Україна
місцеве самоврядування
Межівська селищна рада
Синельниківський район Дніпропетровська область
Рішення сесій
від 21 листопада 2018р.№ 621-14/7
Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності МСТГ
Опубліковано 21 листопада 2018

МЕЖІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

                                                                       

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади

 

З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, керуючись ст. 25, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до ст. 24, 75, 76, 78 Господарського кодексу України, Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити:

1.1. Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади (додаток 1).

1.2. Форму фінансового плану для підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, діяльність яких спрямована на досягнення соціальних результатів (додаток 2).

1.3. Форму фінансового плану для інших підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади (додаток 3).

2. Делегувати виконавчому комітету Межівської селищної ради повноваження по затвердженню фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, та контролю за їх виконанням.

3. Покласти персональну відповідальність за складання та виконання фінансових планів – на керівників підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади.

4. Відділу економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради:

4.1. Здійснювати погодження фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади.

4.2. Щорічно, до 30 квітня року, який настає за звітним, доповідати виконавчому комітету Межівської селищної ради про виконання комунальними підприємствами річних фінансових планів за минулий рік та про показники фінансових планів у плановому році.

            5. Визначити, що проекти фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, можуть бути подані:

            5.1. На 2019 рік - в строк до 05 грудня 2018 року.

5.2. З 2020 року – відповідно до термінів, вказаних у Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

Селищний  голова                                                                                         В.М. ЗРАЖЕВСЬКИЙ

смт. Межова

21 листопада 2018 року

№ 621 - 14/VІІ

Додаток 1

до рішення селищної ради

від 21.10.2018 № 621 - 14/VII

ПОРЯДОК

складання, затвердження та контролю виконання

фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності

Межівської селищної територіальної громади 

1. Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади (надалі – Порядок) визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану підприємства, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади.

2. Перелік комунальних підприємств, діяльність яких спрямована на досягнення соціальних результатів:

2.1. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Межівської селищної ради».

3. Для комунальних підприємств, діяльність яких спрямована на досягнення соціальних результатів, фінансовий план подається за формою згідно з додатком 2 до цього рішення на кожен наступний рік з помісячною розбивкою. Допускається прогнозований валовий прибуток/збиток та чистий прибуток/збиток, розмір яких не може бути менший/більший ніж прогнозний показник поточного року, розрахований на базі фактично досягнутих показників 9 місяців поточного року і прогнозних показників 4-го кварталу поточного року, з врахуванням прогнозованого рівня інфляції.

4. Фінансовий план підприємств, неперелічених у пункті 2 цього Порядку, складається за формою згідно з додатком 3до цього рішення на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати у запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року і планових показників поточного року.

5. Фінансовий план підприємств, неперелічених у пункті 2 цього Порядку, повинен забезпечувати отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути менший ніж прогнозний показник поточного року, розрахований на базі фактично досягнутих показників 9 місяців поточного року і прогнозних показників 4-го кварталу поточного року, з врахуванням прогнозованого рівня інфляції.

6. Проект фінансового плану з пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у двох примірниках за формами згідно з додатком 2(3) до цього рішення у паперовому та електронному вигляді подається до виконавчого комітету Межівської селищної ради, не пізніше 01 червня року, що передує плановому. До проекту фінансового плану комунального підприємства додається пояснювальна записка, яка містить результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники фінансово-господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році і на плановий рік.

Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає погодженню.

7. Фінансові плани підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади, затверджуються виконавчим комітетом Межівської селищної ради.

8. До проекту фінансового плану в паперовому та електронному вигляді додаються такі документи:

фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою, визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868, зокрема баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1) (з розшифруванням статей балансу, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4);

податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 12 календарних місяців минулого року;

затверджені в установленому порядку стратегія розвитку та інвестиційний план підприємства на середньострокову перспективу (3–5 років);

інформація про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною у яких є підприємство, яка містить відомості про учасників справи, позовні вимоги, стан розгляду справи, а також інформацію про наявність (відсутність) виконавчих проваджень із зазначенням сторін виконавчого провадження, стану виконання рішення суду або інших виконавчих документів, сума яких підлягає сплаті або яку стягнуто на користь підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства (за наявності).

У разі, якщо проект фінансового плану підприємства не відповідає зазначеним вимогам, він вважається неподаним.

9. Розгляд та погодження проектів фінансових планів комунальних підприємств здійснюється селищним головою, заступником селищного голови з питань регіонального розвитку, відділом економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради:

- відділ економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради після надходження проекту фінансового плану комунального підприємства, протягом двох тижнів здійснює аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов’язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, приймає рішення щодо погодження фінансового плану або повернення його на доопрацювання та в письмовій формі повідомляє підприємство про прийняте рішення.

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає його на повторне погодження протягом 10 робочих днів з дня надходження проекту до підприємства.

- відділ економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради до 01 вересня року, що передує плановому, з відміткою «Погоджено» надає проекти фінансових планів комунальних підприємств на погодження заступнику селищного голови з питань регіонального розвитку.

 - після погодження проектів фінансових планів комунальних підприємств заступником селищного голови, відділ економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради в термін до 01 жовтня року, що передує плановому, готує проект рішення виконавчого комітету Межівської селищної ради про погодження фінансових планів комунальних підприємств і виносить на розгляд виконавчого комітету Межівської селищної ради.

10. Зміни до погодженого фінансового плану комунального підприємства можуть уноситись один раз на рік, у якому погоджувався такий фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року.

Зміни до фінансового плану комунального підприємства не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

Обов’язковому перегляду підлягають фінансові плани комунальних підприємств, які запланували чистого прибутку менше ніж 50 мільйонів гривень, але за результатами останнього звітного періоду - квартал фактично отримали або за прогнозними розрахунками мають отримати чистого прибутку 50 мільйонів гривень і більше.

Проект змін до фінансового плану комунального підприємства разом з пояснювальною запискою про причини таких змін та порівняльною таблицею готується підприємством і подається до виконавчого комітету Межівської селищної ради не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, у порядку, визначеному пунктом 4 цього Порядку.

Проект зміненого фінансового плану розглядається та погоджується селищним головою, заступником селищного голови з питань регіонального розвитку, відділом економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради.

Після затвердження зміненого фінансового плану комунального підприємства на фінансовому плані підприємства ставиться відмітка «Змінений» та дата погодження.

Мотивована відмова про підстави відхилення внесення змін до фінансового плану комунального підприємства надсилається в письмовій формі.

            11. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів комунальних підприємств, а також за виконанням показників погоджених фінансових планів комунальних підприємств здійснюють керівники цих підприємств. Відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування показників несе керівник підприємства згідно з укладеним контрактом, у разі відсутності контракту – згідно посадової інструкції.

12. Звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства в паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 4 Порядку, підприємство надає до виконавчого комітету Межівської селищної ради щокварталу в строки, установлені для подання фінансової звітності, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності такого підприємства за квартал та із зазначенням за окремими чинниками значних відхилень фактичних показників від планових.

Звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства за IV квартал подається разом із звітом про його виконання за рік.

До звітів про виконання фінансових планів комунальними підприємствами додаються:

баланс (звіт про фінансовий стан) підприємства на останню звітну дату з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) підприємства за останній звітний період.

13. За результатами звітного року до 01 квітня відділ економіки, планування та інвестиційної діяльності виконавчого комітету Межівської селищної ради виносить на розгляд виконавчого комітету Межівської селищної ради проект рішення про розгляд звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств. За результатами виконання фінансових планів комунальними підприємствами виконавчим комітетом/постійною комісією селищної ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, земельних питань, екології та охорони навколишнього середовища може бути внесено пропозицію селищному голові щодо звільнення керівників комунальних підприємств.

14. Фінансові плани комунальних підприємств та звіти про їх виконання підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Межівської селищної ради.

 

 

Секретар ради                                                                                               Л.В. МАКСІМКІНА

 


Додаток

до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових

планів підприємств, що належать до комунальної власності Межівської селищної територіальної громади

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них

 

І. Загальні питання

Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається на рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові результати в запланованому році.

У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому році, зазначається також інформація згідно із стратегічним планом розвитку підприємства.

Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозних показників на поточний рік, яка складається, виходячи з фактичної проміжної інформації та очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році.

Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 1 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки (далі – Порядок) і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік за формою згідно здодатком 3 до Порядку і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

У звіті про виконання фінансового плану відображаються фактично отримані доходи і витрати та фактичне надходження і використання фінансових ресурсів за звітний період.

Підприємством, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, уважається суб’єкт господарювання державного сектору економіки, який за результатами фінансово-господарської діяльності фактично отримав у минулому році, планує отримати в поточному або плановому році за показником “Чистий фінансовий результат” (прибуток) (далі – чистий прибуток) 50 мільйонів гривень і більше.

Фінансовий план підприємства та звіт про його виконання складаються на методологічних засадах, визначених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідними обліковими політиками, згідно з якими підприємство складає свою фінансову звітність. Фінансова інформація, яка не є складовою фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової та статистичної звітності.

Консолідований фінансовий план формується відповідно до порядку складання консолідованої фінансової звітності та загальних вимог до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

Суб’єкти господарювання державного сектору економіки складають фінансовий план та звіт про його виконання за формами згідно з додатками 1 і 3 до Порядку.

Під час складання фінансового плану необхідно планувати граничні обсяги витрат у межах, установлених пунктом 13 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 “Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів”.

            У разі незатвердження (непогодження) фінансового плану в установленому порядку суб’єктам господарювання державного сектору економіки необхідно дотримуватися обмежень, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2012 року № 899 “Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку”.

У рядках, у яких передбачено розшифрування відповідних показників, зазначені суми повинні бути обов’язково розшифровані в таблиці 1 додатка 1 до Порядку.

 

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, для виплати дивідендів здійснюються за нормативами та в порядку, визначеними законодавством України.

Підприємство може спрямовувати кошти до спеціальних (цільових) фондів, утворених відповідно до законодавства, та інших фондів, передбачених його статутними документами.

 

ІІІ. Рекомендації щодо заповнення таблиць 1–6 фінансового плану підприємства (додаток 1)

Таблиці 1 – 6 додатка 1 до Порядку є обов’язковими для заповнення.

3.1. Таблиця 4 “Капітальні інвестиції”

У рядку 4000 “Капітальні інвестиції, усього” відображаються обсяги інвестицій, які підприємство планує спрямувати протягом планового періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів та модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів. Зазначені обсяги інвестицій повинні відповідати інвестиційному плану підприємства на середньострокову перспективу (3–5 років) на відповідний період.

У звіті про виконання показників фінансового плану відображаються обсяги інвестицій, які підприємство спрямувало протягом звітного періоду на капітальне будівництво, придбання (виготовлення) основних засобів, придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, придбання (створення) нематеріальних активів та модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів.

3.2. Таблиця 6 “Інформація до фінансового плану” складається з дев’яти пунктів:

1) пункт 1 “Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці” містить інформацію про підприємство, відомості щодо середньооблікової чисельності осіб, фонду оплати праці та витрат на оплату праці, передбачених у плановому році. Окремо зазначається інформація щодо керівника підприємства, адміністративно-управлінського персоналу та інших категорій працівників (наводяться фактичні дані минулого року, а також планові показники минулого, поточного та планового років).

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з попереднім роком обов’язково подаються відповідні обґрунтування;

2) пункт 2 “Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану” містить інформацію щодо:

переліку підприємств, які включені до консолідованого фінансового плану, що належать до сфери управління суб’єкта господарювання, та які включаються до консолідованої фінансової звітності підприємства;

переліку підприємств, які включені до зведеного фінансового плану, що належать до сфери управління органу, уповноваженого управляти державним майном або корпоративними правами держави.

У разі наявності підприємств, які не включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану, надаються обґрунтовані пояснення;

3) пункт 3 “Інформація про бізнес підприємства” відображає всі види фінансово-господарської діяльності підприємства.

Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 1000 “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” фінансового плану підприємства.

Фактичний показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 1000 “Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” звіту про виконання фінансового плану підприємства;

4) пункт 4 “Діючі фінансові зобов’язання підприємства” містить інформацію щодо кредиторів, перед якими в підприємства є фінансові зобов’язання, виду кредитного продукту, суми одержаних кредитів, відсоткової ставки та графіка повернення кредитів;

5) пункт 5 “Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів” містить інформацію про залучені та повернені кошти (короткострокові, довгострокові або інші фінансові зобов’язання), у тому числі за кредиторами;

6) пункт 6 “Витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів” (у складі адміністративних витрат, рядок 1041) містить інформацію щодо витрат, пов’язаних з утриманням службових автомобілів суб’єкта господарювання державного сектору економіки;

7) пункт 7 “Витрати на оренду службових автомобілів” (у складі адміністративних витрат, рядок 1042) містить інформацію щодо витрат на оренду службових автомобілів, наявності договорів оренди, марки автомобіля, мети використання та дати початку оренди.

Загальна сума планованих витрат на оренду легкових автомобілів дорівнює показнику рядка 1042 фінансового плану.

Загальна сума фактичних витрат на оренду легкових автомобілів дорівнює показнику рядка 1042 звіту про виконання фінансового плану підприємства;

8) пункт 8 “Джерела капітальних інвестицій” заповнюється відповідно до таблиці 4 “Капітальні інвестиції” з обов’язковим пооб’єктним розшифруванням статей і джерел капітальних інвестицій.

Показники щодо придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активівта придбання (створення) нематеріальних активів наводяться без пооб’єктного розшифрування, а із зазначенням джерел інвестування.

У разі здійснення витрат на ліцензійне програмне забезпечення та легалізацію комп’ютерних програм зазначені витрати потребують обов’язкового розшифрування у статті “Придбання (створення) нематеріальних активів”.

Загальний обсяг капітальних інвестицій, зазначений у пункті 8 таблиці 6, повинен відповідати показнику рядка 4000 “Капітальні інвестиції, усього” таблиці 4 фінансового плану підприємства та звіту про його виконання;

9) пункт 9 “Капітальне будівництво”. Загальна сума фінансування капітальних інвестицій, що спрямовується на капітальне будівництво, зазначена у графі 8 пункту 9 таблиці 6, повинна відповідати показнику рядка 4010 “капітальне будівництво” таблиці 4 “Капітальні інвестиції” фінансового плану підприємства та звіту про його виконання.

IV. Рекомендації щодо підготовки пояснювальної записки до фінансового плану та звіту про його виконання

4.1. Загальні відомості

Розділ містить інформацію про підприємство та його діяльність (структура підприємства, спеціалізація та виробнича потужність підприємства).

4.2. Формування дохідної частини фінансового плану

Розділ містить інформацію щодо особливостей формування дохідної частини фінансового плану, а саме:

узгодження цінової політики підприємства з кон’юнктурою товарного ринку та особливостями обраної ринкової стратегії, макроекономічною ситуацією на плановий рік та курсом гривні до іноземних валют;

акти законодавства, відповідно до яких затверджено ціни (тарифи), на основі яких сформовано фінансовий план підприємства (чинні чи за умови введення з відповідного періоду (указати дату) змін до цін (тарифів) на товари, роботи, послуги);

розрахунки формування чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та інших статей дохідної частини фінансового плану в розрізі структури доходів (грошовому та кількісному вираженні) та надання пояснень і обґрунтувань щодо значних відхилень.

4.3. Формування витратної частини фінансового плану

Розділ містить інформацію щодо особливостей формування витратної частини фінансового плану, а саме:

розрахунок собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

економічна доцільність планованих витрат.

Витрати підприємства повинні співвідноситися з доходами, які планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності підприємства, та не повинні перевищувати граничних розмірів, визначених законодавством;

розрахунок витрат на оплату праці та їх узгодженість із законодавством;

чисельність працівників, у тому числі за категоріями. Обов’язково зазначаються причини зменшення/збільшення чисельності працівників, фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати;

формування інших статей витратної частини фінансового плану.

Крім того, зазначається інформація щодо вжитих заходів з мінімізації витрат у відповідних сферах діяльності підприємства, у тому числі забезпечення дотримання підприємством обґрунтованого рівня витрат у межах, затверджених фінансовим планом. У разі наявності відхилень між плановими та фактичними показниками зазначаються причини за кожним показником фінансового плану.

4.4. Очікувані фінансові результати

Розділ містить інформацію щодо основних доходів та витрат, які впливають на формування результатів фінансово-господарської діяльності підприємства.

У пояснювальній записці до фінансового плану наводиться порівняльний аналіз показників фінансового плану планового року з показниками плану поточного року, факту минулого року та прогнозу поточного року. Надаються пояснення відхилень показників планового року більше ніж на 10 відсотків порівняно з прогнозом поточного року.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначаються дані порівняльного аналізу фактичних показників поточного року з плановими показниками та фактичними показниками минулого року.

У пояснювальній записці до фінансового плану та звіту про виконання показників фінансового плану наводяться дані факторного аналізу як фактичних показників минулого року, так і запланованих показників, який повинен передбачати розрахунок внеску у фінансовий результат таких чинників:

динаміка цільового ринку;

вихід на нові ринки;

зміна асортименту;

зміна ринкової частки підприємства;

зміна цін на готову продукцію;

зміна цін на сировину, матеріали та інше;

зміна рівня оплати праці;

зміна продуктивності праці;

рівень податкового навантаження;

ефект від інвестиційних програм;

інше (залежно від специфіки підприємства).

Обов’язково надається інформація щодо кількості розірваних контрактів з керівниками підприємств із зазначенням причин їх розірвання.

4.5. Розподіл чистого прибутку

Зазначається інформація щодо розподілу чистого прибутку, у тому числі відрахувань до спеціальних (цільових) фондів підприємства, призначених для покриття витрат, пов’язаних із фінансово-господарською діяльністю підприємства.

4.6. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Наводиться інформація щодо очікуваних/фактичних обсягів надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до бюджетів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; погашення податкової заборгованості, реструктуризованих, відстрочених та розстрочених сум платежів до бюджетів.

4.7. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання доходів від її утримання.

4.8. Інвестиційна діяльність підприємства

У пояснювальній записці до фінансового плану наводяться:

інформація щодо запланованих капітальних інвестицій з розшифруванням їх джерел, у тому числі щодо заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня, модернізацію та реконструкцію підприємства;

розрахунки очікуваного економічного ефекту від здійснення капітальних видатків, зокрема терміну окупності проектів, коефіцієнта прибутковості, внутрішньої норми прибутковості, фондовіддачі проекту тощо.

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового плану зазначається інформація щодо запроваджених інвестиційних проектів у звітному періоді та їх економічної ефективності.

Секретар ради                                                                                            Л.В. МАКСІМКІНА

Додатки
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux