі Програма), а саме викласти в новій редакції:

1.1. Додаток 1 до Програми «Перелік місцевих цільових соціальних програм, які передбачається реалізувати в рамках виконання завдань селищної Програми соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки» (додаток 1 до цього рішення).

1.2. Додаток 2 до Програми «Пріоритетні напрями та об’єкти, які доцільно фінансувати із залученням коштів державного, обласного та місцевого бюджетів соціально – економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади, які плануються бути реалізованими в 2018- 2020 рр.» (додаток 2 до цього рішення).

.2. Контроль за виконанням даного рішення залишити за постійною комісією селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку.Селищний голова                                                                                       В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙсмт. Межова

27 вересня 2019 року 

№ 1348 - 23/VІІ


Додаток 1

до рішення селищної ради

від 27.09.2019 № 1348 - 23/VIІ


,,Додаток 1

до селищної Програми соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади

на 2018 - 2020 роки


ПЕРЕЛІК

місцевих цільових соціальних програм, які передбачається реалізувати в рамках  виконання завдань селищної Програми соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки


№ з/п

Назва цільової програми

Дата та номер рішення про затвердження Програми

1.

Селищна Програма соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 114 – 03/VІІ

2.

Селищна Програма зайнятості населення Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 115 – 03/VІІ

3.

Селищна Програма розвитку місцевого самоврядування на території Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 116 – 03/VІІ

4.

Селищна Програма з фінансового забезпечення виконання депутатських повноважень депутатами Межівської селищної ради на 2018 - 2019 роки

19.12.2017 № 117 – 03/VІІ

5.

Селищна Програма підвищення ефективності виконання повноважень органом казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 118 – 03/VІІ

6.

Селищна Програма надання фінансової підтримки комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комфорт» на 2018-2020 роки

19.12.2017 № 119 – 03/VІІ

7.

Селищна комплексна Програма розвитку культури Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 120 – 03/VІІ

8.

Селищна Програма мобілізаційної підготовки та мобілізації місцевого значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян Межівської селищної ради на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань на 2018 рік

19.12.2017 № 121 – 03/VІІ

9.

Селищна Програма створення і використання  матеріальних резервів для запобігання,  ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 122 – 03/VІІ

10.

Селищна Програма надання цільової адресної  допомоги окремим категоріям населення Межівської  селищної ради на  2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 123 – 03/VІІ

11.

Селищна Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 124 – 03/VІІ

12.

Селищна Програма з розвитку фізичної культури та спорту на території Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 125 – 03/VІІ

13.

Селищна Програма з профілактики злочинності на території Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 126 – 03/VІІ

14.

Селищна Програма по охороні навколишнього середовища Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 127 – 03/VІІ

15.

Селищна Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 128 – 03/VІІ

16.

Селищна Програма реформування, розвитку житлово-комунального господарства та будівництва Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 129 – 03/VІІ

17.

Селищна комплексна Програма розвитку освіти Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 130 – 03/VІІ

18.

Селищна Програма щодо організації  проїзду пільгових категорій громадян автомобільним транспортом в межах Межівської селищної територіальної громади на 2018 рік

06.03.2018 № 260 – 05/VІІ

19.

Селищна Програма приватизації деяких об’єктів, що належать до комунальної власності Межівської територіальної громади на 2018 рік

06.03.2018 № 261 – 05/VІІ

20.

Селищна Програма сталого економічного зростання та підвищення якості освітніх послуг закладів освіти Межівської селищної ради на 2018 рік

06.03.2018 № 262 – 05/VІІ

21.

Селищна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки

07.05.2018 № 333 - 07/VІІ


22.

Селищна Програма «Ліси Межівщини» на 2018 - 2020 роки

26.06.2018 № 372 – 09/VІІ

23.

Селищна Програма надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Комунсервіс» Межівської селищної ради» на 2018 - 2020 роки

26.06.2018 № 373 – 09/VІІ

24.

Селищна Програма інформатизації Межівської селищної ради та виконавчого комітету Межівської селищної ради на 2018-2020 роки

18.07.2018 № 404 – 10/VІІ

25.

Селищна Програма фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради» на  2019 – 2021 роки»

12.12.2018 № 679 – 15/VІІ

26.

Селищна Програма мобілізаційної підготовки та мобілізації місцевого значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян Межівської селищної територіальної громади на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань на 2019 - 2020 роки

12.12.2018 № 680 – 15/VІІ

27.

Селищна Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на 2018 - 2020 роки

12.12.2018 № 681 – 15/VІІ

28.

Селищна Програма організації проїзду пільгових категорій громадян автомобільним транспортом в межах Межівської селищної територіальної громади на 2019 рік

12.12.2018 № 682 – 15/VІІ

29.

Селищна Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на території Межівської селищної територіальної громади на 2019-2020 роки

12.12.2018 № 683 – 15/VІІ

30.

Селищна Програма стимулювання розвитку населених пунктів Межівської селищної територіальної громади на 2019 - 2020 роки

21.02.2019 № 811 – 17/VІІ

31.

Селищна  Програма організації та проведення оплачуваних суспільно-корисних робіт на території Межівської селищної територіальної

громади на 2019-2020 роки

21.02.2019 № 812 – 17/VІІ

32.

Селищна Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки на території Межівської селищної територіальної громади на 2019 – 2020 роки

21.02.2019 № 813 – 17/VІІ

33.

Селищна Програма розвитку й підтримки сфери надання адміністративних /послуг на території Межівської селищної територіальної громади на 2019 – 2020 роки

28.03.2019 № 905 – 18/VІІ

34

Селищна Програма відшкодування частини суми «тіла» кредиту, отриманого населенням що зареєстроване та фактично проживає у Межівській селищній територіальній громаді, на впровадження енергозберігаючих заходів на 2020 – 2024 роки

27.09.2019 № 1340 - 23/VІІ

35

Програма інформатизації відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Межівської селищної ради на 2019 – 2020 роки

27.09.2019 № 1341 - 23/VІІСекретар ради                                                                                             Л.В. МАКСІМКІНА

копія

МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

                                                                                              

Р І Ш Е Н Н Я


Про внесення змін до рішення селищної ради від 19 грудня 2017 року № 113 - 03/VІІ «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки»


Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 березня 2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозованих та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної громади», розглянувши подання виконавчого комітету Межівської селищної ради та враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, селищна рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни до рішення селищної ради від 19 грудня 2017 року № 113 - 03/VІІ «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки» (зі змінами від 06.03.2018 № 254 – 05/VII, від 07.05.2018 № 334 - 07/VII, від 26.06.2018 № 374 - 09/VІІ, від 18.07.2018 № 405 - 10/VІІ, від 12.12.2018 № 695 - 15/VІІ, від 21.02.2019 № 821-17/ VІІ, від 28.03.2019 № 913-18/ VІІ, від 31.07.2019 № 1219-21/VII (далі План), а саме викласти у новій редакції:

1.1. Додаток 2 до Плану «Перелік місцевих цільових соціальних програм, які передбачається реалізувати в рамках виконання завдань Плану соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки» (додаток 1 до цього рішення).

1.2. Додаток 3 до Плану «Перелік перспективних проектів, реалізація яких передбачається у 2018 - 2020 роках»  (додаток 2 до цього рішення).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку.Селищний голова                                                                                        В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ


смт. Межова

27 вересня 2019 року

№ 1349 - 23/VІІ

                                   Згідно з оригіналом

                                   Секретар ради                                                          Л.В. МАКСІМКІНА

Додаток 1 

до рішення селищної ради

від 27.09.2019 №  1349 - 18/VII


,,Додаток 2

до Плану соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки

 

ПЕРЕЛІК

місцевих цільових соціальних програм, які передбачається реалізувати в рамках виконання завдань Плану соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громадина 2018 – 2020 роки


№ з/п

Назва цільової програми

Дата та номер рішення про затвердження Програми

1.

Селищна Програма соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 114 – 03/VІІ

2.

Селищна Програма зайнятості населення Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 115 – 03/VІІ

3.

Селищна Програма розвитку місцевого самоврядування на території Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 116 – 03/VІІ

4.

Селищна Програма з фінансового забезпечення виконання депутатських повноважень депутатами Межівської селищної ради на 2018 - 2019 роки

19.12.2017 № 117 – 03/VІІ

5.

Селищна Програма підвищення ефективності виконання повноважень органом казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 118 – 03/VІІ

6.

Селищна Програма надання фінансової підтримки комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комфорт» на 2018-2020 роки

19.12.2017 № 119 – 03/VІІ

7.

Селищна комплексна Програма розвитку культури Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 120 – 03/VІІ

8.

Селищна Програма мобілізаційної підготовки та мобілізації місцевого значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян Межівської селищної ради на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань на 2018 рік

19.12.2017 № 121 – 03/VІІ

9.

Селищна Програма створення і використання  матеріальних резервів для запобігання,  ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 122 – 03/VІІ

10.

Селищна Програма надання цільової адресної  допомоги окремим категоріям населення Межівської  селищної ради на  2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 123 – 03/VІІ

11.

Селищна Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 124 – 03/VІІ

12.

Селищна Програма з розвитку фізичної культури та спорту на території Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 125 – 03/VІІ

13.

Селищна Програма з профілактики злочинності на території Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 126 – 03/VІІ

14.

Селищна Програма по охороні навколишнього середовища Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 127 – 03/VІІ

15.

Селищна Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 128 – 03/VІІ

16.

Селищна Програма реформування, розвитку житлово-комунального господарства та будівництва Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 129 – 03/VІІ

17.

Селищна комплексна Програма розвитку освіти Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 130 – 03/VІІ

18.

Селищна Програма щодо організації  проїзду пільгових категорій громадян автомобільним транспортом в межах Межівської селищної територіальної громади на 2018 рік

06.03.2018 № 260 – 05/VІІ

19.

Селищна Програма приватизації деяких об’єктів, що належать до комунальної власності Межівської територіальної громади на 2018 рік

06.03.2018 № 261 – 05/VІІ

20.

Селищна Програма сталого економічного зростання та підвищення якості освітніх послуг закладів освіти Межівської селищної ради на 2018 рік

06.03.2018 № 262 – 05/VІІ

21.

Селищна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки

07.05.2018 № 333 - 07/VІІ


22.

Селищна Програма «Ліси Межівщини» на 2018 - 2020 роки

26.06.2018 № 372 – 09/VІІ

23.

Селищна Програма надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Комунсервіс» Межівської селищної ради» на 2018 - 2020 роки

26.06.2018 № 373 – 09/VІІ

24.

Селищна Програма інформатизації Межівської селищної ради та виконавчого комітету Межівської селищної ради на 2018-2020 роки

18.07.2018 № 404 – 10/VІІ

25.

Селищна Програма фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради» на  2019 – 2021 роки»

12.12.2018 № 679 – 15/VІІ

26.

Селищна Програма мобілізаційної підготовки та мобілізації місцевого значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян Межівської селищної територіальної громади на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань на 2019 - 2020 роки

12.12.2018 № 680 – 15/VІІ

27.

Селищна Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на 2018 - 2020 роки

12.12.2018 № 681 – 15/VІІ

28.

Селищна Програма організації проїзду пільгових категорій громадян автомобільним транспортом в межах Межівської селищної територіальної громади на 2019 рік

12.12.2018 № 682 – 15/VІІ

29.

Селищна Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на території Межівської селищної територіальної громади на 2019-2020 роки

12.12.2018 № 683 – 15/VІІ

30.

Селищна Програма стимулювання розвитку населених пунктів Межівської селищної територіальної громади на 2019 - 2020 роки

21.02.2019 № 811 – 17/VІІ

31.

Селищна  Програма організації та проведення оплачуваних суспільно-корисних робіт на території Межівської селищної територіальної

громади на 2019-2020 роки

21.02.2019 № 812 – 17/VІІ

32.

Селищна Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки на території Межівської селищної територіальної громади на 2019 – 2020 роки

21.02.2019 № 813 – 17/VІІ

33.

Селищна Програма розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг на території Межівської селищної територіальної громади на 2019 – 2020 роки

28.03.2019 № 905 – 18/VІІ

34

Селищна Програма відшкодування частини суми «тіла» кредиту, отриманого населенням що зареєстроване, та фактично проживає у Межівській селищній територіальній громаді на впровадження енергозберігаючих заходів на 2020 – 2024 роки.

27.09.2019 № 1340 – 23/VІІ

35

Програма інформатизації відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Межівської селищної ради на 2019 – 2020 роки

27.09.2019 № 1341 – 23/VІІСекретар ради                                                                                             Л.В.МАКСІМКІНА

копія

МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

                                                                                              

Р І Ш Е Н Н Я


Про внесення змін до рішення селищної ради від 19 грудня 2017 року № 113 - 03/VІІ «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки»


Керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 березня 2016 року № 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозованих та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної громади», розглянувши подання виконавчого комітету Межівської селищної ради та враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, селищна рада


В И Р І Ш И Л А:


1. Внести зміни до рішення селищної ради від 19 грудня 2017 року № 113 - 03/VІІ «Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки» (зі змінами від 06.03.2018 № 254 – 05/VII, від 07.05.2018 № 334 - 07/VII, від 26.06.2018 № 374 - 09/VІІ, від 18.07.2018 № 405 - 10/VІІ, від 12.12.2018 № 695 - 15/VІІ, від 21.02.2019 № 821-17/ VІІ, від 28.03.2019 № 913-18/ VІІ, від 31.07.2019 № 1219-21/VII (далі План), а саме викласти у новій редакції:

1.1. Додаток 2 до Плану «Перелік місцевих цільових соціальних програм, які передбачається реалізувати в рамках виконання завдань Плану соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки» (додаток 1 до цього рішення).

1.2. Додаток 3 до Плану «Перелік перспективних проектів, реалізація яких передбачається у 2018 - 2020 роках»  (додаток 2 до цього рішення).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку.Селищний голова                                                                                        В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ


смт. Межова

27 вересня 2019 року

№ 1349 - 23/VІІ

                                   Згідно з оригіналом

                                   Секретар ради                                                          Л.В. МАКСІМКІНА

Додаток 1 

до рішення селищної ради

від 27.09.2019 №  1349 - 18/VII


,,Додаток 2

до Плану соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки

 

ПЕРЕЛІК

місцевих цільових соціальних програм, які передбачається реалізувати в рамках виконання завдань Плану соціально-економічного розвитку Межівської селищної територіальної громадина 2018 – 2020 роки


№ з/п

Назва цільової програми

Дата та номер рішення про затвердження Програми

1.

Селищна Програма соціально-економічного та культурного розвитку Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 114 – 03/VІІ

2.

Селищна Програма зайнятості населення Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 115 – 03/VІІ

3.

Селищна Програма розвитку місцевого самоврядування на території Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 116 – 03/VІІ

4.

Селищна Програма з фінансового забезпечення виконання депутатських повноважень депутатами Межівської селищної ради на 2018 - 2019 роки

19.12.2017 № 117 – 03/VІІ

5.

Селищна Програма підвищення ефективності виконання повноважень органом казначейства щодо реалізації державної регіональної політики на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 118 – 03/VІІ

6.

Селищна Програма надання фінансової підтримки комунальному підприємству Межівської селищної ради «Комфорт» на 2018-2020 роки

19.12.2017 № 119 – 03/VІІ

7.

Селищна комплексна Програма розвитку культури Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 120 – 03/VІІ

8.

Селищна Програма мобілізаційної підготовки та мобілізації місцевого значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян Межівської селищної ради на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань на 2018 рік

19.12.2017 № 121 – 03/VІІ

9.

Селищна Програма створення і використання  матеріальних резервів для запобігання,  ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 122 – 03/VІІ

10.

Селищна Програма надання цільової адресної  допомоги окремим категоріям населення Межівської  селищної ради на  2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 123 – 03/VІІ

11.

Селищна Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 124 – 03/VІІ

12.

Селищна Програма з розвитку фізичної культури та спорту на території Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 125 – 03/VІІ

13.

Селищна Програма з профілактики злочинності на території Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 126 – 03/VІІ

14.

Селищна Програма по охороні навколишнього середовища Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 127 – 03/VІІ

15.

Селищна Програма благоустрою та розвитку населених пунктів Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 128 – 03/VІІ

16.

Селищна Програма реформування, розвитку житлово-комунального господарства та будівництва Межівської селищної ради на 2018 - 2020 роки

19.12.2017 № 129 – 03/VІІ

17.

Селищна комплексна Програма розвитку освіти Межівської селищної ради на 2018 – 2020 роки

19.12.2017 № 130 – 03/VІІ

18.

Селищна Програма щодо організації  проїзду пільгових категорій громадян автомобільним транспортом в межах Межівської селищної територіальної громади на 2018 рік

06.03.2018 № 260 – 05/VІІ

19.

Селищна Програма приватизації деяких об’єктів, що належать до комунальної власності Межівської територіальної громади на 2018 рік

06.03.2018 № 261 – 05/VІІ

20.

Селищна Програма сталого економічного зростання та підвищення якості освітніх послуг закладів освіти Межівської селищної ради на 2018 рік

06.03.2018 № 262 – 05/VІІ

21.

Селищна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Межівської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки

07.05.2018 № 333 - 07/VІІ


22.

Селищна Програма «Ліси Межівщини» на 2018 - 2020 роки

26.06.2018 № 372 – 09/VІІ

23.

Селищна Програма надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Комунсервіс» Межівської селищної ради» на 2018 - 2020 роки

26.06.2018 № 373 – 09/VІІ

24.

Селищна Програма інформатизації Межівської селищної ради та виконавчого комітету Межівської селищної ради на 2018-2020 роки

18.07.2018 № 404 – 10/VІІ

25.

Селищна Програма фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради» на  2019 – 2021 роки»

12.12.2018 № 679 – 15/VІІ

26.

Селищна Програма мобілізаційної підготовки та мобілізації місцевого значення, забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призовом громадян Межівської селищної територіальної громади на строкову військову службу до лав Збройних сил України та інших військових формувань на 2019 - 2020 роки

12.12.2018 № 680 – 15/VІІ

27.

Селищна Програма поховання померлих безрідних та невідомих громадян на 2018 - 2020 роки

12.12.2018 № 681 – 15/VІІ

28.

Селищна Програма організації проїзду пільгових категорій громадян автомобільним транспортом в межах Межівської селищної територіальної громади на 2019 рік

12.12.2018 № 682 – 15/VІІ

29.

Селищна Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання на території Межівської селищної територіальної громади на 2019-2020 роки

12.12.2018 № 683 – 15/VІІ

30.

Селищна Програма стимулювання розвитку населених пунктів Межівської селищної територіальної громади на 2019 - 2020 роки

21.02.2019 № 811 – 17/VІІ

31.

Селищна  Програма організації та проведення оплачуваних суспільно-корисних робіт на території Межівської селищної територіальної

громади на 2019-2020 роки

21.02.2019 № 812 – 17/VІІ

32.

Селищна Програма запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки на території Межівської селищної територіальної громади на 2019 – 2020 роки

21.02.2019 № 813 – 17/VІІ

33.

Селищна Програма розвитку й підтримки сфери надання адміністративних послуг на території Межівської селищної територіальної громади на 2019 – 2020 роки

28.03.2019 № 905 – 18/VІІ

34

Селищна Програма відшкодування частини суми «тіла» кредиту, отриманого населенням що зареєстроване, та фактично проживає у Межівській селищній територіальній громаді на впровадження енергозберігаючих заходів на 2020 – 2024 роки.

27.09.2019 № 1340 – 23/VІІ

35

Програма інформатизації відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Межівської селищної ради на 2019 – 2020 роки

27.09.2019 № 1341 – 23/VІІСекретар ради                                                                                             Л.В.МАКСІМКІНАOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux