Україна
місцеве самоврядування
Межівська селищна рада
Синельниківський район Дніпропетровська область
Рішення сесій
від 21 грудня 2018р.№ 751-16/7
Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Межівської селищної ради
Опубліковано 21 грудня 2018

МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

Шістнадцята СЕСІЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата Межівської селищної ради

З метою підвищення статусу депутата місцевої ради, вдосконалення його можливостей щодо захисту інтересів виборців, забезпечення якісного та своєчасного вирішення завдань і доручень, які покладаються на депутата законом та виборцями, розглянувши подання депутата Межівської селищної ради ЖУКОВА С.С. про видачу посвідчення помічника-консультанта, керуючись п. 53 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити:

1.1. Положення про помічника-консультанта депутата Межівської селищної ради  (додаток 1).

1.2. Опис посвідчення помічника-консультанта депутата Межівської селищної ради (додаток 2).

1.3. Форму посвідчення помічника-консультанта депутата Межівської селищної ради, відповідно до затвердженого опису посвідчення (додається).

2. Секретарю ради МАКСІМКІНІЙ Л.В. забезпечити виготовлення посвідчення помічника-консультанта депутата Межівської селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики.

Т.в.о. селищного голови                                                                                  Л.В. МАКСІМКІНА

смт. Межова

21 грудня 2018 року

№ 751 - 16/VІІ

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням селищної ради від 21.12.2018 № 751 - 16/VІІ

П О Л О Ж Е Н Н Я

про помічника-консультанта депутата Межівської селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про помічника-консультанта депутата селищної ради розроблено відповідно до Конституції України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”.

1.2. Депутату селищної ради рекомендується мати двох помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

1.3. Персональний підбір кандидатур на посади помічників-консультантів депутата селищної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат селищної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

1.4. Помічником-консультантом депутата селищної ради може бути лише громадянин України, який має вищу або повну середню освіту. Не може бути помічником-консультантом депутата селищної ради особа, яка визнана судом недієздатною.

1.5. Помічник-консультант депутата селищної ради у своїй роботі керується Конституцією України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та підзаконними нормативними актами, Регламентом Межівської селищної ради та цим Положенням.

2. Перебування на посаді помічника-консультанта

2.1. Зарахування на посаду помічника-консультанта на громадських засадах здійснюється на підставі письмового подання депутата селищної ради на ім’я секретаря селищної ради, де зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові кандидата на посаду помічника-консультанта, його громадянство і освіта.

До подання додаються дві фотографії та заява кандидата на посаду помічника-консультанта депутата селищної ради із зазначенням: громадянства, освіти, домашньої адреси, контактних телефонів.

Облік помічників-консультантів веде секретар селищної ради.

2.2. Повноваження помічника-консультанта припиняються:

2.2.1 за письмовим поданням депутата селищної ради;

2.2.2 за власною заявою;

2.2.3 у разі припинення повноважень депутата селищної ради;

2.2.4 у разі втрати громадянства України;

2.2.5 у разі визнання його судом недієздатним;

2.2.6 у разі смерті.

2.3. Помічнику-консультанту депутата селищної ради видається відповідне посвідчення встановленого зразка.

2.4. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради має єдиний зразок і видається серкетарем селищної ради, за письмовим поданням депутата селищної ради у термін до 5 днів.

2.5. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради вважається недійсним і підлягає поверненню секретарю селищної ради, у разі припинення повноважень помічника-консультанта депутата селищної ради.

3. Права і обов’язки помічника-консультанта депутата Межівської селищної ради

3.1. Помічник-консультант депутата селищної ради має право:

3.1.1 входити й перебувати у приміщенні селищної ради за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

3.1.2 бути присутнім на пленарних засіданнях селищної ради (але не більше одного помічника – консультанта від одного депутата);

3.1.3 бути присутнім на засіданнях постійних комісій за письмовим дорученням депутата селищної ради та за згодою відповідної комісії, попередньо повідомивши про це голову, заступника чи секретаря відповідної комісії (але не більше одного помічника – консультанта від одного депутата);

3.1.4 брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата селищної ради та вносити пропозиції щодо вирішення цих питань;

3.1.5 ознайомлюватися з рішеннями селищної ради, інформаційними і довідковими матеріалами;

3.1.6 одержувати надіслану на ім’я депутата селищної ради поштову і телеграфну кореспонденцію, відправляти її від його імені;

3.1.7 подавати у письмовій формі підготовлені депутатом селищної ради проекти, пропозиції, звернення, запити, заяви та інші документи до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;

3.1.8 за згодою уповноважених посадових осіб селищної ради користуватися копіювально-розмножувальною технікою, що є у селищній раді, для виготовлення та копіювання документів з метою задоволення потреб депутата селищної ради;

3.1.9 ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань селищної ради та її органів, у тому числі до їх опублікування за дорученням депутата селищної ради;

3.2. Помічник-консультант депутата Межівської селищної ради зобов’язаний:

3.2.1 дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України та цього Положення;

3.2.2 не допускати дій, що можуть негативно вплинути на виконання повноважень депутатом селищної ради або зашкодити інтересам місцевого самоврядування; утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата чи підривають його авторитет;

3.2.3 за дорученням депутата селищної ради вивчати питання, необхідні для здійснення його депутатських повноважень, готувати відповідні матеріали, здійснювати контроль за своєчасним надходженням відповідей на депутатські запити та звернення, вести діловодство депутата селищної ради;

3.2.4 сприяти організації проведення звітів і зустрічей з виборцями депутата селищної ради;

3.2.5 допомагати депутату селищної ради у розгляді пропозицій, заяв і скарг громадян, надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі виборців, та у вирішенні порушених у них питань;

3.2.6 надавати депутату селищної ради організаційно-технічну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень;

3.2.7 не використовувати посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради в особистих інтересах чи з корисливою метою.

4. Доручення депутата селищної ради своєму помічнику-консультанта видається у письмовій формі за підписом депутата селищної ради.

5. Заключні положення

5.1. Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за створення перешкод у роботі помічника-консультанта депутата селищної ради, невиконання його законних вимог щодо забезпечення діяльності депутата селищної ради, а також недотримання встановлених чинним законодавством України строків надання інформації або надання завідомо неправдивої інформації.

5.2. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта депутата селищної ради заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, відповідні органи чи посадові особи негайно повідомляють депутата селищної ради.

Секретар ради                                                                                                 Л.В. МАКСІМКІНА


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням селищної ради

від 21.12.2018 № 751 - 16/VІІ

ОПИС

посвідчення помічника-консультанта депутата Межівської селищної ради

1. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради являє собою чотирикутник розміром 10 см х 7 см у ламінованій обкладинці.

2. У лівій верхній частині правого боку посвідчення міститься кольорова фотографія помічника-консультанта депутата селищної ради розміром 3 см х 4 см.

3. У правій верхній частині правого боку посвідчення  вміщено текст такого змісту:

ПОСВІДЧЕННЯ № _____/____.

4. Номер посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради складається з номера посвідчення депутата селищної ради і через дріб порядкового номера помічника-консультанта того ж депутата селищної ради.

5. Праворуч від фотографії у трьох рядках вміщено текст із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові помічника – консультанта. Під фотографією зазначено, що помічник-консультант працює на «громадських засадах» та прізвище, ім҆я, по батькові депутата селищної ради та виборчий округ.

6. У лівій нижній частині правого боку посвідчення, під фотографією, вміщено напис «Межівський селищний голова», праворуч від якого відведено місце для підпису із зазначенням прізвища.

7. Підпис голови селищної ради, фотографія помічника – консультанта депутата селищної ради скріплюються  гербовою печаткою.

8. З лівого боку  посвідчення по центру розміщений малий державний Герб України.

9. З лівого боку посвідчення під малим державним Гербом України вміщено текст такого змісту:

«Україна

Межівська селищна рада

Дніпропетровської області»

10. У лівому нижньому куті з лівого боку вміщено напис: «Дата видачі» із зазначенням дати.

Секретар ради                                                                                                 Л.В. МАКСІМКІНА


Додаток до Положення

про помічника-консультанта депутата Межівської селищної ради

УКРАЇНА

МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата видачі
«____»_________20    р.
                                  ПОСВІДЧЕННЯ № _____
                           __________________________
                           __________________________
                           __________________________
                           (прізвище, ім’я, по батькові помічника)
                 помічник-консультант на громадських засадах депутата Межівської селищної ради
______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові депутата, виборчий округ)
Межівський селищний голова   ______  (ініціали)
                                                  (підпис)

Секретар ради                                                                                                  Л.В. МАКСІМКІНА

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux